4. Konferencja naukowa "Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej"

Download as iCal file
From Wednesday, 22 November 2023 -  8:30
To Thursday, 23 November 2023 -  3:00
Location 
Gmach Muzeum Geologicznego, sala nr 15 i 16 (parter), Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, ul. Rakowiecka 4, Warszawa
Contact 
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

grafika ilustracyjna

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej, czwartej edycji Konferencji naukowej "Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej". Konferencje te zawsze gromadziły znaczne grono przedstawicieli środowiska geologicznego. W ostatnim spotkaniu (2020 r.), które przypadło na czas pandemii i odbyło się w trybie zdalnym wzięło udział przeszło 150 osób. Łącznie zaprezentowano 51 referatów i posterów. Mamy nadzieję, że tegoroczna konferencja zgromadzi równie liczne grono uczestników, i co najważniejsze, będzie ważnym forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie badań paleoklimatu.

Szerokie zainteresowanie i zapotrzebowanie społeczne na wiedzę o zmianach klimatu zachodzących współcześnie skłania do przedstawienia tych zjawisk w rozległym przedziale czasowym. W tym kontekście ważną rolę odgrywają badania zmian klimatu na Ziemi w przeszłych epokach geologicznych, zarejestrowanych w osadach – od proterozoiku do dziś. Przedstawienie zmian paleoklimatycznych przy zastosowaniu zróżnicowanych badań geologicznych i innowacyjnych metod badawczych, pozwala na wskazanie związków z obserwowanymi współcześnie zmianami klimatu, ich modelowaniem i prognozowaniem.

Analizując zmiany klimatyczne w profilach geologicznych dokumentujących wiele, setek, tysięcy, a niekiedy milionów lat, mamy pewność, że śledzimy rzeczywistą ewolucję klimatu, a nie wahania pogodowe. Należy podkreślić, że przeszłość geologiczna to klucz do zrozumienia zachodzących obecnie procesów klimatycznych. Ważna jest też odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu działalność człowieka wzmacnia współczesne zmiany klimatyczne.

Do udziału w konferencji zapraszamy doświadczonych specjalistów, a także zdobywających wiedzę doktorantów i studentów, jak również osoby, których zainteresowania wiążą się z zagadnieniami klimatycznymi, w tym metodami zapobiegania niekorzystnym efektom zmian klimatycznych w ujęciu utylitarnym.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Klimatu i Środowiska.

logo ministerstwa klimatu i srodowiska

  pdf KOMUNIKAT III (3.68 MB)

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

konferencje.pgi.gov.pl/pl/rejestracja-paleoklimat2023

UWAGA! Językiem konferencji będzie język polski, jakkolwiek prezentacje anglojęzyczne będą również akceptowane.

Tematyka konferencji

 • Zmiany klimatyczne w zapisie paleontologicznym
 • Geologia izotopowa
 • Badania paleomagnetyczne
 • Badania geochemiczne
 • Badanie zawartości CO2 i metanu w atmosferze
 • Sedymentologia i cyklostratygrafia
 • Występowanie surowców skalnych związanych ze strefami klimatycznymi
 • Rejestracja zdarzeń klimatycznych
 • Modele i symulacje komputerowe procesów paleoklimatycznych

i wiele innych zagadnień w aspekcie zmian klimatycznych

Termin i miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2023 r. w Warszawie, w Gmachu Muzeum Geologicznego, sala nr 15 i 16 (parter)

Adres: Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, ul. Rakowiecka 4, wejście od ul. Wiśniowej.

  pdf Program konferencji (303 KB)

22 listopada 2023 (środa)

8.30 - 10.00 
Rejestracja uczestników (Gmach C, sala ekspozycyjna Muzeum), powitalna kawa


10.00 - 10.10 
Otwarcie Konferencji – dr inż. Mateusz Damrat, dyrektor PIG-PIB

10.10 - 12.20
I sesja plenarna (Gmach C, sala 15)
Prowadząca – dr hab. Barbara Słodkowska, prof. instytutu (PIG-PIB)

10.10 - 10.40
Gdzie lepiej żyć, a gdzie lepiej umrzeć: różnorodność środowisk życia rekinów w paleozoiku (KEYNOTE)
Michał Ginter (Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski) 

10.40 - 11.00
Dewońskie i współczesne rafy – podobieństwa, zagrożenia i perspektywy dalszych badań
Aleksander Majchrzyk (Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski), Michał Jakubowicz, Mikołaj K. Zapalski

11.00 - 11.20
Palinologiczny zapis zmian klimatu w pensylwanie na podstawie danych z niecki śródsudeckiej
Adrianna Maćko (PIG-PIB), Anna Górecka-Nowak 

11.20 - 11.50
Przerwa kawowa

11.50 - 14.20
II sesja referatowa (Gmach C, sala 15)
Prowadzący – dr Marcin Żarski (PIG-PIB)

11.50 - 12.20
Cykliczność sedymentacji i zmiany cyrkulacji w dolnojurajskim basenie Cardigan we Wielkiej Brytanii (KEYNOTE)
Alfred Uchman (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński), Grzegorz Pieńkowski, Krzysztof Ninard, Stephen P. Hesselbo 

12.20 - 12.40
Czy makroszczątki roślin z późnego triasu Polski są wskaźnikiem paleoklimatu?
Grzegorz Pacyna (Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński) 

12.40 - 13.00
Zmiany klimatyczne górnego triasu – perspektywa palinologiczna
Alicja Warzecha (Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński) 

13.20 - 13.40
Chemostratygrafia i materia organiczna górnojurajskich utworów formacji pałuckiej środkowej Polski – ponadregionalne korelacje wskaźników paleośrodowiska i ich znaczenie dla rekonstrukcji krótko- i długoterminowych zmian klimatu
Hubert Wierzbowski (PIG-PIB), Jacek Grabowski, Barbara Massalska, Anna Feldman-Olszewska 

13.40 - 14.00
Podatność magnetyczna i chemostratygrafia interwału granicy jura/kreda w basenie słoweńskim: implikacje paleoklimatyczne
Jacek Grabowski (PIG-PIB), Jolanta Iwańczuk, Daniela Reháková, Boštjan Rožič, Petra Žvab- Rožič, Andrzej Chmielewski, Artur Teodorski, Lucjia Slapnik, David Gercar 

14.00 - 14.20
Klimat i oceanografia przełomu jury i kredy zachodniej Tetydy
Damian Gerard Lodowski (PIG-PIB), Ottilia Szives, Jacek Grabowski 

14.20 - 15.20
Przerwa obiadowa

15.20 - 17.20
III sesja referatowa (Gmach C, sala 15)
Prowadząca – dr hab. Anna Mader (PIG-PIB)

15.20 - 15.40
Stabilne izotopy szkliwa kopalnych kręgowców jako proxy zmian klimatu od późnego mezozoiku do kenozoiku Mongolii
Krzysztof Owocki (Instytut Paleobiologii PAN), Łucja Fostowicz-Frelik 

15.40 - 16.00
Zmiany środowiskowe i klimatyczne na przełomie eocenu i oligocenu na podstawie nanoplanktonu wapiennego i otwornic (polskie Karpaty zewnętrzne)
Andrzej Szydło (PIG-PIB), Małgorzata Garecka 

16.00 - 16.20
Reakcja roślinności na zmiany klimatu i środowiska zapisana w środkowomioceńskim węglu brunatnym z zagłębia konińskiego odtworzona na podstawie badań palinologicznych
Barbara Słodkowska (PIG-PIB), Marek Widera 

16.20 - 16.40
Środkowomioceńskie przegrzebki (Pectinidae) i sercówki (Cardiidae) z Polski świadkowie zmian środowiska w Paratetydzie
Barbara Studencka (Muzeum Ziemi PAN) 

16.40 - 17.00
Późnomioceńske ichnoasocjacje ze śladami hominidów w rejonie śródziemnomorskim
Gerard Gierliński (PIG-PIB) 

17.00 - 17.20
Zmiany paleośrodowiskowe i klimatyczne w kenozoiku zapisane w zespołach faun mszywiołowych Antarktyki
Urszula Hara (PIG-PIB) 

17.20 - 18.00 
Sesja posterowa „Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej” (Gmach C, sala 16)
Prowadzący: dr Katarzyna Pochocka-Szwarc (PIG-PIB)

 • Środowisko życia i geochemia dewońskich Heterocorallia
  Patrycja Dworczak (PIG-PIB), Błażej Berkowski, Michał Jakubowicz

 • Klimat wczesnego triasu w zapisie osadów lądowych Gór Świętokrzyskich (Polska Centralna)
  Anna Fijałkowska-Mader (PIG-PIB), Karol Jewuła, Wiesław Trela

 • Sedymentologiczny i geochemiczny zapis toarckiego wydarzenia anoksycznego (TOAE) w jednostce Križniańskiej w reglach Tatr Wysokich17
  Jolanta Iwańczuk (PIG-PIB), Hubert Wierzbowski, Kinga Bobek

 • Mikro- i makroflora górnojurajskich osadów z Wólki Bałtowskiej (NE obrzeżenie Gór Świętokrzyskich)
  Agata Jarzynka (Instytut Nauk Geologicznych PAN)

 • Znaczenie palinomorf grzybowych jako wskaźników paleośrodowiskowych służących do rekonstrukcji klimatu i roślinności miocenu
  Grzegorz Worobiec (Instytut Botaniki PAN), Elżbieta Worobiec, Marek Widera

 • Habitat azdarchów w świetle zapisu ichnologicznego
  Gerard Gierliński (PIG-PIB)

 • Rozwój eemskiego jeziora w rejonie Woli Starogrodzkiej (Równina Garwolińska)
  Danuta Drzymulska (Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku), Magdalena Fiłoc, Mirosława Kupryjanowicz, Joanna Mirosław-Grabowska, Magdalena Suchora, Marcin Żarski 

 • Paleogenomika refugiów środkowoeuropejskich: dynamika flory arktyczno-alpejskiej w czasie i przestrzeni pomiędzy strefą polarną a umiarkowaną. Nowy projekt
  Anna Janiczek (Instytut Botaniki PAN), Katarzyna Izworska, Tomasz Suchan, Agnieszka Wacnik, Michał Słowiński, Inger Greve Alsos, Michał Ronikier

 • Modelowanie REVEALS w rekonstrukcji dynamiki holoceńskiej migracji świerka na tle chłodnych oscylacji klimatycznych w północno-wschodniej Polsce
  Magdalena Fiłoc (Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku), Mirosława Kupryjanowicz 

 • Laboratorium 14C i Spektrometrii Mas, Gliwice – możliwości badawcze zmian klimatu Holocenu i Plejstocenu
  Adam Michczyński (Instytut Fizyki – CND, Politechnika Śląska), Natalia Piotrowska, Sławomira Pawełczyk, Marzena Kłusek, Danuta Michczyńska, Fatima Pawełczyk, Alicja Ustrzycka

 • Klimat – cel czy środek do celu
  Patrycja Piekarska (Eurofins, Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Polska) 

23 listopada 2023 r. (czwartek)

9.00 - 10.50
IV sesja referatowa (Gmach C, sala 15)
Prowadzący - prof. dr hab. Hubert Wierzbowski (PIG - PIB)

9.00 - 9.30
Moje dowody na zmiany klimatu w przeszłości Ziemi (KEYNOTE)
Jan Dzierżek (Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski) 

9.30 - 9.50
Zapis zmian klimatycznych MIS 11c na Polesiu Zachodnim (Zaklęsłość Sosnowicka, Garb Włodawski) a implikacje paleogeograficzne
Marcin Żarski (PIG-PIB), Katarzyna Pochocka-Szwarc, Anna Hrynowiecka, Irena Agnieszka Pidek, Marcin Szymanek, Artur Górecki

9.50 - 10.10
Zróżnicowany zapis interglacjału eemskiego w profilach osadów organicznych Równiny Garwolińskiej: Puznówka, Żabieniec i Kozłów – studia przypadku
Irena Agnieszka Pidek (Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Anna Hrynowiecka, Kamil Kultys, Dorota Brzozowicz, Karolina Łabęcka, Sławomir Terpiłowski, Marcin Żarski

10.10 - 10.30
Zmiany szaty roślinnej na przełomie interglacjału eemskiego i wczesnego vistulianu na stanowisku Srebrna (Polska centralna)
Dominika Sieradz (PIG-PIB), Joanna Rychel 

10.30 - 10.50
Rozwój lądolodów plejstoceńskich w północno-środkowej Polsce
Artur Teodorski (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski) 

10.50 - 11.20
Przerwa kawowa

11.20 - 12.20
V sesja referatowa (Gmach C, sala 15)
Prowadzący - dr hab. Jacek Grabowski, prof. instytutu (PIG - PIB)

11.20 - 11.40
Skład chemiczny w profilu osadów torfowiska funkcjonującego w obniżeniu między krętymi wałami z erozji subglacjalnej wód (GCLs) z obszaru Suwalszczyzny
Tomasz Karasiewicz (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika) 

11.40 - 12.00
Zmiany zarejestrowane w nieciągłych profilach wielu stanowisk w dolinach rzecznych, a zmiany klimatu zarejestrowane w rdzeniu NGRIP
Danuta J. Michczyńska (Instytut Fizyki-CND, Politechnika Śląska), Danuta A. Dzieduszyńska, Piotr Gębica, Dariusz Krzyszkowski, Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Joanna Petera-Zganiacz, Lucyna Wachecka-Kotkowska, Dariusz Wieczorek 

12.00 - 12.20
Kolorostratyfikacja sekwencji lessowo-glebowych i jej paleoklimatyczna interpretacja
Przemysław Mroczek (Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Maria Łanczont 

12.20 - 13.20
Przerwa obiadowa

13.20 - 15.00
VI sesja referatowa (Gmach C, sala 15)
Prowadząca – dr hab. Anna Hrynowiecka, prof. instytutu (PIG-PIB)

13.20 - 13.50
Współczesne ocieplenie na tle zmian klimatu w holocenie (KEYNOTE)
Leszek Marks (PIG-PIB) 

13.50 - 14.10
Reakcja roślinności na chłodne oscylacje klimatyczne podczas holocenu – wstępne wyniki analizy pyłkowej osadów Jeziora Bocznego (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich)
Edyta Żuk-Kempa, Magdalena Fiłoc (Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku), Mirosława Kupryjanowicz

14.10 - 14.30
Średniowieczne optimum klimatyczne w zapisie paleopedologicznym: gleba typu Grębociny w osadach wydm śródlądowych
Krzysztof Ninard (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński), Mateusz Stolarczyk, Piotr Łapcik, Alfred Uchman

14.30 - 15.00
Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

Opłata konferencyjna i sposób płatności

700 zł – późna opłata konferencyjne (wpłata do 27 października 2023 r.)

Podana kwota jest kwotą brutto i zawiera 23% VAT.

Opłata konferencyjna obejmuje koszty: materiałów konferencyjnych, przerw kawowych i obiadów w dniach 22-23 listopada 2023 r.

UWAGA: Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów. Uczestnicy organizują i ponoszą koszty noclegów we własnym zakresie.

Opłatę konferencyjną należy wnieść za pomocą przelewu bankowego na konto:

43 1020 1042 0000 8702 0533 1071
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
NIP 525-000-80-40

W tytule przelewu koniecznie należy podać: imię i nazwisko uczestnika.

Ważne daty

 • 20 października 2023 r. - ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa i wniesienia opłaty konferencyjnej późnej
 • 31 grudnia 2023 r. - termin nadsyłania artykułów do publikacji pokonferencyjnej w „Geological Quarterly”.

Materiały konferencyjne i pokonferencyjne

Streszczenia referatów i posterów zostaną opublikowane w tomie abstraktów (objętości 1-2 strony; czcionka Arial 12 pkt.; interlinia 1,5; ryciny czarno-białe).

Planuje się również publikację rozszerzonych abstraktów (około 10 000 znaków ze spacjami, maksymalnie 6 figur – kolor jedynie tam, gdzie jest niezbędny) w „Przeglądzie Geologicznym” (punktacja MEiN: 40 pkt).

Jednocześnie istnieje możliwość publikacji artykułów, w formie bloku, w czasopiśmie „Geological Quarterly” (IF 2021=1,576 (21/47 in Geology); JCI=0.61; punktacja MEiN=100 pkt.).

Wskazówki dla autorów artykułów w „Przeglądzie Geologicznym” i „Geological Quarterly” znajdują się na stronach internetowych tych czasopism.

Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. Jan Dzierżek, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski,
 • dr hab. Jacek Grabowski, prof. instytutu, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 • dr hab. Anna Hrynowiecka prof. instytutu, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 • dr hab. Anna Mader, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 • prof. dr hab. Leszek Marks, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 • prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 • dr hab. Piotr Szrek, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 • prof. dr hab. Jarosław Tyszka, Instytut Nauk Geologicznych PAN,
 • prof. dr hab. Hubert Wierzbowski, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 • prof. dr hab. Anna Wysocka prof. uczelni, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski.

Komitet Organizacyjny

 • dr hab. Barbara Słodkowska, prof. instytutu - przewodnicząca, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 • mgr Ewa Dąbrowska-Jędrusik, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB
 • dr Marta Hodbod - Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 • mgr Jolanta Iwańczuk - Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 • mgr Paweł Jaskóła - Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 • mgr Barbara Massalska - Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 • mgr Dominika Sieradz - Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 • dr Paweł Urbański - Państwowy Instytut Geologiczny – PIB.

Kontakt

dr hab. Barbara Słodkowska, prof. instytutu
Zakład Geologii Regionalnej
Państwowy Instytut Geologiczny - PIB
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 22 45 92 271

grafika ilustracyjna

sfinansowanie nfosigw

 

Konferencja jest organizowana w ramach zadania „Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021-2023” i jest dofinansowana ze środków NFOŚiGW.