Baza danych o poborze rejestrowanym z ujęć wód podziemnych - Pobory

Wprowadzenie

W Bazie POBORY są gromadzone, przetwarzane, a następnie opracowane jako dane GIS, informacje o poborze rejestrowanym wód podziemnych z ujęć – tzn. poborze realizowanym w ramach szczególnego korzystania z wód podziemnych i wymagającym pozwolenia wodno-prawnego (art. 31, 36, 37 oraz 122 ustawy Prawo wodne). Baza aktualizowana jest corocznie i obejmuje obszar całego kraju. Prowadzenie Bazy wynika z realizacji procedury standardowej państwowej służby hydrogeologicznej, wskazanej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 6 listopada 2008 roku jako ,,procedura opracowania wykazu sumy rocznej i średniego dobowego poboru z ujęć wód podziemnych, wymagającego pozwolenia wodno-prawnego.” (pkt 4.7 zał.2 Rozporządzenia).

Dane są w całości aktualizowane w oparciu o informacje  na temat korzystania ze środowiska (w tym poboru wód podziemnych) przez poszczególne podmioty i udostępniane corocznie PIG-PIB/PSH przez urzędy marszałkowskie. Główną informacją przetwarzaną w Bazie są więc dane wtórne uzyskiwane z urzędów marszałkowskich o poborze z ujęć jakie dostarczają do urzędów sami użytkownicy ujęć zobowiązani do tego prawem. Dane te są następnie przetwarzane i udostępniane przez PIG-PIB/PSH już jako dane przestrzenne, zidentyfikowane na podstawie danych referencyjnych na temat ujęć wód podziemnych zgromadzonych w Centralnym Banku Danych Hydrogeologicznych (CBDH) – informacje o poborze od użytkowników są dowiązane do numerów i lokalizacji reprezentatywnych obiektów ujęć CBDH, zgodnie z logiką biznesową pojęcia ,,ujęcie” jakie posiada CBDH.

 

Zakres danych w Bazie POBORY

Zakres informacji w Bazie obejmuje przede wszystkim dane wtórne, pozyskane bezpośrednio z urzędów marszałkowskich – są to:

wartość rocznej sumy poboru z ujęcia wód podziemnych,metadane na temat pozwolenia wodnoprawnego (jedynie numer i daty obowiązywania), na podstawie którego użytkownik zrealizował pobór wód podziemnych,podstawowe informacje na temat podmiotu, który zgłosił pobór wód podziemnych do urzędu marszałkowskiego (jako właściciel lub użytkownik ujęcia),podstawowe informacje na temat nazwy ujęcia i jego adresu, dla którego zgłoszono pobór.

Zakres informacji w Bazie obejmuje również dane opracowane bezpośrednio przez PIG-PIB/PSH, dla każdej informacji o poborze z ujęcia uzyskanej z urzędów marszałkowskich – są to:

  • identyfikator ujęcia CBDH, którego dotyczy informacja o poborze,
  • unikatowy identyfikator (UJ_IDENT) informacji o poborze nadany w Bazie POBORY,
  • lokalizacje XY (1992 PUWG); określoną automatycznie na podstawie współrzędnych  obiektu reprezentatywnego ujęcia w CBDH, którego dotyczy ta informacja lub, w przypadku braku  identyfikatora CBDH, określona na podstawie dostępnych danych adresowych ujęcia,
  • wartość średniego, dobowego poboru z ujęcia wód podziemnych obliczoną automatycznie na podstawie wartości rocznego poboru pozyskanego z urzędu marszałkowskiego.

W Bazie przechowywane są również archiwalne dane (pobór z lat 2000-2005) opracowane jednorazowo na podstawie prac terenowych przeprowadzonych w latach 2006-2007.

 

Częstotliwość aktualizacji

W Bazie POBORY dane są opracowywane corocznie – dostępne dane o poborze pochodzą z 2008-2016. W procesie opracowywania danych występuje, uwarunkowane przepływem danych od podmiotów do urzędów marszałkowskich, roczne przesunięcie w czasie.

 

Sposób dostępu do danych

Baza POBORY jest bazą danych GIS prowadzoną w technologii ESRI (format SHP).
Pełne i edytowalne dane (SHP) z lat 2008-2016 można uzyskać na wniosek. Zasady udostępniania oraz wniosek dostępne są na stronie: http://www.pgi.gov.pl/narodowe-archiwum-geologiczne/udostepnianie-informacji-hydrogeologicznej.html

Przejdź do treści artykułu: Jak przeglądać dane

 

Informacje o projekcie

Kierownik projektu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.