5. Forum PSG i PSH "Kartografia geologiczna - po co i dla kogo?"

Download as iCal file
From Wednesday, 14 December 2022 -  10:00
To Thursday, 15 December 2022 -  2:20
Location 
online
Contact 
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

5. Forum Państwowej Służby Geologicznej (PSG) i Państwowej Służby Hydrogeologicznej (PSH) pt. "Kartografia geologiczna - po co i dla kogo?", odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2022 r. w formule online. Udział w 5. Forum jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych konieczne jest jednak przesłanie zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Zapraszamy!

Rejestracja: www.pgi.gov.pl/5-forum-psg-psh

Pobierz:  Komunikat i Program 5 Forum PSG i PSH

Forum PSG i PSH to cykl spotkań, podczas których są prezentowane wyniki prac prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG –PIB) w ramach wypełniania zadań Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej.

Do zadań tych należą m.in. rozpoznanie budowy geologicznej kraju i zasobów surowców mineralnych, monitorowanie stanu środowiska geologicznego i ostrzeganie o zagrożeniach naturalnych, a także rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych. Zadania te są finansowane ze środków publicznych, a ich wyniki, w zdecydowanej większości są ogólnodostępne.

Efektami dotychczas realizowanych zadań są tysiące danych geologicznych i hydrogeologicznych, które mogą, a nawet powinny być wykorzystywane przez organy administracji publicznej oraz przedsiębiorców i instytucje.

Najbliższe Forum zostanie poświęcone kartografii geologicznej. Zaprezentowane zostaną wszystkie produkty PIG-PIB z zakresu kartografii geologicznej w skali od 1:10 000 do 1:500 000, które są efektem prowadzonych przez Instytut badań i które stanowią kompendium wiedzy na temat budowy geologicznej kraju.

Przedstawiona będzie również metodyka oraz zakres prac terenowych, dokumentacyjnych i laboratoryjnych, które wykonywane są podczas opracowywania map. Poruszymy zagadnienia dotyczące aktualizacji i sposobów udostępniania danych geologicznych. Będziemy rekomendować, jak skutecznie wykorzystać te zasoby danych oraz kto i do jakich celów powinien je wykorzystywać.

PIG-PIB, realizując zadania Państwowej Służby Geologicznej, wdraża coraz szerzej kartografię i modelowanie 3D. Takie rozwiązania pozwalają skutecznie analizować dane, odkrywać zjawiska trudno zauważalne przy tradycyjnym podejściu, prowadzić błyskawiczne obliczenia i lepiej rozumieć procesy oraz zjawiska geologiczne. Podczas Forum zaprezentowany zostanie nasz flagowy projekt, w ramach którego są opracowywane modele geologiczne 3D dla wybranych regionów Polski, a także ramowy model budowy geologicznej całego kraju.

Kontakt

Biuro Promocji i Komunikacji Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB
Paweł Jaskóła (tel. 22 459 2724)
Anna Bagińska (tel. 22 459 2174) 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PROGRAM 5 FORUM PSG i PSH "KARTOGRAFIA GEOLOGICZNA - PO CO I DLA KOGO?"

DZIEŃ 1 (14 GRUDNIA 2022 r.)

10.00  Powitanie

10.05 - 10.15  Wystąpienia gości

10.15 - 10.35  Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 (SMGP) – historia, teraźniejszość, przyszłość.
SMGP jako podstawowa seryjna mapa geologiczna obejmująca obszar całego kraju / Historia realizacji mapy / Reambulacja i aktualizacja SMGP / Cyfrowe opracowanie arkuszy SMGP.
Dr Bogusław Przybylski
Od ponad 30 lat realizuje w Oddziale Dolnośląskim PIG-PIB prace związane z kartografią geologiczną. Jest autorem lub współautorem 20 arkuszy SMGP, a także wielu innych tematycznych map geologicznych. Od 1996 r. koordynuje zadania związane z opracowywaniem arkuszy SMGP dla obszaru zachodniej Polski, a od 2019 r. pełni funkcję głównego koordynatora tej mapy.

10.35 - 10.45  Mapa Litogenetyczna Polski w skali 1: 50 000 – historia i perspektywy.
Historia realizacji, schemat prac, udostępnianie treści geologicznej w formie ciągłej warstwy wektorowej i rastrowej, odbiorcy.
Dr Marcin Żarski
Długoletni pracownik PIG-PIB. Główny koordynator Mapy Litogenetycznej Polski w skali 1:50 000 (MLP), koordynator regionalny SMGP. Autor i współautor: 20 arkuszy SMGP, map geologicznych Polski w skali 1:200 000, mapy transgranicznej w skali 1:250 000, geologicznych Polski w skali 1:500 000 i 1:000 000. Główny autor Mapy Geoturystycznej Ojcowskiego Parku Narodowego. Autor i współautor licznych publikacji z dziedziny geologii czwartorzędu, paleobotaniki, paleontologii, antropologii, archeologii.

10.45 - 11.05  Mapa Geologiczna Polski (MGP) w skali 1:200 000.
Reambulacja a nowa edycja MGP w skali 1:200 000 / Krótka historia MGP / Przydatność mapy / Schemat prac / Nowe technologie i nowe wyzwania.
Dr Dariusz Gałązka
Kartograf z 29-letnim doświadczeniem. Autor i współautor 25 arkuszy map geologicznych Polski w skali 1:50 000 i 1:200 000, a także MGP w skali 1:500 000 oraz mapy geologicznej Polski opracowanej w ramach międzynarodowej inicjatywy OneGeology. Opracował również mapę geoturystyczną Welskiego Parku Krajobrazowego. Pasjonat głazów narzutowych i współtwórca kilkunastu lapidariów geologicznych w Polsce.

11.05 - 11.25  Ewolucja czy rewolucja, czyli przeglądowa Mapa Geologiczna Polski (MGP) w skali 1 500 000 przyjazna nie-geologom.
Przeglądowe mapy geologiczne w skalach mniejszych niż 1:500 000 / Wdrażanie i testowanie nowych rozwiązań technicznych / Odbiorcy mapy / Aktualizacja rozwiązań w kartografii geologicznej czy nowy produkt?
Dr Urszula Stępień
Geolog i geomatyk, od ponad 15 lat koordynuje projekty związane z opracowaniem i udostępnianiem przeglądowych map geologicznych. Zajmuje się również wymianą danych geologicznych, ich standaryzacją i interoperacyjnością. Od 2007 r. uczestniczy w pracach nad wdrożeniem Europejskiej Dyrektywy INSPIRE oraz w Międzynarodowej Inicjatywie Służb Geologicznych OneGeology, grupach roboczych EuroGeoSurveys, CGI i wielu projektach międzynarodowych (OneGeology-Europe, EGDI i HIKE).

Mgr Joanna Przasnyska
Specjalista GIS. Współtworzyła założenia techniczne do Mapy Litogenetycznej Polski w skali 1:50 000, serii map geologiczno-turystycznych oraz MGP w skali 1:500 000. Od 2018 r. koordynuje działania zespołu ds. cyfrowego opracowania SMGP. Opracowuje i wdraża rozwiązania programistyczne wspomagające prace autorskie przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi GIS.

11.25 - 11.45  Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów w skali 1:25 000 (SMGS).
Charakterystyka SMGS i dane historyczne / Kompleksowe założenia projektu i metodyka wykonania II edycji Mapy (ponad 70 lat po rozpoczęciu polskich badań geologicznych i kartograficznych na Dolnym Śląsku) / Zakres prac terenowych, dokumentacyjnych i analitycznych / Zastosowanie i znaczenie SMGS / Udostępnianie SMGS i materiałów towarzyszących / Perspektywy i wyzwania na przyszłość.
Dr Aleksander Kowalski
Pracuje w Oddziale Dolnośląskim PIG-PIB we Wrocławiu, gdzie pełni funkcję kierownika Pracowni Kartografii Geologicznej. Współautor arkuszy SMGS oraz SMGP. Prowadzi badania naukowe z zakresu sedymentologii i tektoniki obszaru Sudetów, a także strukturalnych uwarunkowań rozwoju osuwisk. Zajmuje się również geologicznym modelowaniem 3D. Jest autorem licznych artykułów naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym.

11.45 - 12.05  Szczegółowa Mapa Geologiczna Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 (SMGRŚ) - nowy początek.
Historia i założenia I edycji SMGRŚ z podkreśleniem zmian i różnic względem etapu pilotażowego z lat 90-tych / Zakres prowadzonych prac / Perspektywy kontynuacji zadania i jego zakresu merytorycznego.
Dr Sylwester Salwa
Od 1996 r. pracuje w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB w Kielcach, gdzie od 2014 r. pełni funkcję dyrektora. Jest autorem i współautorem arkuszy SMGRŚ, SMGP, MGP w skali 1:200 000 oraz w skali 1:500 000. Prowadzi także badania naukowe z zakresu tektoniki obszaru Gór Świętokrzyskich i obszarów przyległych oraz petrologii i petrotektoniki skał metamorficznych.

12.05 - 12.20  Przerwa

12.20 - 12.40  Kartografia geologiczna Karpat – rozwój i wyzwania.
Karpaty jako szczególny obiekt geologiczny / Aktualnie prowadzone prace kartograficzne / Wykorzystanie i pozyskiwanie danych w ramach realizacji karpackich arkuszy map geologicznych / Zastosowanie nowych technologii w kartografii geologicznej / Plany dalszego rozwoju.
Mgr Adam Kozłowski
Pracownik Oddziału Karpackiego PIG-PIB w Krakowie, gdzie obecnie pełni funkcję kierownika Pracowni Kartografii Geologicznej Karpat. Doświadczenie zdobywał w obszarze Sudetów i Karpat. Współautor i autor map geologicznych, opracowań i publikacji naukowych. W ramach prac kartograficznych rozwija zainteresowania naukowe związane z sedymentologią i tektoniką.

12.40 - 13.00  Mapa Geologiczna Polskich Obszarów Morskich w skali 1:100 000 (MGPOM).
Stan rozpoznania geologicznego pokrywy kenozoicznej polskich obszarów morskich w kontekście wzrostu intensywności oraz zmiany tradycyjnych sposobów wykorzystania przestrzeni morskiej / Czym będzie oraz w jaki sposób i w jakim celu powstaje MGPOM.
Dr Wojciech Jegliński
Od 1993 r. pracuje w Oddziale Geologii Morza PIG-PIB w Gdańsku, gdzie sprawuje funkcję dyrektora. Jest specjalistą w zakresie morskiej kartografii geologicznej, holoceńskiej paleogeografii wybrzeża południowego Bałtyku oraz metod przetwarzania morskich danych geologicznych w środowisku GIS. Jest członkiem Międzynarodowej Grupy Ekspertów EuroGeoSurveys ds. geologii morza oraz Komitetu Badań Morza PAN. Reprezentuje PIG-PIB w konsorcjum naukowym „Polskie Centrum Nauki i Technologii Morskiej – PolMar”.

13.00 - 13.20  Kartowanie geologiczne na inwestycjach liniowych ważnym źródłem nowych danych geologicznych.
Historia prac kartograficznych na inwestycjach liniowych / Metodyka i organizacja prac geologicznych na inwestycjach liniowych / Nowe metody zbierania danych w terenie / Gromadzenie i przetwarzanie danych / Wykorzystanie wyników prac do opracowań kartograficznych i prac naukowych – przykłady.
Dr Krzysztof Urbański
Od 1993 r. pracuje w Oddziale Dolnośląskim PIG-PIB we Wrocławiu. Specjalizuje się w kartografii geologicznej oraz w zagadnieniach związanych z kenozoikiem. Autor licznych arkuszy map geologicznych Polski w skali 1:50 000 i 1:200 000. Współautor arkuszy transgranicznych map geologicznych polsko-niemieckich w skali 1:50 000 i 1:200 000. Koordynator regionalny MGP w skali 1:200 000. Autor projektu i kierownik zadania związanego z kartowaniem geologicznym na inwestycjach liniowych oraz autor publikacji i materiałów informacyjnych związanych z tym zagadnieniem.

13.20 - 13.40  Modelowanie geologiczne 3D – opuszczamy krainę płaszczaków.
Modele geologiczne 3D, czyli co i jak tworzymy / Modele lokalne / Modele basenów sedymentacyjnych / Ramowy model Polski / Udostępnianie wyników: internetowa przeglądarka modeli i formaty natywne / Wykorzystanie modeli / Nowa rzeczywistość, nowe wyzwania.
Dr Ewa Szynkaruk
Od 2005 r. pracuje w PIG-PIB, jest koordynatorką projektów kartografii geologicznej 3D. Zainicjowała w PIG-PIB wykorzystanie oprogramowania do trójwymiarowej kartografii geologicznej. Od wielu lat współpracuje z europejskimi służbami geologicznymi w zakresie modelowania geologicznego, aktualnie w ramach grupy eksperckiej ds. kartografii i modelowania EuroGeoSurveys.

13.40 - 14.00  Praktyczne aspekty i zastosowania badań strefy brzegowej.
Program badań kartograficznych strefy brzegowej realizowany w ramach zadań państwowej służby geologicznej / Przyrodniczy (geologiczny) punkt widzenia na zarządzanie i zagospodarowanie strefy brzegowej / Ocena dynamiki zmian wybrzeża / Prognozowanie współczesnych procesów akumulacyjnych i erozyjnych w kontekście posadowienia inwestycji infrastrukturalnych / Przykłady praktycznych zastosowań wyników badań strefy brzegowej.
Dr Grzegorz Uścinowicz
Od 2011 r. pracuje w Oddziale Geologii Morza PIG-PIB. Autor i współautor map, projektów, dokumentacji, publikacji o zasięgu międzynarodowym, a także nowych koncepcji badań strefy brzegowej i wzajemnych interakcji ląd – morze. Członek Zespołu Zadaniowego ds. Opinii i Rozwoju Geologii Morza – Sekcja Geologii Morza Komitetu Badań Morza PAN.

14.00 - 14.30  Sesja Q &A (pytania i odpowiedzi)

DZIEŃ 2 (15 GRUDNIA 2022 r.)

10.00  Powitanie

10.10 - 10.30  Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 (MHP) – rozwój zakresu informacyjnego i jej wykorzystanie.
Historia realizacji MHP – określenie charakteru, celu i metodyki wykonania, organizacji prac i wprowadzania kolejnych grup warstw informacyjnych (GUWP, PPW-WH, PPW-WJ) / Systematyczna reinterpretacja i aktualizacja treści MHP / Przykłady wykorzystania MHP w projektach i pracach geologicznych, w gospodarce wodnej, ochronie środowiska, rolnictwie i zagospodarowaniu przestrzennym / Plany dalszego rozwoju.
Dr Piotr Herbich
Główny koordynator Mapy Hydrogeologicznej Polski. Prowadzi projekty związane z regionalizacją i kartografią hydrogeologiczną, bilansowaniem wodno-gospodarczym, rozpoznawaniem odnawialnych i ustalaniem dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych optymalizacją ich wykorzystania i prognozowaniem ich zmian w warunkach obserwowanej cykliczności przebiegu zjawisk klimatycznych, z uwzględnieniem potrzeb ekosystemów zależnych od wód podziemnych. Autor i współautor licznych artykułów naukowych.

10.30 - 10.50  Zakres informacyjny, aktualizacja, stan obecny warstw informacyjnych baz danych GIS.
Obecny zakres realizacji wszystkich warstw informacyjnych / Udostępnianie warstw informacyjnych MHP (główny poziom wodonośny, pierwszy poziom wodonośny) / Ocena stopnia aktualności i aktualizacji zawartych danych.
Mgr Grzegorz Mordzonek
Od 2001 r. pracuje w PIG-PIB pełniąc funkcję administratora bazy danych GIS MHP. Jest również administratorem bazy GIS Zasoby dyspozycyjne oraz administratorem geoportalu epsh. Brał udział w redakcji i korekcie komputerowej ponad 300 arkuszy MHP. Jest autorem i współautorem publikacji z zakresu kartografii hydrogeologicznej oraz opracowań cyfrowych map i baz danych.

10.50 - 11.10  Kartografia geologiczno-środowiskowa – informacje o zasobach naturalnych.
Charakterystyka Mapy Geośrodowiskowej Polski (MGśP): dane techniczne, formy udostępniania / Zasób danych ze szczególnym uwzględnieniem informacji o zasobach kopalin / Kolizyjność działalności wydobywczej z innymi komponentami środowiska / Praktyczne zastosowania danych MGśP – przykłady.
Dr Olimpia Kozłowska
Specjalista w dziedzinie geologii gospodarczej, środowiskowej i surowcowej. Pełni funkcję kierownika Zakładu Geologii Środowiskowej. Autorka licznych recenzji, instrukcji, wytycznych, metodyk i artykułów, a także opracowań kartograficznych. Współautorka baz danych dedykowanych opracowaniom surowcowym i środowiskowym.

11.10 - 11.30  Kartografia geochemiczna – zobrazowanie danych o stanie środowiska.
Cel badań geochemicznych / Kartografia geochemiczna w PIG-PIB – zasada postępowania „od ogółu do szczegółu” / Zapis (rejestracja) stanu chemicznego poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego w postaci map geochemicznych / Informacje zgromadzone w bazach danych i zaprezentowane w formie kartograficznej, jako element systemu informacji o stanie środowiska.
Dr Agnieszka Konon
Realizuje projekty z zakresu geologii środowiskowej i geochemii. Członek grupy eksperckiej ds. geochemii w EuroGeoSurveys. Współautorka publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym atlasów geochemicznych..

11.30 - 11.50  Kartografia geologiczno-inżynierska w zadaniach państwowej służby geologicznej.
Opracowanie i przygotowanie do udostępniania cyfrowych map geologiczno-inżynierskich / Prowadzenie i aktualizacja bazy danych geologiczno-inżynierskich oraz właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i skał / Atlasy geologiczno-inżynierskie wybranych obszarów kraju.
Mgr Krzysztof Majer
Zajmuje się geologią inżynierską, kartografią geologiczno-inżynierską, geotechniką i hydrogeologią. Współautor licznych dokumentacji, opinii, ekspertyz i publikacji naukowych z zakresu hydrogeologii, geologii inżynierskiej oraz geotechniki. Jest członkiem m.in. Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Komisji Technicznej nr 30 ds. Geologii, Geofizyki i Wiertnictwa Małośrednicowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Reprezentuje PIG-PIB w Urban Geology Experts Group w ramach EuroGeoSurveys.

11.50 - 12.10  Przerwa

12.10 - 12.30  Mapy potencjału geotermii niskotemperaturowej, jako narzędzie wspierające transformację energetyczną w Polsce.
Ocena efektywnej przewodności cieplnej gruntów dla głębokości – 40, 70, 100 i 140 metrów / Oszacowanie głębokości i liczby odwiertów potrzebnych do instalacji gruntowych pomp ciepła spełniających wymagania energetyczne (zapotrzebowanie na ciepło i chłód) planowanych inwestycji / Wsparcie rozwoju instalacji gruntowych pomp ciepła.
Mgr inż. Grzegorz Ryżyński
Realizuje projekty związane z geotermią niskotemperaturową. Koordynuje zadania związane z oceną potencjału energetycznego i uwarunkowań środowiskowych geotermii niskotemperaturowej (mapy potencjału) oraz prowadzeniem bazy danych dokumentacji wykonywanych na potrzeby pozyskiwania ciepła Ziemi.

12.30 - 12.50  Mapy osuwisk i terenów zagrożonych, jako element redukcji ryzyka osuwiskowego.
Co to jest osuwisko, jak powstaje i dlaczego może być niezauważone / Na czym polega kartowanie osuwisk i z jakimi problemami borykają się osoby kartujące osuwiska / Metody stosowane w kartografii osuwisk / W jaki sposób i do jakich celów mogą być wykorzystywane „Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1: 10 000”, a w jaki nie powinny.
Dr Marcin Wódka
Pracuje w Oddziale Karpackim PIG-PIB w Krakowie i zajmuje się problemem zagrożeń geologicznych, zwłaszcza osuwisk. Bierze udział w projekcie „System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO”. Jest autorem lub współautorem licznych opracowań, w tym wielu map osuwisk. Od 2021 r. kieruje zadaniami związanymi z opracowaniem „Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000” dla poszczególnych jednostek administracyjnych kraju.

12.50 - 13.20  Informacje i dane geologiczne – zakres, sposób udostępniania.
Zasoby informacji geologicznej i sposoby jej gromadzenia / Dostęp do informacji geologicznej – regulacje prawne / Informacja geologiczna w serwisie internetowym PIG-PIB.
Mgr Wojciech Paciura
Zajmuje się zasobami cyfrowych danych geologicznych. Od 15 lat bierze udział w rozwoju Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG), największego w Polsce zbioru cyfrowych danych geologicznych. Jest współtwórcą licznych serwisów i aplikacji internetowych składających się na Portal CBDG – centralny punkt dostępu do cyfrowych zasobów danych geologicznych. Popularyzuje i propaguje tematykę szerokiego otwierania danych geologicznych.
Mgr Michał Sokołowski

Geolog, specjalista w zakresie informacji geologicznej, od 9 lat kieruje w PIG-PIB pracami Narodowego Archiwum Geologicznego. Odpowiada za gromadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie danych i informacji geologicznych zawartych w dokumentach, zbiorach danych oraz próbkach geologicznych.

13.20 - 13.40  Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej (WPKG): Mapy geologiczne w nowej odsłonie.
WPKG – centralny punkt dostępu do zasobów kartografii geologicznej / Nowoczesny system przechowywania i udostępniania danych kartograficznych / Nowe możliwości wyszukiwania, przeglądania i pobierania map geologicznych / Zaawansowane narzędzia do analizy danych przestrzennych dostępne bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej / Szansa na ponowne odkrycie cennych zasobów kartografii geologicznej i optymalne wykorzystanie ich potencjału merytorycznego
Mgr Katarzyna Jóźwik
Jest kierownikiem zadania „Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej”. Zajmuje się kartografią cyfrową, geoinformacją oraz międzynarodowymi standardami opisu, wymiany i publikacji danych geologicznych. Jest członkiem zespołu PIG-PIB ds. INSPIRE oraz przedstawicielem PIG-PIB w Open Geospatial Consortium i członkiem Komitetu Sterującego Central European Geoscience Information Consortium. Reprezentuje PIG-PIB w dwóch grupach eksperckich EuroGeoSurveys: Spatial Information Expert Group oraz Geological Mapping and Modelling Expert Group. Jest członkiem grupy technicznej międzynarodowej inicjatywy służb i organizacji geologicznych OneGeology Technical Implementation Group. Należy także do dwóch komisji International Cartographic Association (ICA): Commission on SDI and Standards oraz Commission on Maps and the Internet.

13.40 - 14.20  Sesja Q&A (pytania i odpowiedzi)

 

sfinansowanie nfosigw

Forum PSG jest organizowane w ramach zadania pn. „Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021–2023” i jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.