• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
 • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Breadcrumbs

Głównym  celem  projektu  jest  opracowanie  “Wytycznych  badań  podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”. „Wytyczne…” będą adresowane do grup zawodowych, instytucji,  firm,  których  przedmiotem  zainteresowań  i  obszarem  działalności  jest  budownictwo  drogowe. Opracowanie w sposób kompleksowy i nowoczesny przedstawi problematykę rozpoznania podłoża gruntowego. Wytypowane w ramach projektu optymalne metody rozpoznania podłoża gruntowego będą mogły być wdrożone do stosowania przy projektowaniu, budowie, modernizacji oraz eksploatacji dróg zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Zgodnie z harmonogramem realizowane jest zadanie 1, polegające na przeprowadzeniu przeglądu metod badawczych wykorzystywanych w rozpoznaniu i ocenie właściwości podłoża gruntowego, w tym:

 • rozpoznaniu metodyki prowadzenia pomiarów z zastosowaniem metod geodezyjnych i teledetekcyjnych,
 • analizie metodyk prowadzenia pomiarów dla celów rozpoznania podłoża gruntowego z wykorzystaniem metod geofizycznych,
 • przeglądzie technik wiertniczych oraz metod poboru próbek gruntów i skał
 • podsumowaniu laboratoryjnych i terenowych metod badań właściwości podłoża gruntowego i skalnego dla celów drogownictwa,
 • zestawieniu metod oceny stateczności w odniesieniu do projektowanych budowli drogowych oraz stopnia skomplikowania warunków gruntowych,
 • kompleksowej analizie metod monitoringu powierzchniowego i wgłębnego obiektów drogowych, mostowych i tuneli oraz na obszarach
  występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,
 • podsumowaniu laboratoryjnych i terenowych metod badań wykonywanych pod obiekty mostowe i obiekty podziemne,
 • rozpoznaniu narzędzi stosowanych do przetwarzania i analizy zbiorów danych pozyskiwanych przy użyciu zróżnicowanych technik pomiarowych,
 • rozpoznaniu wariantów implementacji GIS jako bazy danych o podłożu gruntowym w postaci: klasycznej techniki GIS 2D+1D oraz
  eksperymentalnej GIS 3D (model wokselowy).

 

Efektem prac będzie katalog dostępnych metod badań podłoża gruntowego z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technik
pomiarowych wykorzystywanych w rozpoznaniu właściwości podłoża gruntowego.