• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Breadcrumbs

Badania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym są wykonywane na wszystkich etapach realizacji inwestycji. Od etapu realizacji inwestycji oraz kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego zależy zakres badań oraz stopień udokumentowania warunków gruntowych i geologiczno-inżynierskich występujących w podłożu gruntowym. Badania podłoża gruntowego wykonywane są zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze (badania geologiczno-inżynierskie) oraz na podstawie zapisów ustawy Prawo budowlane (badania geotechniczne).

Badania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym są rutynowo wykonywane na wszystkich etapach realizacji inwestycji. Badania wykonujemy na etapie planowania, projektowania, budowy i eksploatacji dróg. Od etapu realizacji inwestycji oraz kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego zależy zakres badań oraz stopień udokumentowania warunków gruntowych i geologiczno-inżynierskich występujących w podłożu gruntowym. Badania podłoża gruntowego wykonywane są zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze (badania geologiczno-inżynierskie) oraz na podstawie zapisów ustawy Prawo budowlane (badania geotechniczne). W świetle zapisów ustawowych krajowa praktyka w zakresie wykonywania badań podłoża gruntowego jest następująca: w większości przypadków wykonywane są badania geotechniczne, dla których podstawę prawną stanowi ustawa Prawo budowlane. Badania geologiczno-inżynierskie wykonywane są na etapie koncepcji i/lub projektu budowlanego, tylko w przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463). Oprócz przytoczonych powyżej aktów prawnych badania podłoża pod projektowane i modernizowane drogi i obiekty infrastruktury drogowej wykonywane są na podstawie „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” (dalej Instrukcja GDDP), wewnętrznych dokumentów GDDKiA oraz norm - zarówno aktualnych, jak i wycofanych z katalogu norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Instrukcja GDDP została opracowana w 1998 roku na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych (GDDP). Jednym z autorów Instrukcji GDDP jest Zbigniew Frankowski, członek zespołu projektowego. Instrukcja GDDP na mocy Zarządzenia Dyrektora GDDP została obligatoryjnie wprowadzona do stosowania przy projektowaniu, programowaniu i wykonywaniu badań podłoża dla potrzeb budownictwa drogowego w Polsce. W efekcie od roku 1998 zakres badań w celu rozpoznania podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych jest ustalany na podstawie Instrukcji GDDP. W okresie ponad 15 lat od wdrożenia Instrukcji GDDP zdezaktualizowały się normy, został wprowadzony Eurokod 7, zmieniły się przepisy prawa zarówno geologicznego jak i budowlanego. Istnieją jedynie projekty robót geologicznych, które zastąpiły niemal równoważne projekty prac geologicznych. Nie ma już uzupełniających dokumentacji geologicznych, powstało nowe rozporządzenie dotyczące geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Poza zmienionym otoczeniem formalno- prawnym w okresie 15 lat od publikacji Instrukcji GDDP nastąpił również intensywny rozwój nowoczesnych technik pomiarowych (teledetekcyjnych, geodezyjnych, geofizycznych, geotechnicznych, w zakresie geotermii niskotemperaturowej)  oraz  metod  przetwarzania  danych  (GIS  -  systemy  informacji  przestrzennej,  BIM  - building information model, tj. systemy informacji o budowlach funkcjonującej w środowisku CAD). Dlatego konieczne stało się zaktualizowanie Instrukcji GDDP, a w efekcie opracowanie nowego dokumentu, który byłby odpowiedzią na potrzeby GDDKiA, jako największego inwestora w kraju w zakresie budownictwa drogowego.