Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych - Bank HYDRO

Bank HYDRO jest bazą danych hydrogeologicznych, w której gromadzone są dane dokumentacyjne o odwiertach, ujęciach i źródłach wód podziemnych zwykłych, mineralnych i termalnych z obszaru Polski. Zakres informacji przechowywanych w bazie danych obejmuje:

  • lokalizację obiektu hydrogeologicznego (odwiertu, źródła),
  • pomiarowe i obliczeniowe dane hydrogeologiczne,
  • podstawowe dane wiertnicze i litostratygraficzne,
  • dane fizykochemiczne próbek wód podziemnych.

Rys historyczny

Projekt komputerowej archiwizacji wierceń hydrogeologicznych powstał w latach siedemdziesiątych w Zakładzie Informatyki Państwowego Instytutu Geologicznego i przewidywał gromadzenie danych dokumentacyjnych o wierceniach hydrogeologicznych z obszaru Polski poprzez sieć Regionalnych Banków Danych Hydrogeologicznych HYDRO.

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych system Banku HYDRO był kilkakrotnie modernizowany. W 1998 r. rozpoczęto prace nad stworzeniem wspólnej platformy dla baz danych hydrogeologicznych eksploatowanych w Zakładzie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej PIG. Projekt modernizacji zakładał przeniesienie zasobów Banku HYDRO i bazy danych Sieci Obserwacji Hydrogeologicznych (SOH) do relacyjnej bazy danych ORACLE oraz ich integrację z Mapą hydrogeologiczną Polski w skali 1 : 50 000 oraz Mapą geologiczno-gospodarczą Polski 1 : 50 000 w systemie GIS - GeoMedia Professional. Prace zrealizowano w Zakładzie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej PIG przy współpracy z firmą Intergraph.

W 2000 r. system został wdrożony w Centralnym Banku Danych Hydrogeologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie oraz sieci Regionalnych Banków Danych Hydrogeologicznych.

Struktura i zasoby

Na przestrzeni ponad 30-letniej historii Bank HYDRO zgromadził ogromną ilość informacji hydrogeologicznych. Obecnie baza danych zawiera dane dokumentacyjne o ok. 144 tysiącach obiektów hydrogeologicznych z obszaru całego kraju. Baza jest ciągle aktualizowana. Rocznie do bazy wprowadzanych jest ok. 1700 nowych obiektów hydrogeologicznych. Strukturę organizacyjną Banku HYDRO tworzą: Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych HYDRO (CBDH) w Warszawie oraz siedem Regionalnych Banków Danych Hydrogeologicznych HYDRO (RBDH) w Gdańsku, Krakowie, Lublin, Kielcach, Wrocławiu, Szczecinie i Warszawie.

Obszary działania Regionalnych Banków Danych Hydrogeologicznych

Regionalne banki danych Hydrogeologicznych zajmują się gromadzeniem i aktualizacją danych hydrogeologicznych w wyznaczonych im organizacyjnie regionach. Dane z obszaru całego Kraju gromadzone są w Centralnym Banku Danych Hydrogeologicznych HYDRO Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. CBDH zajmuje się integracją zasobów danych z sieci RBDH i ich udostępnianiem potencjalnym odbiorcom.

Zakres informacji przechowywanych w bazie danych Bank HYDRO

Zasoby informacyjne Banku HYDRO wykorzystywane są do celów projektowych i dokumentacyjnych w dziedzinie hydrogeologii, geologii, gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Zasoby oraz system Banku HYDRO znajduje zastosowanie w administracji rządowej, samorządowej oraz służbach państwowych jako system wspomagania decyzji w zarządzaniu środowiskiem. Do głównych użytkowników zasobów Banku HYDRO należą następujące instytucje i firmy: Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, państwowa służba hydrogeologiczna, państwowa administracja geologiczna, przedsiębiorstwa i firmy geologiczne, fundacja ochrony środowiska, urzędy wojewódzkie, urzędy powiatowe i gminne, jednostki uczelni wyższych o profilu geologicznym i górniczym, Wojsko Polskie, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Inspekcja Ochrony Środowiska.

Przeglądanie danych

Aplikacja CBDH w webowym systemie SPD PSH 8.0 umożliwia udostępnianie aktualnych informacji dotyczących danych hydrogeologicznych w podstawowym zakresie oraz w zakresie rozszerzonym w odniesieniu do danych, na które wnioskodawca uzyskał zgodę na dostęp. Serwisy mapowe publikowane są zgodne z Dyrektywą INSPIRE w zakresie usług WMS w wersji 1.1.0. Interfejs użytkownika jest intuicyjny i składa się z głównej zakładki mapowej oraz dedykowanych zakładek dających możliwość przeszukiwania danych

 Rycina przedstawiająca logo spd psh 

Przeglądanie danych za pomocą Systemu przetwarzania danych PSH (SPD PSH)

Przeglądanie danych za pomocą Systemu przetwarzania danych PSH (SPD PSH) - stara wersja

Udostępnianie danych

Właścicielem informacji zgromadzonych w Banku HYDRO jest Skarb Państwa.

Przejdź do treści artykułu: Jak zamówić dane

 

Jednostki organizacyjne realizujące zadania Banku HYDRO:

Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych HYDRO
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4 00-975 Warszawa 
Administrator danych i Kierownik projektu Bank Hydro:
Sylwiusz Pergół tel.  (+48) 22 45 92 310; 0 602 854 725

Administratorzy CBDH:
Sylwiusz Pergół tel. (+48) 22 45 92 310
Piotr Modliński  tel. (+48) 22 45 92 347

Udostępnianie:
Szymon Forst  tel.  (+48) 22 45 92 532

Regionalne Banki Danych Hydrogeologicznych