Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych - Bank HYDRO

Bank HYDRO jest bazą danych hydrogeologicznych, w której gromadzone są dane dokumentacyjne o odwiertach, ujęciach i źródłach wód podziemnych zwykłych, mineralnych i termalnych z obszaru Polski. Zakres informacji przechowywanych w bazie danych obejmuje:

  • lokalizację obiektu hydrogeologicznego (odwiertu, źródła),
  • pomiarowe i obliczeniowe dane hydrogeologiczne,
  • podstawowe dane wiertnicze i litostratygraficzne,
  • dane fizykochemiczne próbek wód podziemnych.

Rys historyczny

Projekt komputerowej archiwizacji wierceń hydrogeologicznych powstał w latach siedemdziesiątych w Zakładzie Informatyki Państwowego Instytutu Geologicznego i przewidywał gromadzenie danych dokumentacyjnych o wierceniach hydrogeologicznych z obszaru Polski poprzez sieć Regionalnych Banków Danych Hydrogeologicznych HYDRO.

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych system Banku HYDRO był kilkakrotnie modernizowany. W 1998 r. rozpoczęto prace nad stworzeniem wspólnej platformy dla baz danych hydrogeologicznych eksploatowanych w Zakładzie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej PIG. Projekt modernizacji zakładał przeniesienie zasobów Banku HYDRO i bazy danych Sieci Obserwacji Hydrogeologicznych (SOH) do relacyjnej bazy danych ORACLE oraz ich integrację z Mapą hydrogeologiczną Polski w skali 1 : 50 000 oraz Mapą geologiczno-gospodarczą Polski 1 : 50 000 w systemie GIS - GeoMedia Professional. Prace zrealizowano w Zakładzie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej PIG przy współpracy z firmą Intergraph.

W 2000 r. system został wdrożony w Centralnym Banku Danych Hydrogeologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie oraz sieci Regionalnych Banków Danych Hydrogeologicznych.

Struktura i zasoby

Na przestrzeni ponad 30-letniej historii Bank HYDRO zgromadził ogromną ilość informacji hydrogeologicznych. Obecnie baza danych zawiera dane dokumentacyjne o ok. 144 tysiącach obiektów hydrogeologicznych z obszaru całego kraju. Baza jest ciągle aktualizowana. Rocznie do bazy wprowadzanych jest ok. 1700 nowych obiektów hydrogeologicznych. Strukturę organizacyjną Banku HYDRO tworzą: Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych HYDRO (CBDH) w Warszawie oraz siedem Regionalnych Banków Danych Hydrogeologicznych HYDRO (RBDH) w Gdańsku, Krakowie, Lublin, Kielcach, Wrocławiu, Szczecinie i Warszawie.

Obszary działania Regionalnych Banków Danych Hydrogeologicznych

Regionalne banki danych Hydrogeologicznych zajmują się gromadzeniem i aktualizacją danych hydrogeologicznych w wyznaczonych im organizacyjnie regionach. Dane z obszaru całego Kraju gromadzone są w Centralnym Banku Danych Hydrogeologicznych HYDRO Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. CBDH zajmuje się integracją zasobów danych z sieci RBDH i ich udostępnianiem potencjalnym odbiorcom.

Zakres informacji przechowywanych w bazie danych Bank HYDRO

Zasoby informacyjne Banku HYDRO wykorzystywane są do celów projektowych i dokumentacyjnych w dziedzinie hydrogeologii, geologii, gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Zasoby oraz system Banku HYDRO znajduje zastosowanie w administracji rządowej, samorządowej oraz służbach państwowych jako system wspomagania decyzji w zarządzaniu środowiskiem. Do głównych użytkowników zasobów Banku HYDRO należą następujące instytucje i firmy: Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, państwowa służba hydrogeologiczna, państwowa administracja geologiczna, przedsiębiorstwa i firmy geologiczne, fundacja ochrony środowiska, urzędy wojewódzkie, urzędy powiatowe i gminne, jednostki uczelni wyższych o profilu geologicznym i górniczym, Wojsko Polskie, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Inspekcja Ochrony Środowiska.

Przeglądanie danych

Aplikacja CBDH w webowym systemie SPD PSH 8.0 umożliwia udostępnianie aktualnych informacji dotyczących danych hydrogeologicznych w podstawowym zakresie oraz w zakresie rozszerzonym w odniesieniu do danych, na które wnioskodawca uzyskał zgodę na dostęp. Serwisy mapowe publikowane są zgodne z Dyrektywą INSPIRE w zakresie usług WMS w wersji 1.1.0. Interfejs użytkownika jest intuicyjny i składa się z głównej zakładki mapowej oraz dedykowanych zakładek dających możliwość przeszukiwania danych

 Rycina przedstawiająca logo spd psh 

Przeglądanie danych za pomocą Systemu przetwarzania danych PSH (SPD PSH)

 

Udostępnianie danych

Właścicielem informacji zgromadzonych w Banku HYDRO jest Skarb Państwa.

Przejdź do treści artykułu: Jak zamówić dane

 

Jednostki organizacyjne realizujące zadania Banku HYDRO:

Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych HYDRO
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4 00-975 Warszawa 
Administrator danych i Kierownik projektu Bank Hydro:
Sylwiusz Pergół tel.  (+48) 22 45 92 310; 0 602 854 725

Administratorzy CBDH:
Sylwiusz Pergół tel. (+48) 22 45 92 310
Piotr Modliński  tel. (+48) 22 45 92 347

Udostępnianie:
Szymon Forst  tel.  (+48) 22 45 92 532

Regionalne Banki Danych Hydrogeologicznych