Mineral Resources of Poland

Mineral Resources of Poland jest cyklicznym angielskojęzycznym wydawnictwem, opracowywanym przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w ramach wypełniania przez Instytut funkcji państwowej służby geologicznej. Służba geologiczna ma wspomagać działania administracji rządowej m.in. w zakresie bezpieczeństwa surowcowego kraju, ale także dostarczać wiedzy zagranicznym środowiskom, zainteresowanym współpracą z Polską w sektorze zagospodarowania złóż kopalin. Dotyczy to zarówno etapu poszukiwania i rozpoznawania złóż, jak i wydobycia kopalin.

Obecne wydanie publikacji jest już szóstą z kolei edycją. Podobnie jak wydania wcześniejsze zawiera najnowsze dostępne informacje z zakresu bazy zasobowej poszczególnych kopalin oraz wielkości wydobycia. Dla wybranych kopalin zostały zaprezentowane również w formie graficznej dane z wielolecia. Dużą uwagę poświęcono zagadnieniom prawnym i ekonomicznym – omówiono podstawy prawne działalności geologicznej i górniczej w Polsce, zasady jej koncesjonowania, kwestie własności złóż kopalin oraz zakres kompetencyjny organów koncesyjnych w Polsce. Zwrócono również uwagę na zasady sporządzania dokumentacji geologicznej złoża, a także na kwestie kwalifikacji geologów potwierdzane przez organ administracji geologicznej. Ponadto wskazano na zakres instrumentów ekonomicznych, opłat i danin o charakterze ogólnym, jak i tych specyficznych wprowadzonych przez Prawo geologiczne i górnicze. Szeroko przedstawiono źródła informacji geologicznej w Polsce i zasady korzystania z niej zarówno na etapie geologicznym, jak i na etapie górniczym. Osobna część publikacji poświęcona jest powiązaniu klasyfikacji zasobów złóż kopalin stosowanej w Polsce z międzynarodową klasyfikacją United Nations Framework Classification for Resources (UNFC Update 2019), która staje się coraz powszechniejszym systemem stosowanym na świecie.

Warto podkreślić, że najnowsza edycja Mineral Resources of Poland nie tylko bazuje na danych o złożach już rozpoznanych, dla których wykonano dokumentacje geologiczne (na podstawie Bilansu zasobów złóż kopalin Polski), ale co równie ważne – zawiera wyniki perspektyw złożowych według ostatniego wydania Bilansu perspektywicznych zasobów kopalin Polski (z 2020 r.). Ponadto poszerzono informacje o stan prac państwowej służby geologicznej w zakresie circular economy w obszarze surowcowym. W ujęciu syntetycznym przedstawiono wyniki tych prac, obejmujące blisko półtora tysiąca pogórniczych nagromadzeń antropogenicznych, które w niektórych obszarach surowcowych mogą stać się źródłem wtórnym i stanowić cenne uzupełnienie bazy surowców ze źródeł pierwotnych. Po raz pierwszy omówiono też informacje na temat udokumentowanych już złóż kopalin, które mogą zostać wykorzystane w produkcji surowców krytycznych (według polskiej listy surowców krytycznych, nieco różniącej się od listy Unii Europejskiej). W publikacji zamieszczono także krótki rozdział poświęcony budowie geologicznej Polski.