Image Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r. Popular

395 downloads

Download (pdf, 2.85 MB)

Komunikat 3a_2023.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r.

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia analizę:
- położenia zwierciadła wód podziemnych
- stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych
- stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym
Analiza obejmuje obszar kraju w okresie od 1 do 28 lutego 2023 r.

  • W lutym br. na niemal całym obszarze kraju nastąpił wzrost średnich miesięcznych stanów wód podziemnych w stosunku do wartości z poprzedniego miesiąca.

  • Wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym w lutym br. na przeważającym obszarze kraju utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. Mniej korzystna pod tym względem sytuacja panowała w tym czasie w północnej Polsce oraz lokalnie za zachodzie i południu kraju. Odnotowany na tych obszarach średni miesięczny poziom wód podziemnych wskazywał na wystąpienie za-grożenia stanu rezerw zasobów wód podziemnych. Brak rezerw zasobów wód podziemnych w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia został odnotowany lokalnie na obszarach województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

  • W lutym br. na części obszaru Polski utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego, związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Występująca w skali regionalnej niżówka hydro-geologiczna w omawianym miesiącu obejmowała części województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz war-mińsko-mazurskiego. Lokalne obniżenia średniego poziomu wód podziemnych poniżej granicy SNO stwierdzono w tym czasie również w zachodniej części województw zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz na terenie województw dolnośląskiego i śląskiego.


Analiza została opracowana na podstawie interpretacji zebranych w trybie operacyjnym wyników pomiarów w wytypowanych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB, przy uwzględnieniu dla poszczególnych punktów obserwacyjnych następujących wartości charakterystycznych:* najniższej głębokości położenia zwierciadła wody z wielolecia (NNG),* średniej głębokości położenia zwierciadła wody z wielolecia (SSG),* średniej z najniższych rocznych głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej z wielolecia (SNG),* wartości granicznej dla wystąpienia zjawiska niżówki hydrogeologicznej, przyjętej na poziomie stanu niskiego ostrzegawczego (SNO),* wyznaczonego z najniższych rocznych stanów położenia zwierciadła wody charakteryzujących się wartościami niższymi od wartości SNG,* średniej głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej (AG) z okresu od 1 do 28 lutego 2023 r.

 

1. Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych

W lutym br. na niemal całym obszarze kraju nastąpił wzrost średniego położenia zwier-ciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym. W większości poddanych analizie punktów obserwacyjnych (około 87%, tj. o 3% więcej niż w poprzednim miesiącu) średni miesięczny poziom wód podziemnych był wyższy w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca (Ryc. 1). Obniżenie średniego poziomu wód podziemnych odnoto-wano w tym czasie tylko lokalnie w punktach zlokalizowanych w północnej i południowej części kraju. Stanowiły one nieco ponad 9% wszystkich poddanych analizie punktów obserwacyjnych ujmujących ppw (spadek o około 4% w stosunku do stanu ze stycznia br.). Odnotowane spadki poziomu wód były niewielkie i w zdecydowanej większości przypadków nie przekraczały 10 cm (Ryc. 2). Mimo obserwowanych obniżeń w większości punktów obserwacyjnych średni miesięczny poziom wód podziemnych nadal utrzymywał się powyżej gra-nicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). W przypadku około 4% analizowanych punktów obserwacyjnych średni poziom wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego nie uległ zmianie w porównaniu ze stanem odnotowanym w styczniu br. (Ryc. 1).

 

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w lutym 2023 r.

Ryc.1. Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w lutym 2023 r.

 

2. Zmiany zasobów wód podziemnych

W lutym br. wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wo-donośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. W większości analizowanych punktów obserwacyjnych (około 92%, tj. o około 2% więcej niż w poprzednim miesiącu) średni poziom wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym wskazywał na brak zagrożenia stanu rezerw zasobów w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG). Punkty obserwacyjne, w których poziom wód podziemnych ppw znajdował się poniżej granicy odpowiadającej środkowi przedziału SNO-NNG, co oznacza wystąpienie zagrożenia dla użytkowania wód podziemnych, stanowiły ponad stanowiły ponad 8% ogólnej licz-by punktów objętych analizą, z czego w niespełna 2% punktów zarejestrowany średni miesięczny poziom wód podziemnych wskazywał na brak rezerw zasobów zmiennych w odniesieniu do granicy stanu NNG (Ryc. 5). Brak rezerw zasobów wód podziemnych w lutym br. został odnotowany w miejscowościach: Mikołajki (województwo warmińsko-mazurskie) oraz Maszewko i Miechucino (województwo pomorskie) (Ryc. 2).

 

* NNG [m] – najniższa roczna wartość głębokości zwierciadła wody z okresu wielolecia
** SNO [m] – stan niski ostrzegawczy (tj. głębokość położenia zwierciadła wody uzasadniająca wydanie ostrzeżeń i ograniczeń w korzystaniu z wód podziemnych) określony, jako poziom zwierciadła wody, który jest obliczany, jako średnia z minimalnych rocznych stanów położenia zwierciadła wody

Mapa prezentująca poziom rezerw zasobów wód podziemnych w lutym 2023 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Ryc. 2. Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w lutym 2023 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

 

3. Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

W lutym br. niżówką hydrogeologiczną o zasięgu regionalnym objęte były części województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, oraz warmińsko-mazurskiego. Obniżenia średniego poziomu wód podziemnych poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego w omawianym miesiącu odnotowano także na zachodzie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz na terenie województw dolnośląskiego i śląskiego, jednak zjawisko to miało na tych obszarach charakter lokalny.

W skali kraju poziom wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego stwierdzono w 23 punktach obserwacyjnych, co stanowi ponad 14% punktów badanej grupy, tj. o 2% mniej niż w poprzednim miesiącu (Ryc. 7 i 8). W przypadku 15 punktów obserwacyjnych (ponad 9%) średni poziom zwierciadła wód podziemnych w omawianym miesiącu utrzymywał się w strefie między granicami stanów **SNO i ***SNG, co oznacza, że w rejonach tych punktów w przypadku utrzymywania się niekorzystnych warunków meteorologicznych, w tym przede wszystkim przy braku lub niewielkich opadach atmosferycznych, również może rozwinąć się niżówka hydrogeologiczna (Ryc. 9). W przypadku 121 punktów obserwacyjnych, co stanowi ponad 76% wszystkich analizowanych punktów (w poprzednim miesiącu punkty takie stanowiły około 72%) swobodne zwierciadło wody podziemnej układało się w bezpiecznej strefie, tj. powyżej wartości średniej z najniższych rocznych głębokości zwierciadła wody podziemnej dla okresu wielolecia (***SNG).

Lokalizację wybranych reprezentatywnych punktów obserwacyjnych wraz z oceną stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną na terenie kraju w styczniu br. przedstawiono na rycinie 3. 

** SNO [m] – stan niski ostrzegawczy (tj. głębokość położenia zwierciadła wody uzasadniająca wydanie ostrzeżeń i ograniczeń w korzystaniu z wód podziemnych) określony, jako poziom zwierciadła wody, który jest obliczany, jako średnia z minimalnych rocznych stanów położenia zwierciadła wody
***SNG - średniej z najniższych rocznych głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej z wielolecia

 

 Mapa przedstawiająca ocenę zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w lutym 2023 r.

 Ryc. 3. Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w lutym 2023 r.