Państwowy Instytut Geologiczny od 2000 r. starał się o uzyskanie statusu państwowego instytutu badawczego (PIB), który – w uznaniu zasług dla rozwoju polskiej nauki i gospodarki – został mu nadany przez Radę Ministrów rozporządzeniem z dnia 24 lutego 2009 r.

Zgodnie z § 2.2 tego rozporządzenia do zadań Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, bo tak teraz brzmi pełna nazwa Instytutu, należy, oprócz realizacji ustawowych zadań państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej, m.in. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk o Ziemi, nauk biologicznych i środowiska oraz nauk technicznych; upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz doskonalenie metod ich prowadzenia, a także wykonywanie innych zadań zleconych przez organ nadzorujący.

pib

pib2