• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
 • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Breadcrumbs

Projekt pn.: „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie” realizowany jest w ramach programu krajowego RID Rozwój Innowacji Drogowych ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Instytucjami finansującymi projekt jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

 

Cele szczegółowe przedsięwzięcia:

 • Przegląd metod badawczych wykorzystywanych w rozpoznaniu podłoża gruntowego;
 • Kwerenda danych dotycząca badań wykorzystywanych w rozpoznaniu podłoża gruntowego;
 • Wyznaczenie poligonów testowych do walidacji metod badawczych;
 • Opracowanie programu badań uzupełniających koniecznych do przeprowadzenia oceny przydatności metod badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego;
 • Walidacja metod badawczych wykorzystywanych w rozpoznaniu podłoża gruntowego;
 • Wybór najlepszych rozwiązań spośród dostępnych metod na bazie walidacji;
 • Opracowanie wytycznych badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego.


Główny cel projektu zostanie zrealizowany w pięciu zadaniach.

Zadanie 1: Przegląd metod badawczych wykorzystywanych w rozpoznaniu i ocenie właściwości podłoża gruntowego
Zadanie 2: Kwerenda danych dotycząca badań podłoża gruntowego oraz wyznaczenie poligonów testowych do walidacji metod badawczych
Zadanie 3: Walidacja metod badawczych wykorzystywanych w rozpoznaniu podłoża gruntowego
Zadanie 4: Optymalizacja metod badawczych i rozwiązań projektowych prowadzących do polepszenia stopnia udokumentowania warunków gruntowych w zależności od etapu realizacji inwestycji
Zadanie 5: Opracowanie wytycznych badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego

Efektem podjętych prac będzie: Katalog dostępnych metod badań podłoża gruntowego z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technik pomiarowych w zakresie:

 • badań teledetekcyjnych: interferometria satelitarna, zdjęcia radarowe, zdjęcia lotnicze, ortofotomapy, numeryczny model terenu i pokrycia terenu, bezzałogowe statki powietrzne - UAV/RPAS, lotniczy skaning laserowy, fotogrametria;
 • badań geodezyjnych: metody klasyczne pomiarów przemieszczeń i odkształceń w tym monitoring geodezyjny z zastosowaniem tachymetrów zrobotyzowanych i systemów GNSS, naziemny skaning laserowy, naziemna interferometria radarowa GBSAR, fizykalne czujniki i systemy pomiarowe;
 • monitoringu powierzchniowego i wgłębnego;
 • badań geofizycznych: wykorzystanie rożnych technik badawczych: tomografia elektrooporowa, georadar, sejsmika refrakcyjna, badania penetracyjne;
 • technik wiertniczych oraz jakości pobieranych próbek gruntów i skał;
 • badań polowych zalecanych przez Eurokod 7 m.in: sondowań CPTU, DMT, FVT, DP, PMT, SPT oraz innych w nim nieujętych: SCPTU, SDMT, płyty VSS i dynamiczna;
 • badań laboratoryjnych próbek gruntów i skał oraz materiałów wykorzystywanych do budowy nasypów drogowych zalecanych przez Eurokod 7 oraz innych badań w nim nieujętych (RC, TXBET i inne.);
 • baza danych archiwalnych wyników badań o podłożu gruntowym dla wybranych inwestycji drogowych;
 • wyznaczone poligony testowe do przeprowadzenia badań uzupełniających bazę danych wyników badań o podłożu gruntowym dla wybranych inwestycji drogowych z uwzględnieniem rejonizacji warunków geologicznych w Polsce;
 • program badań uzupełniających koniecznych do przeprowadzenia oceny przydatności metod badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego;
 • katalog zwalidowanych metod badań podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa drogowego;
 • katalog optymalnych metod badawczych zwaloryzowanych w zależności od typu obiektu budowlanego, stopnia skomplikowania warunków gruntowych i etapu realizacji inwestycji;
 • zalecenia do stosowania metod badań podłoża gruntowego dla budownictwa drogowego według Eurokodu 7,
 • zalecenia do obliczeń stateczności zboczy wykopów drogowych;
 • wytyczne prowadzenia badań i monitoringu podłoża gruntowego dla nowobudowanych oraz modernizowanych budowli drogowych z uwzględnieniem tuneli, obiektów mostowych i budowli towarzyszących oraz obszarów występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;
 • zalecenia do prowadzenia dokumentacji projektowej w zakresie rozpoznania podłoża gruntowego w technologii GIS i BIM (GIS - systemy informacji przestrzennej, BIM - building information model, tj. systemy informacji o budowlach funkcjonujące w środowisku CAD); 
 • „Wytyczne…” wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego gotowe do wdrożenia w działalności statutowej GDDKiA oraz w praktyce gospodarczej.