1110
Życzenia świąteczne i noworoczne
Season’s and New Year Greetings
Redakcja – Editorial Office


KALENDARIUM
CALENDAR

1113
Informacje
o przyszłych wydarzeniach

Information on upcoming
events

Barbara Żbikowska

1114
Przegląd
ważniejszych wydarzeń

Review of the most
important events

Barbara Żbikowska

CO W PRASIE PISZCZY
PRESS REVIEW


1117
Przegląd informacji
medialnych dotyczących geologii
– październik 2010

The top news highlight
– October 2010

Mirosław Rutkowski

KONGRESY,
SYMPOZJA I KONFERENCJE
CONGRESSES, SYMPOSIA
AND CONFERENCES

1120
8. Międzynarodowy
Kongres Jurajski
– Syczuan, Chiny,
9–13.08.2010

8th International Congress on
the Jurassic System
– Sichuan, China,
9–13.08.2010

Grzegorz Pieńkowski, Andrzej Wierzbowski,
Piotr Ziółkowski

1125
VIII Międzynarodowe
Sympozjum Głowonogowe
Cephalopods – Present and Past
– Dijon, Francja,
30.08–1.09.2010

8th International Symposium
Cephalopods – Present and Past
– Dijon, France,
30.08–1.09.2010

Zbigniew Remin

1126
Generalne Spotkanie
Międzynarodowej Komisji
Mikroflory Paleozoiku CIMP 2010
– Warszawa–Kielce,
13–19.09.2010

CIMP General Meeting 2010,
International Commission
of the Paleozoic Microflora
– Warsaw–Kielce,
13–19.09.2010

Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska,
Marzena Stempień-Sałek


KRONIKA
CHRONICLE

1130
Wystawa
Leon Barszczewski (1849–1910)
– od Samarkandy do Siedlec
– Muzeum Ziemi PAN,
9.11–12.12. 2010

Exhibition
Leon Barszczewski (1849–1910)
– from Samarkand to Siedlce
– The Museum of the Earth of
the Polish Academy of Sciences,
9.11–12.12. 2010

Jadwiga Garbowska, Ryszard Szczęsny

1132
Międzynarodowe Targi
Regionów i Produktów
Turystycznych Tour Salon 2010
– Poznań, 20–23.10.2010

Tour Salon 2010 Fair
of Regions and Tourist Products
– Poznań, 20–23.10.2010

Maja Kowalska

WIADOMOŚCI
GOSPODARCZE

ECONOMIC NEWS

1135
Aktualia ropy naftowej
i gazu ziemnego

Updates on crude oil
and natural gas

Jerzy Zagórski

ARTYKUŁY INFORMACYJNE
INFORMATIONAL ARTICLES

1139
Stan geoochrony konserwatorskiej
w parkach krajobrazowych Polski

Geoconservation of landscape parks
in Poland

Małgorzata Gonera

1147
Podziemny odpływ jednostkowy
w Bieszczadach Wysokich

Specific base flow in the High
Bieszczady Mountains

Joanna Plenzler, Joanna Bajorek,
Barbara Jaśkowiec, Adam Kołodziej,
Bartłomiej Rzonca, Janusz Siwek,
Sabina Wójcik

 ARTYKUŁY NAUKOWE
SCIENTIFIC ARTICLES

1152
Porównanie podatności magnetycznej (MS)
i wskaźników geochemicznych środkowego
i górnego franu w Kanadyjskich Górach Skalistych:
implikacje dla analiz paleoklimatycznych
i paleośrodowiskowych oraz interpretacji
zdarzenia punctata

Comparison of magnetic susceptibility (MS)
and other geochemical proxies from
the Middle-Late Frasnian of the Canadian
Rocky Mountains: implications for paleo-
environmental and paleoclimatic analyses
and interpretations of the punctata Event

Maciej G. Śliwiński, Michael T. Whalen,
Jed Day

1161
Litostratygrafia i charakterystyka
mikropaleontologiczna utworów
kredy dolnej w środkowej części
przedgórza Karpat

Lithostratigraphy and micro-
palaeontological characteristic
of Lower Cretaceous strata in central
part of the Carpathian Foreland

Andrzej Urbaniec, Lucyna Bobrek,
Barbara Świetlik

1176
Analiza palinologiczna mioceńskich
wypełnień lejów krasowych w Tarnowie
Opolskim na Wyżynie Śląskiej
– wyniki wstępne

Palynological analysis of Miocene infill
of karst sink- holes at Tarnów Opolski,
Upper Silesian Upland – a preliminary report

Elżbieta Worobiec, Joachim Szulc

1182
Historia zlodowacenia doliny Łomnicy
w Karkonoszach w zapisie mikromorfologii
powierzchni ziarn kwarcu

The history of glaciation of the Łomnica Valley
in Karkonosze as shown by  the quartz grain
surface micromorphology records

Andrzej Traczyk, Barbara Woronko

1192
Wstępna ocena składowych naturalnego
bilansu wodnego na podstawie obserwacji
w lizymetrach

Initial assessment of natural water
balance elements on the basis
of lysimeter measurements

Anna Żurek

1198
SPIS TREŚCI
ROCZNIKA 2010

TABLE OF CONTENTS
OF THE YEAR 2010


1205
Wskazówki dla Autorów
Guidelines for Authors