Państwowa służba hydrogeologiczna (psh) została powołana na mocy ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. Od początku funkcję psh pełni PIG, wykonując zadania państwa na potrzeby rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę.

Podstawowym celem działalności psh jest ograniczenie degradacji wód przeznaczonych do spożycia, w tym nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem zasobami stanowiącymi podstawę zaopatrzenia w wodę dla ok. 70% ludności Polski. Służba realizuje to zadanie poprzez prowadzenie systematycznych obserwacji i badań wód podziemnych w zakresie ilościowym i jakościowym, gromadzenie informacji o wielkości zasobów dostępnych do zagospodarowania i poborze wód podziemnych, dokonując ocen stanu wód podziemnych oraz analizując i prognozując zagrożenia dla wód podziemnych. Istotnym elementem działalności państwowej służby hydrogeologicznej jest także podnoszenie społecznej świadomości racjonalnego wykorzystania wody podziemnej. Jest ona bowiem wspólnym, dziedziczonym dobrem, z którego możemy korzystać, ale które musi być chronione także dla przyszłych pokoleń.

psh