W dniu 17 maja 2019 r. obyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 70-lecia Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB. Wydarzenie uświetniła obecność znamienitych Gości, liczne życzenia i gratulacje, referaty okolicznościowe i odznaczenia wręczone zasłużonym pracownikom Oddziału. "Wielu kolejnych sukcesów, harmonijnego rozwoju i sprawnej realizacji działań potrzebnych nauce i środowisku" - to najczęstsze życzenia, jakie z okazji jubileuszu składano na ręce Dyrektora placówki Adama Mydłowskiego. 

Oddział Dolnośląski powołano 1 maja 1949 r. decyzją Dyrektora PIG Jana Czarnockiego z dnia 30 kwietnia 1949 r. Była to czwarta regionalna placówka Państwowego Instytutu Geologicznego, a inicjatorem jej powstania i pierwszym kierownikiem był prof. Henryk Teisseyre. Nowo utworzona placówka przyjęła nazwę Instytut Dolnośląski we Wrocławiu. W 1951 przemianowano go na Stację Terenową Państwowego Instytutu Geologicznego, a od 1965 r. do dziś jest to Oddział Dolnośląski PIG. Pierwsza siedziba nowej jednostki mieściła się w Katedrze Geologii Ogólnej Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Prusa. Wkrótce jednak rozpoczęła się odbudowa i adaptacja budynku przy ul. Jaworowej 19, w którym Oddział mieści się do dzisiaj.

2019 budynek 3

Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB

Od samego początku głównym zadaniem Oddziału było rozpoznanie budowy geologicznej Dolnego Śląska, dlatego podstawowym kierunkiem działań była kartografia geologiczna. Już we wczesnych latach 50-tych rozpoczęto prace nad podstawową mapą geologiczną regionu w skali 1:25 000. W następnej dekadzie Oddział zintensyfikował swoje wysiłki, zwłaszcza w dziedzinie badań regionalnych i surowcowych. Kolejne lata (połowa lat 70. – koniec 80.) były okresem intensywnych prac badawczych i rozpoznawczych, po którym nadszedł czas na syntezę ich wyników. Opracowywano i publikowano nowe typy map i atlasów geologicznych w różnych skalach. Dużą wagę przykładano także do kartografii hydrogeologicznej.

powolanieod

Dokument dotyczący utworzenia placówki regionalnej PIG

Równocześnie z kartografią prowadzono złożowe prace poszukiwawcze i dokumentacyjne m.in. za barytem i fluorytem, chromitami, rudami żelaza, cyny oraz kaolinami. Przez 20 lat realizowano Program wgłębnych badań strukturalnych “Model przestrzenny Sudetów”. Odwiercono wtedy głębokie otwory, dające wiele informacji o budowie i strukturze podłoża, np. Boguszyn IG1 (2200 m), Żdanów IG1 i Unisław IG1 (2300 m).

Oddział Dolnośląski PIG - PIB podjął też nowe formy działalności związane z ochroną środowiska abiotycznego, a od 2013 r. w Oddziale funkcjonuje zespół zajmujący się modelowaniem struktur i procesów geologicznych. Pracownicy Oddziału Dolnośląskiego PIG - PIB uczestniczyli w wydobywaniu i zabezpieczeniu prawie kompletnego szkieletu nosorożca z rodzaju Stephanorhinus sprzed ok. 125 000 lat, znalezionego podczas budowy drogi w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego.

W uroczystości jubileuszowej wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym Dyrektor PIG-PIB Agnieszka Wójcik oraz Zastępca Dyrektora ds. administracyjno - ekonomicznych Natalia Tarczyńska. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska: Dyrektor Departamentu Nadzoru Geologicznego Monika Chryplewicz – Kałwa i Dyrektor Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz Tomasz Ryba, a także Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojciech Rejman oraz Prezes Europejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych ETP-SMR Rafał Szkop. Na uroczystość przybyli dyrektorzy oddziałów regionalnych PIG–PIB oraz przedstawiciele instytutów badawczych, ośrodków akademickich, administracji geologicznej oraz firm związanych z geologią i górnictwem.

Był to także ważny dzień dla wszystkich pracowników Oddziału - byłych i obecnych. W siedzibie Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB we Wrocławiu pracuje aktualnie 55 osób.

grupa psg od

grupa hydrood

Pracownicy Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB

Obchody Jubileuszu 70-lecia powstania Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB otworzył Dyrektor placówki Adam Mydłowski, który przywitał Gości, wygłosił słowo wstępne i przedstawił prezentację przybliżającą historię i dokonania Oddziału. Następnie odczytano listy gratulacyjne i oddano głos Gościom, którzy złożyli ekipie Oddziału życzenia dalszej, efektywnej pracy.

jubileuszod3.3

Uroczystość Jubileuszu 70-lecia Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB

Podczas kolejnej części obchodów Jubileuszu 70-lecia Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB odbyły się dwie sesje referatowe. Pierwszą poprowadził Dyrektor Adam Mydłowski, a w jej ramach wygłoszono następujące prezentacje:

  • Kartografia geologiczna w Oddziale Dolnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego - Bogusław Przybylski,
  • Kartowanie geologiczne wzdłuż inwestycji liniowych - Paweł Różański i Krzysztof Urbański,
  • Zagadnienia geologii złóż i geologii gospodarczej w pracach Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB wczoraj i dziś - Cezary Sroga.

Drugą sesję poprowadził Karol Zawistowski. Wygłoszono prezentacje:

  • Hydrogeologia w Oddziale Dolnośląskim PIG-PIB wczoraj i dziś - Janusz Krawczyk,
  • Modelowanie procesów geologicznych w służbie dolnośląskiej geotermii - Paweł Aleksandrowski,
  • Kartografia Geośrodowiskowa - Krzysztof Seifert.

Istotnym wydarzeniem podczas obchodów Jubileuszu było wręczenie nagród i odznak. Otrzymali je pracownicy Oddziału, którzy przyczynili się i wciąż przyczyniają do rozwoju placówki.

jubileuszod3.6

Wręczanie nagród i odznaczeń

W ramach obchodów Jubileuszu Oddział Dolnośląski zaprezentował swoje dokonania i historię na wystawie eksponowanej na wrocławskim Rynku oraz w kuluarach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w którego siedzibie zorganizowano uroczystość jubileuszową.

jubileuszod8

Wystawa jubileuszowa

Życzymy Oddziałowi Dolnośląskiemu PIG-PIB ciągłego rozwoju i wielu wspaniałych osiągnięć, a pracownikom - wielu lat owocnej pracy!

Galeria zdjęćAS
Zdjęcia: Paweł Derkowski

logotyp nfosigw

Wystawa została zorganizowana w ramach zadania „Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej” oraz sfinansowana ze środków NFOŚiGW.