SUROWCE METALICZNE

metaliczne 1 

 

OFERTA

 

 • Prowadzimy poszukiwania i rozpoznajemy złoża surowców metalicznych
 • Opracowujemy projekty prac i robót geologicznych oraz dokumentacje geologiczne złóż
 • Oceniamy zasoby prognostyczne, perspektywiczne i hipotetyczne
 • Wyznaczamy obszary perspektywiczne na podstawie materiałów archiwalnych i publikowanych oraz wyników badań próbek pobranych z rdzeni wiertniczych i odsłonięć powierzchniowych
 • Prowadzimy pilotażowe badania przenośnym spektrometrem XRF, dokonując ilościowo-jakościowej identyfikacji pierwiastków
 • Wykonujemy prace kartograficzne na potrzeby wyznaczania zasobów przewidywanych wraz z ich oceną surowcową oraz ograniczeniami środowiskowymi i zagospodarowania przestrzennego
 • Wydajemy ekspertyzy, opinie i orzeczenia w zakresie geologii złożowej, potencjału zasobowego, gospodarki zasobami i ochrony zasobów
 • Sporządzamy charakterystykę litologiczną i petrograficzną skał okruszcowanych pod kątem potencjalnej przydatności jako kopaliny
 • Wykonujemy specjalistyczne badania skał goszczących okruszcowanie i sporządzamy ekspertyzy z wykorzystaniem badań geochemicznych, mineralogiczno-petrograficznych i sedymentologicznych w zakresie poszukiwań złożowych (badania petrograficzne płytek cienkich w spolaryzowanym świetle przechodzącym i odbitym z użyciem mikroskopu Nikon Eclipse LV 100 POL, badania w mikroobszarze z zastosowaniem mikrosondy elektronowej CAMECA SX-100, mikroskopu skaningowego LEO, mikrosondy jonowej SHRIMP i spektrometru mas LA ICP-MS)
 • Dokonujemy waloryzacji udokumentowanych złóż oraz zasobów na obszarach perspektywicznych
 • Udzielamy wsparcia merytorycznego w zakresie geologii złożowej na etapie uzyskiwania koncesji poszukiwawczych i wydobywczych oraz sporządzania planu zagospodarowania złoża
 • Konstruujemy modele 3D złóż rud metali oraz prowadzimy analizy przestrzenne w środowisku GIS
 • Wykonujemy opróbowanie terenowe
 • Opracowujemy zdjęcia szlichowe i geochemiczne na wstępnym etapie poszukiwań złóż
 • Sprawujemy dozór nad wierceniami i wykonujemy profilowanie rdzeni wiertniczych

 

KONTAKT

 

Zakład Surowców Mineralnych i Kopalin Energetycznych

tel. 22 459 2370

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.