• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Przeszkoliliśmy ponad 150 Pracowników GDDKiA z 16 Oddziałów i Centrali

30 maja 2018

W dniach 22, 23, 25 i 29 maja 2018 r., przedstawiciele konsorcjum naukowego: PIG-PIB, AGH i PW przeprowadzili szkolenia Pracowników GDDKiA pn.: „Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Część 1: Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie”. Szkolenia zorganizowano w związku z realizacją projektu Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie. Projekt jest finansowany w ramach wspólnego przedsięwzięcia Rozwój Innowacji Drogowych (RID) przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Szkolenia odbyły się we Wrocławiu, Krakowie, Józefowie k/Warszawy i Gdańsku. W szkoleniach udział wzięło ponad 150 pracowników GDDKiA z 16 Oddziałów i Centrali.

123 rid

 

Projekt RID dotyczy dokumentowania badań podłoża budowlanego w drogownictwie w warunkach krajowych i ma na celu opracowanie nowoczesnych wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego.

 4

Uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z celem projektu RID

Zespół projektowy składa się z ekspertów z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB (lider), Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (partner) oraz Politechniki Warszawskiej (partner).

567

Realizacja projektu RID obejmuje 5 zadań: 1 - przegląd metod badawczych wykorzystywanych w rozpoznaniu i ocenie właściwości podłoża gruntowego; 2 - kwerenda danych dotycząca badań podłoża gruntowego oraz wyznaczenie poligonów testowych do walidacji metod badawczych; 3 - walidacja metod badawczych wykorzystywanych w rozpoznaniu podłoża gruntowego; 4 - optymalizacja metod badawczych i rozwiązań projektowych prowadzących do polepszenia stopnia udokumentowania warunków gruntowych w zależności od etapu realizacji inwestycji; 5 - opracowanie wytycznych badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego.

Po 26 miesiącach realizacji projektu RID, w oparciu o doświadczenia zespołu projektowego oraz wyniki projektu, w ramach zadania 5, opracowano Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Wytyczne składają się z 3 części:

  • Część 1: Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie,
  • Część 2: Wytyczne obliczeń stateczności skarp nasypów i wykopów w szczególnych warunkach geologiczno-inżynierskich, a także przy wykonywaniu budowli drogowych na terenach górniczych,
  • Część 3: Geomonitoring. Monitoring podłoża gruntowego i elementów konstrukcyjnych.

Zorganizowane przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica (AGH) oraz Politechnikę Warszawską (PW) szkolenie dotyczyło części pierwszej wytycznych. Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach zadania 5 projektu RID: Opracowanie wytycznych badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego.

W szkoleniach zorganizowanych przez konsorcjum naukowe wzięło udział ponad 150 pracowników GDDKiA z planowanych 136. Zainteresowanie tematem badań podłoża budowlanego było bardzo duże.

8

Uczestnicy szkolenia w Oddziale GDDKiA we Wrocławiu

9

Uczestnicy szkolenia w Oddziale GDDKiA w Krakowie

10

Uczestnicy szkolenia w Ośrodku GDDKiA w Józefowie k. Warszawy

11

Uczestnicy szkolenia w Oddziale Geologii Morza PIG-PIB w Gdańsku

Głównym celem szkolenia było zapoznanie pracowników GDDKiA z treścią i formą Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Część 1: Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie.

Opracowane Wytyczne to zbiór wymagań, zasad i zaleceń określających sposób postępowania podczas dokumentowania badań podłoża budowlanego w drogownictwie. Zawierają minimalny wymagany zakres badań podłoża budowlanego, który należy zaprojektować, wykonać i przedstawić w odpowiedniej formie. Wytyczne są przeznaczone do stosowania przez inwestora, projektanta, wykonawcę badań podłoża budowlanego oraz dokumentatora.

12 13

Zakres prac dokumentacyjnych oraz uczestnicy procesu dokumentowania badań podłoża budowlanego

Program szkolenia obejmował 5 bloków tematycznych oraz dyskusję. Podczas szkolenia wygłoszono 7 prezentacji:

  1. Przedmiot i zakres stosowania Wytycznych, Edyta Majer (PIG-PIB),
  2. Projektowanie badań podłoża na potrzeby budownictwa drogowego, Zbigniew Frankowski, Marta Sokołowska (PIG-PIB),
  3. Pomiary geodezyjne, fotogrametryczne i teledetekcyjne wykonywane podczas badań podłoża budowlanego, Łukasz Ortyl (AGH),
  4. Badania geofizyczne, Grzegorz Pacanowski (PIG-PIB),
  5. Model geologiczny – standaryzacja opracowania dla budownictwa drogowego, Edyta Majer (PIG-PIB),
  6. Dokumentacja z badań. Kontrola i odbiór prac dokumentacyjnych, Edyta Majer (PIG-PIB), Zalecenia do prowadzenia dokumentacji projektowej w technologii GIS i BIM, Grzegorz Ryżyński, Jacek Kocyła (PIG-PIB).

14

Edyta Majer zapoznaje uczestników szkolenia z przedmiotem i zakresem stosowania Wytycznych

15

Zbigniew Frankowski prezentuje główne założenia dotyczące projektowania badań podłoża budowlanego

16

Łukasz Ortyl przedstawia możliwości fotogrametrii i teledetekcji oraz rolę geodezji w badaniach podłoża oraz procesie dokumentowania

17

Grzegorz Pacanowski w trakcie referatu, który dotyczy projektowania i wykonywania badań geofizycznych oraz przedstawiania wyników badań geofizycznych w odpowiedniej formie

1819

Jacek Kocyła i Grzegorz Ryżyński informują uczestników szkolenia, co to jest GIS, BIM a także, na czym polega prowadzenie bazy danych GIS o podłożu budowlanym oraz w jaki sposób dostarczać opracowania projektowe w postaci dokumentu elektronicznego

Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe, które oprócz prezentacji zawierały informację o projekcie Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie, a także mogli obejrzeć wystawę, przygotowaną w celu przybliżenia tematyki dokumentowania badań podłoża budowlanego oraz dostępu do danych geologicznych.

20

Uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z wystawą ”GEOLOGIA W BUDOWNICTWIE”

Każde szkolenie kończyło się bardzo ożywioną i interesującą dyskusją, która dotyczyła istotnych z punktu widzenia inwestora – GDDKiA, zagadnień w zakresie dokumentowania badań podłoża budowlanego.

2122

Problematyka badań podłoża budowlanego wywoływała ożywioną dyskusję

Składamy podziękowania przedstawicielom GDDKiA z Centrali oraz Oddziału GDDKiA we Wrocławiu i Oddziału GDDKiA w Krakowie za umożliwienie zorganizowania szkoleń w obiektach GDDKiA.

Zachęcamy do przeglądania stron internetowych projektu: www.pgi.gov.pl/drogi oraz http://rid.agh.edu.pl.

23

Tekst: Edyta Majer

Zdjęcia: Edyta Majer, Grzegorz Ryżyński, Grzegorz Pacanowski, Jacek Kocyła

Współpraca: Anna Bagińska