Projects completed

Dolomit główny

Analiza naprężeń i struktur tektonicznych w obrębie dolomitu głównego (Ca2) pod kątem optymalizacji wydobycia ropy naftowej

więcej...

Tektonika solna

Wpływ zróżnicowania litologicznego serii ewaporatowych na rozwój struktur wewnątrz wysadów solnych

więcej...

ShaleSeq

Physico-chemical effects of CO2 sequestration in the Pomeranian gas-bearing shales

więcej...

ShaleMech

An integrated geomechanical investigation to enhance gas extraction from the Pomeranian shale formations

więcej...