Rejestr Obszarów Górniczych

Rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla (ROG) stanowi szczegółową ewidencję wszystkich obszarów górniczych i terenów górniczych wyznaczonych w Polsce.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze rejestr jest jednym z zadań realizowanych przez państwową służbę geologiczną. Sposób jego prowadzenia opisuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla (Dz.U. 2014, poz. 1469), które określa m.in. dane podlegające wpisowi, termin przekazywania do rejestru dokumentów stanowiących podstawę wpisu, rodzaje dokumentów gromadzonych w archiwum, a także termin, w jakim prowadzący rejestr przekazuje mapy obszarów i terenów górniczych: przedsiębiorcy, właściwemu organowi koncesyjnemu, organowi nadzoru górniczego oraz wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

Ustawa Ustawa Prawo geologiczne i górnicze stanowi, iż wpisu do rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla dokonuje się z urzędu, na podstawie dokumentów przekazanych przez organ koncesyjny.

Komplet dokumentów stanowiących podstawę wpisu do rejestru powinien zawierać:
1. Kopię decyzji o udzieleniu koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów lub podziemne składowanie dwutlenku węgla w obszarze górniczym.
2. Mapy obszaru górniczego i terenu górniczego w ilości odpowiedniej do listy adresatów wskazanych w § 9 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla.
3. Kopię decyzji o zatwierdzeniu lub kopię zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, a w przypadku podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla – kopię decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej lub kopię zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej.

Przekazanie dokumentów powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja wyznaczająca obszar górniczy stała się ostateczna. Ponadto organ koncesyjny zobowiązany jest zgłaszać do rejestru na bieżąco każdą zmianę danych podlegających wpisowi do księgi rejestrowej, m.in. przekazywać kopie kolejnych decyzji zmieniających koncesję, decyzji stwierdzających wygaśnięcie lub cofnięcie koncesji.

ROG obejmuje archiwum dokumentów, księgi rejestrowe oraz aktualizowaną na bieżąco, ogólnodostępną bazę danych System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych – MIDAS (podsystem: Rejestr Obszarów Górniczych). Informacje dotyczące aktualnych oraz zniesionych obszarów i terenów górniczych gromadzone są w postaci danych opisowych (m.in. nazwa, powierzchnia, położenie administracyjne, status – aktualny lub zniesiony, numer w rejestrze, nazwa złoża i rodzaj kopaliny) oraz danych przestrzennych (kontury obszarów i terenów górniczych). Udostępnianiu podlegają również szczegóły decyzji koncesyjnych, decyzji zmieniających, decyzji stwierdzających wygaśnięcie lub cofnięcie koncesji wraz z informacjami o przedsiębiorcach eksploatujących kopaliny w granicach wyznaczonych obszarów i terenów górniczych.

 

Rejestr Obszarów Górniczych jest dostępny pod adresem: http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web

Ponadto dane przestrzenne – kontury obszarów i terenów górniczych – są dostępne do pobrania na Portalu Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBGD) w postaci:

Korzystając z udostępnianych informacji dotyczących obszarów i terenów górniczych, należy mieć na uwadze, że ich aktualność zależy w zasadniczym stopniu od realizacji ustawowych obowiązków przekazywania dokumentów do ROG przez właściwe organy administracji geologicznej. Tylko sprawne, bieżące przekazywanie dokumentów umożliwia przedstawianie wiarygodnych i aktualnych informacji o prowadzonej w kraju eksploatacji złóż kopalin w granicach wyznaczonych obszarów i terenów górniczych.

Kolizje obszarów górniczych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla, oferuje wsparcie dla organów koncesyjnych pod względem możliwości sprawdzenia współrzędnych projektowanych obszarów górniczych pod kątem ewentualnych kolizji z obszarami górniczymi już wpisanymi do rejestru. Aby skorzystać z usługi, należy przesłać współrzędne projektowanych obszarów i terenów górniczych oraz informacje dotyczące położenia administracyjnego (województwo, powiat, gmina, obręb, numery działek) drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres PIG-PIB.

Przesłanie dodatkowo skanu mapy projektowanego obszaru i terenu górniczego pozwoli wykryć możliwe nieprawidłowości we współrzędnych jeszcze przed udzieleniem koncesji.

KONTAKT Z ROG:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.  22 45 92 474,   22 45 92 478,   22 45 92 641