Baza danych Monitoring Wód Podziemnych

Podstawą  prawną prowadzenia bazy danych jest: Art.380 podpunkty 2 i 3d ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 roku z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2020, poz. 310).

Główne zadania bazy Monitoring Wód Podziemnych to gromadzenie i udostępnianie danych dotyczących sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych i punktów monitoringowych, pomiarów wahań zwierciadła wód podziemnych lub wydajności źródeł, wyników analiz chemicznych oraz wspomaganie oceny stanu wód podziemnych w zakresie ich ilości i jakości. Źródłami danych są dane, wyniki pomiarów oraz analiz chemicznych pochodzące z monitoringu stanu ilościowego (PSH), monitoringu stanu chemicznego (PMŚ GIOŚ) i monitoringów badawczych (PSH). Aktualizacja danych pomiarowych następuje w cyklu comiesięcznym, danych związanych z wynikami analiz chemicznych przynajmniej raz w roku, a danych o punktach w miarę napływu informacji. Wyżej wymienione dane poddawane są weryfikacji na każdym etapie gromadzenia danych.

Baza powstała w 2004 r. z połączenia istniejących od kilkudziesięciu lat w Państwowym Instytucie Geologicznym dwóch baz związanych z monitoringiem wód podziemnych:

  • SOH – System Obserwacji Hydrogeologicznych, baza danych pochodzących z sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych. Sieć pomiarowa istnieje od 1972 r., pomiary w niektórych punktach prowadzone są od 1965 r. W bazie gromadzone były podstawowe informacje o punktach obserwacyjnych oraz wyniki obserwacji wahań zwierciadła wody (pomiary głębokości zwierciadła lub wydajności źródła w każdy poniedziałek pierwotnie o godz. 7.00) oraz analiz fizykochemicznych (dla wybranych punktów monitoringowych – raz w roku).
  • MONBADA – MONitoringowa BAza DAnych, baza monitoringu jakości wód podziemnych systemu Państwowego Monitoringu Środowiska utworzona została w 1991 r. Na podstawie gromadzonych wyników oznaczeń składu chemicznego oraz oceny stanu jakościowego wód podziemnych powstawały corocznie raporty stanu jakości wód podziemnych w Polsce. Wyniki badań były publikowane w latach 1994-2003 przez PIOŚ/GIOŚ w serii wydawniczej Biblioteka Monitoringu Środowiska, a także na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Baza Monitoring Wód Podziemnych łączy w sobie zarówno zasoby, jak i funkcjonalność obydwu istniejących wcześniej baz.

Aktualnie pomiary wahań zwierciadła wód podziemnych, przechowywane w bazie MWP, to wybrane pomiary automatyczne, wykonywane codziennie o godzinie 6.00 UTC, a w pozostałych punktach pomiary manualne wykonywane raz w tygodniu – w poniedziałek.

Monitoring stanu chemicznego realizowany jest zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 października 2019 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych  (DZ.U. 2019 poz. 2147). Wyniki publikowane są na stronie monitoring jakości wód podziemnych: https://mjwp.gios.gov.pl/ w zakładce Wyniki badań.

Baza Monitoring Wód Podziemnych jest nieodłącznym elementem całego systemu monitoringu. Pozwala na zarządzanie siecią obserwacyjno-badawczą wód podziemnych, punktami monitoringowymi oraz przebiegiem monitoringu. Dzięki temu ułatwione są kontrola oraz zapewnianie wysokiej jakości pomiarów i oznaczeń.

Baza zawiera zestaw danych o:

  • punkcie monitoringowym;
  • jego otoczeniu;
  • wybranych parametrach badanego systemu wodonośnego.

Współpraca z innymi bazami państwowej służby hydrogeologicznej, zwielokrotnia  możliwości interpretacji. Wyniki interpretacji mogą być przedstawiane w postaci cyfrowej (w zestawieniach tabelarycznych), graficznej oraz w postaci map.

Uzyskane w ten sposób informacje wykorzystywane są do przedstawienia wyników monitoringu w formie wysoce zsyntetyzowanej i wykorzystywane do opracowywania i upubliczniania:

  • Komunikatów o sytuacji hydrogeologicznej i Prognoz jej rozwoju,
  • Ostrzeżeń o zagrożeniach suszą lub podtopieniami,
  • Ocen stanu jednolitych części wód podziemnych.

Produktem powszechnie dostępnym jest zestaw danych publikowanych zarówno w Roczniku Hydrogeologicznym, jak i Kwartalnym Biuletynie Informacyjnym Wód Podziemnych. Możliwe jest udostępnianie wyselekcjonowanych danych z monitoringu w postaci źródłowej oraz przetworzonej.

Udostępnianie danych

Dane z bazy MWP są udostępniane zgodnie z zakresem wymienionym przez wnioskodawców. Głównymi odbiorcami danych są instytucje państwowe i samorządowe, uczelnie, przedsiębiorstwa, spółdzielnie, a także osoby prywatne. Rocznie udostępnia się dane z kilkunastu tysięcy punktów (w latach z raportami do UE nawet około 30 tysięcy punktów), przy czym dane z jednego punktu mogą zostać udostępnione wielokrotnie, liczba wniosków i udostępnionych punktów może być inna każdego roku.

Udostępniane są również dane na potrzeby realizacji innych zadań PSH – też w około kilkunastu tysiącach punktów rocznie, ponadto pracownicy PSH na potrzeby zadań PSH mogą pobierać dane bezpośrednio z bazy np. na potrzeby Prognoz, Komunikatów, Ostrzeżeń, Kwartalnych Biuletynów Informacyjnych Wód Podziemnych czy Roczników PSH, innych zadań PSH oraz zadań związanych z realizacją umowy GIOŚ, przy czym każdy punkt i dane z nim związane może być udostępniony tą drogą wielokrotnie.

Powyższe dane i liczby wskazują na wielokrotne ponowne wykorzystanie danych z MWP w stosunku do wprowadzanych danych.

Baza danych MWP zasila także aplikację GeoLOG https://geolog.pgi.gov.pl/,

GEOLOGIA https://geologia.pgi.gov.pl/,

geoportal e-PSH http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/,

oraz dostarcza informacji na potrzeby systemu ISOK (od 2015 r. generowane z bazy automatycznie), zasila także system analityczno-raportujący PSH (BA_PSH w technologii OBIEE).

Przejdź do treści artykułu: UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI HYDROGEOLOGICZNEJ

Przeglądanie danych hydrogeologicznych

logo spd psh 100

baner geolog Aplikacja mobilna - geolog.pgi.gov.pl

baner portal geologia Portal mapowy - geologia.pgi.gov.pl

Kontakt

Zakład odpowiedzialny za prowadzenie Bazy w PIG-PIB/PSH: Zakład Monitoringu Wód Podziemnych
Kierownik tematu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.