Jednolite części wód podziemnych

Państwowa Służba Hydrogeologiczna odpowiada za wydzielenie oraz opracowuje charakterystyki geologiczne i hydrogeologiczne jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). Analizuje presje i oddziaływania na wody podziemne – w zakresie chemicznym i ilościowym.

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), implementowaną ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, jednolite części wód podziemnych są jednostkami wydzielonymi dla potrzeb zarządzania wodami, w tym planowania w gospodarowaniu wodami. Dla tych jednostek w kolejnych cyklach planistycznych sporządzane są programy działań, służące osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych. W odniesieniu do wód podziemnych (art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.– Prawo wodne) celem środowiskowym jest:

 • zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
 • zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
 • ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.

Polska po przystąpieniu w 2004 r. do UE została zobowiązana do wdrożenia RDW oraz dyrektyw pokrewnych, nie dysponując okresem przejściowym na przygotowanie do prowadzenia gospodarki wodnej zgodnie z zasadami polityki wodnej UE. Oznaczało to obowiązek przygotowania w analogicznym terminie jak państwa „starej UE” wszystkich wymaganych strategicznych dokumentów oraz wdrożenia programów działań mających na celu osiągnięcie dobrego stanu wód. Okres wdrażania RDW był w Polsce okresem intensywnych działań w zakresie organizacji zintegrowanego gospodarowania wodami w systemie zlewniowym oraz opracowania wytycznych metodycznych do realizacji celów RDW. Pierwsze Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy (na lata 2010-2015) zostały przyjęte uchwałą Rady Ministrów 22 lutego 2011 r. (przejdź do strony PGW).

Podział Polski na 161 JCWPd (obowiązujący w latach 2010-2015)

Pierwsze wydzielenie jednolitych części wód podziemnych, ich charakterystyka oraz przeprowadzenie wstępnej oceny stanu zostało dokonane w 2004 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w konsultacji z RZGW, GIOŚ i Biurem Gospodarki Wodnej MOŚZMIL. Wydzielono 161 JCWPd, które zostały wyznaczone z uwzględnieniem typów i rozciągłości poziomów wodonośnych, związku wód podziemnych z ekosystemami lądowymi i wodami powierzchniowymi, możliwości poboru wód oraz w nawiązaniu do charakteru i zasięgu antropogenicznego przekształcenia chemizmu i dynamiki wód podziemnych. Sposób wyznaczenia JCWPd w Polsce oraz przyjęte kryteria wydzieleń zostały szczegółowo przedstawione w monografii „Hydrogeologia regionalna Polski” (2007) pod redakcją B. Paczyńskiego i A. Sadurskiego w rozdziale pt. „Regionalizacja wód podziemnych Polski w świetle przepisów Unii Europejskiej” (Z. Nowicki, A. Sadurski str. 95 - 106).

Mapa Polski z podziałem na 161 jednolite części wód podziemnych

Pierwsze charakterystyki JCWPd obejmowały trzy zasadnicze elementy:

 1. Informacje ogólne dotyczące powierzchni JCWPd, położenia administracyjnego, położenia w stosunku do podziału kartograficznego Polski i hydrogeologicznych wydzieleń regionalnych wraz z mapą lokalizacyjną oraz zasięg głębokościowy występowania wód słodkich.
 2. Schematyczne profile, które są efektem regionalnej lub lokalnej schematyzacji warunków geologicznych i hydrogeologicznych. Są one charakterystyczne (reprezentatywne) dla całej jednolitej części wód podziemnych (w przypadku jednego profilu) lub jej części (w przypadku 2, 3 lub większej ilości profili).
 3. Zapis symboliczny występowania wód podziemnych w obrębie JCWPd, hydrogeologiczny opis symbolu, cechy charakterystyczne JCWPd oraz wykaz Głównych Zbiorników Wód Podziemnych występujących w obrębie jednolitej części wód podziemnych.

Podział Polski na 172 JCWPd (obowiązujący w latach 2016-2021)

W okresie drugiego cyklu planistycznego państwowa służba hydrogeologiczna przeprowadziła weryfikację przebiegu granic JCWPd, wdrażając nowe kryteria wydzieleń oraz uwzględniając Mapę podziału hydrograficznego Polski (MPHP). W wyniku tych prac powstał nowy podział Polski w zakresie JCWPd  - wydzielono 172 części oraz 3 subczęści.

Mapa Polski z podziałem na 172 jednolite części wód podziemnych

W latach 2012-2013 opracowane zostały pełne charakterystyki JCWPd, zgodnie z załącznikiem II.2 RDW. Opis poszczególnych jednolitych części wód podziemnych obejmuje następujące elementy:

 1. Charakterystyka geologiczna: przyporządkowanie stratygraficzne, opis litologiczny, typ geochemiczny utworów skalnych
 2. Charakterystyka hydrogeologiczna: rodzaj utworów budujących warstwę wodonośną, średni współczynnik filtracji, średnia miąższość utworów wodonośnych, liczba poziomów wodonośnych uwzględnionych w obrębie jednolitej części wód podziemnych
 3. Charakterystyka nadkładu warstwy wodonośnej
 4. Sposób zagospodarowania terenu
 5. Identyfikacja presji na wody podziemne

W opracowaniu przedstawiono rozszerzony opis geologiczny i hydrogeologiczny zawierający najważniejsze informacje dotyczące warunków występowania i przepływu wód w obrębie jednolitych części wód podziemnych. Opracowano także schematyzację pionową JCWPd, wydzielając kompleksy wodonośne w ich obrębie.

W wyniku przeprowadzonej analizy presji i oddziaływań w 39 JCWPd stwierdzono, że osiągnięcie celu środowiskowego jest zagrożone. Zaktualizowane Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy (na lata 2016-2021), obejmujące podział na 172 JCWPd, zostały przyjęte Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (przejdź do strony PGW).

Podział Polski na 174 JCWPd (będzie obowiązujący w latach 2022-2027)

W ramach prac nad przygotowaniem drugiej aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy (3 cykl planistyczny) państwowa służba hydrogeologiczna przeprowadziła przegląd granic JCWPd oraz aktualizację ich charakterystyk (przejdź do strony PGW). Opracowano podział na 174 JCWPd, który będzie obowiązywał w latach 2022-2027. Jest on oparty na podziale na 172 jednostki obowiązującym w latach 2016-2021. Różnica pomiędzy podziałami wynikała przede wszystkim z wyeliminowania sytuacji, w których jedna JCWPd będzie obejmowała obszar kilku dorzeczy. Wyodrębniono zatem JCWPd nr 173 obejmującą dorzecze Banówki i JCWPd nr 174 obejmującą dorzecze Świeżej. Obydwie jednolite części zostały oddzielone z JCWPd nr 20 (zawierającej dotychczas obszar trzech dorzeczy). Zweryfikowano także przebieg granic pozostałych JCWPd - niezbędna korekta granic dotyczyła dostosowania warstwy JCWPd do nowej referencyjnej Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 (MPHP10K). Skorygowano i dopasowano także przebieg granic JCWPd do obecnie obowiązujących granic dorzeczy (tzw. warstwa raportowa) oraz do podziału hydrograficznego.

Mapa Polski z podziałem na 174 jednolite części wód podziemnych

W ramach opracowywania charakterystyk JCWPd przeprowadzona została analiza warunków hydrogeologicznych w poszczególnych JCWPd pod kątem naturalnych właściwości ochronnych warstw wodonośnych wyrażonych m.in. poprzez stopień zagrożenia głównego użytkowego poziomu wodonośnego, podatność na zanieczyszczenie, izolację od powierzchni terenu, a także głębokość występowania wód podziemnych i rodzaj ośrodka wodonośnego – porowy, szczelinowo-porowy lub szczelinowo-krasowy.

Kolejnym etapem była identyfikacja potencjalnych presji na wody podziemne oraz odniesienie zgromadzonych informacji do wyników monitoringu wód podziemnych w JCWPd, które traktowano jako wskaźnik efektu oddziaływania presji na stan wód podziemnych. Efektem końcowym analizy było zakwalifikowanie 42 jednolitych części wód podziemnych jako zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych. W odniesieniu do wyników z poprzedniego cyklu planistycznego (2016-2021) ocena ryzyka została podtrzymana w przypadku 25 jednolitych części wód podziemnych.

Mapa Polski z podziałem na 174 jednolite części wód podziemnych zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych 

 

Do pobrania

Pobierz plik w formacie .shp z Menadżera plików z Centralnej Bazy danych Geologicznych