Zgodnie z pierwszym statutem, jednym z zadań PIG było „Układanie i wydawanie map geologicznych Polski”. W okresie międzywojennym rozpoczęto opracowanie seryjnej „Ogólnej mapy geologicznej Polski w skali 1:100 000”, a w 1953 r. Instytut rozpoczął zadanie opracowania „Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000” (SMGP).

cutch 1 kuzniar cz. 1926 mapa geol. ark. sw ksw


W 2009 r. zakończono autorskie opracowanie wszystkich arkuszy SMGP, ale kontynuowane jest opracowanie cyfrowe arkuszy jeszcze nie wydanych i reambulacja jej najstarszych arkuszy. SMGP jest także wyjściową mapą do opracowania seryjnych tematycznych map geologicznych – „Mapy Hydrogeologicznej Polski” (wykonywanej od 1996 r.) oraz „Mapy Geośrodowiskowej Polski” (od 1997 r.). Dla każdej z tych map opracowywanych jest 1069 arkuszy. Arkusze map są bezpłatnie udostępniane w internecie za pomocą przeglądarek map, usług sieciowych wyszukiwania i przeglądania oraz w postaci zeskanowanych arkuszy i tekstów objaśniających.