CENTRUM BADAŃ GRUNTÓW I SKAŁ

Centrum Badań Gruntów i Skał. Fot. M. Szlasa

Wykonujemy badania właściwości fizycznych, mechanicznych i filtracji gruntów i skał zgodnie z normami PN, PN-EN ISO, ASTM, BS i procedurami badawczymi.

 

Posiadamy certyfikat PCA nr AB 283 -  pdf zakres akredytacji (379 KB)

 

BADANIA LABORATORYJNE

Klasyfikujemy, oznaczamy i opisujemy grunty i skały. Metodę badania dobieramy w zależności od potrzeb klienta. Właściwości mechaniczne (wytrzymałościowe i odkształceniowe) gruntów oraz parametry filtracyjne badamy na próbkach gruntów naturalnych o nienaruszonej strukturze, a także na próbkach gruntów sztucznych – rekonstytuowanych. 

 

OZNACZAMY

 

PARAMETRY FIZYCZNE

 • skład granulometryczny metodami: sitową, areometryczną, laserowej dyfrakcji optycznej laserowym miernikiem firmy Fritsch
 • parametry stanu i konsystencji gruntów, skurcz liniowy, wilgotność 
 • zawartość części organicznych
 • porowatość porozymetrem rtęciowym firmy micromeritics Auto Pure IV 
 • wilgotność optymalną i maksymalną gęstość szkieletu gruntowego ręcznym i automatycznym aparatem Proctora
 • gęstość właściwą i objętościową piknometrem helowym (AccuPyc II 1340)
 • całkowitą powierzchnię właściwą i pojemność sorpcyjną
 • zawartość węglanu wapnia
 • dyspersyjność gruntów aparatem do testu kanalikowego pin-hole test
 • wskaźnik piaskowy, kapilarność bierną i czynną
 • stopień zagęszczenia gruntów niespoistych

 

PARAMETRY MECHANICZNE dla konstytutywnych modeli gruntu

 • modelu Mohra-Coulomba - MC
 • zmodyfikowanego modelu Cam-clay - MCC
 • modelu Hardening Soil – HS
 • modelu Hardening Soil Model with Small-Strain Stiffness – HSsmall
 • modelu Thermo-Hydromechanical – THM
 • modelu jednoosiowej kondolidacji wg Terzaghiego metodami: IL (badanie edometryczne), CL (badanie konsolidometryczne) typu CRS, CRL
 • gruntów nienasyconych: ciśnienie pęcznienia, wskaźnik pęcznienia

 

PARAMETRY FILTRACJI

 • współczynnik filtracji metodą stałego lub zmiennego spadku hydraulicznego w systemie permeametrycznym Humbold i Trautwein
 • współczynnik filtracji metodą grawimetryczną przy zmiennym spadku hydraulicznym w edometrze
 • współczynnik filtracji obliczany pośrednio na podstawie pomiarów z badań odkształcalnościowych