Wniosek nagły posła Bartla i tow. z 3 kwietnia 1919 r. został skierowany do sejmowej komisji skarbowo - budżetowej, która obradowała w dniu 16 maja 1919 r. Jej sprawozdanie sygnowane przez przewodniczącego Głąbińskiego i sprawozdawcę Radziszewskiego kończyło się następująco:

„Wobec powyżej wyłuszczonych względów komisja skarbowo-budżetowa postanowiła zwrócić się do Wysokiego Sejmu z wnioskiem następującym: WYSOKI SEJM raczy uchwalić; Wzywa się Rząd, aby niezwłocznie w całej pełni uruchomił Państwowy Instytut Geologiczny, aby natychmiast powołał doń odpowiednią ilość fachowych geologów, aby w możliwie najkrótszym czasie poczynił kroki celem wzniesienia odpowiedniego gmachu dla potrzeb geologicznych Państwa Polskiego, aby przeznaczył odpowiednie fundusze na rozpoczęcie natychmiast badań geologicznych na ziemiach polskich, aby odpowiednie kwoty wydatkowań umieścił już w budżecie najbliższym”.

Na 43. posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego w dniu 30 maja sprawozdanie to zostało przedstawione i jednomyślnie uchwalone. Uchwała była formalną podstawą zorganizowania Państwowego Instytutu Geologicznego.


1 a 771a 1

Sejm Ustawodawczy. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe