Rozwój przemysłu górniczo - hutniczego i zapotrzebowanie na surowce mineralne niezbędne dla rozwoju gospodarczego Polski wymagały opracowania mapy bogactw kopalnych. Została ona przygotowana przez prof. Stefana Czarnockiego z PIG i opublikowana wraz z obszernym tekstem objaśniającym w 1931 r.

Mapa zawiera informacje o występowaniu złóż surowców energetycznych, rud żelaza, cynku, ołowiu i miedzi oraz surowców chemicznych. Surowce dla budownictwa i drogownictwa nie zostały ujęte, gdyż planowano przygotowanie odrębnej publikacji dla tych kopalin.

Na mapie wydzielono złoża o zasobach stwierdzonych, które były przedmiotem eksploatacji lub miały stopień udokumentowania pozwalający na wydobycie, oraz prawdopodobnych i możliwych, które można odnieść do obecnie wyróżnianych obszarów prognostycznych i perspektywicznych. Tekst objaśniający, oprócz informacji o budowie geologicznej opisywanych złóż, zawiera dane dotyczące wielkości wydobycia w latach poprzedzających opracowanie oraz kierunki importu i eksportu surowców.

Można go uznać za pierwszy bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski.

mapa bogactw copy

mapa bogactw2