Wykonanie niestandardowych kompleksowych badań petrofizycznych i geomechanicznych na próbach i danych z dolnopaleozoicznych łupków