• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

Breadcrumbs

Walidacja metod badawczych wykorzystywanych w rozpoznaniu podłoża gruntowego

 

Realizacja zadania 3 będzie opierała się na wykonaniu następujących etapów:

  1. Wykonanie dodatkowych badań podłoża gruntowego w celu uzupełnienia bazy danych wyników archiwalnych i przeprowadzenia walidacji.
  2. Uzupełnienie bazy danych o wyniki wykonanych badań na poligonach testowych.
  3. Utworzenie kompletnej bazy danych zawierającej, archiwalne i wykonane na potrzeby realizacji projektu, wyniki badań o podłożu gruntowym dla wybranych inwestycji drogowych.
  4. Analiza dotychczas stosowanych metod oceny stateczność skarp nasypów i wykopów oraz tuneli.
  5. Opracowanie wytycznych oceny stateczności w odniesieniu do projektowanych budowli drogowych i tunelowych z uwzględnieniem stopnia skomplikowania warunków gruntowych.
  6. Opracowanie procedury walidacyjnej.
  7. Przeprowadzenie walidacji metod badawczych.
  8. Sporządzenie raportu z walidacji metod badawczych.
  9. Ustalenie katalogu zwalidowanych metod badań podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa drogowego.