• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Breadcrumbs

Przegląd metod badawczych wykorzystywanych w rozpoznaniu i ocenie właściwości podłoża gruntowego

 

Celem zadania jest przeprowadzenie przeglądu metod badawczych wykorzystywanych w rozpoznaniu i ocenie właściwości podłoża gruntowego, w tym:

  • rozpoznanie metodyki prowadzenia pomiarów z zastosowaniem metod geodezyjnych i teledetekcyjnych,
  • analiza metodyk prowadzenia pomiarów dla celów rozpoznania podłoża gruntowego z wykorzystaniem metod geofizycznych,
  • przegląd technik wiertniczych oraz metod poboru próbek gruntów i skał,
  • podsumowanie laboratoryjnych i terenowych metod badań właściwości podłoża gruntowego i skalnego dla celów drogownictwa,
  • zestawienie metod oceny stateczności w odniesieniu do projektowanych budowli drogowych oraz stopnia skomplikowania warunków gruntowych,
  • kompleksowa analiza metod monitoringu powierzchniowego i wgłębnego obiektów drogowych, mostowych i tuneli oraz na obszarach występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,
  • podsumowanie laboratoryjnych i terenowych metod badań wykonywanych pod obiekty mostowe i obiekty podziemne,
  • rozpoznanie narzędzi stosowanych do przetwarzania i analizy zbiorów danych pozyskiwanych przy użyciu zróżnicowanych technik pomiarowych,
  • rozpoznanie wariantów implementacji GIS jako bazy danych o podłożu gruntowym w postaci klasycznej techniki GIS 2D+1D oraz eksperymentalnej GIS 3D (model wokselowy).