1026
Wywiad
z Grzegorzem Niedźwiedzkim

Interview with
Grzegorz Niedźwiedzki

Redakcja
Editorial Office


KALENDARIUM
CALENDAR

1030
Informacje
o przyszłych wydarzeniach

Information on upcoming
events

Barbara Żbikowska

1031
Przegląd
ważniejszych wydarzeń

Review of the most
important events

Barbara Żbikowska

CO W PRASIE PISZCZY
PRESS REVIEW

 

1034
Przegląd informacji
medialnych dotyczących
geologii – wrzesień 2010

The top news highlights
– September 2010

Mirosław Rutkowski

KONGRESY,
SYMPOZJA I KONFERENCJE
CONGRESSES, SYMPOSIA
AND CONFERENCES

1037
Międzynarodowa
Konferencja i Warsztaty
SEGH 2010 pt. Environmental
Quality and Human Health
– Galway, Irlandia,
27.06–2.07.2010

SEGH 2010 International
Conference and Workshops
Environmental Quality
and Human Health
– Galway, Ireland,
27.06–2.07.2010

Izabela Bojakowska

1038
VIII Polska Konferencja
Chemii Analitycznej pod hasłem
Analityka dla społeczeństwa XXI wieku
– Kraków, 4–9.07.2010

8th Polish Conference on Analytical
Chemistry under the banner Analytics
for the needs of 21st century society
– Cracow, 4–9.07.2010

Jacek Retka

1038
X Międzynarodowa Konferencja
z cyklu Technologie Kontroli Gazów
Cieplarnianych (GHGT-10)
– Amsterdam, 19–23.09.2010

10th International Conference
on Greenhouse Gas Control
Technologies: From research
to reality (GHGT-10)
– Amsterdam, 19–23.09.2010

Radosław Tarkowski

KRONIKA
CHRONICLE

1040
Profesor Józef Morozewicz
– organizator i pierwszy dyrektor
Państwowego Instytutu Geologicznego

Professor Józef Morozowicz
– organiser and first director
of the Polish Geological Institute

Jerzy B. Miecznik

1044
Lata wojny i okupacji
w Państwowym Instytucie
Geologicznym we wspomnieniach
Katarzyny Pawłowskiej

War and occupation years
in the Polish Geological Institute,
Warsaw; memories of Katarzyna
Pawłowska

Katarzyna Pawłowska

1050
Kamieniołom Zachełmie
– wirtualna wycieczka
geologiczna po miejscu,
gdzie tetrapod wyszedł na ląd

Zachełmie Quarry – virtual
geological excursion to the place
where first tetrapod went on land

Sylwester Salwa, Piotr Szrek,
Dominik Szrek

1052
50. Międzynarodowa Wystawa
i Giełda Minerałów, Skamieniałości
i Wyrobów Jubilerskich Pałac Minerałów
– Warszawa, 18–19.09.2010

50th Palace of Minerals International
Exhibition and Fair of Minerals,
Fossils and Jewellery
– Warsaw, 18–19.09.2010

Maja Kowalska

1053
Wystawa plenerowa
Podziemne krajobrazy – PIG-PIB,
Warszawa, 20.09–10.12.2010

Underground Landscapes open
air photography exhibition – PGI-NRI,
Warsaw, 20.09–10.12.2010

Maja Kowalska, Monika Krzeczyńska

1055
Fotografia Dzikiej Przyrody 2009
– wystawa pokonkursowa
w Muzeum Ziemi PAN
– Warszawa, 1–28.10.2010

Wild Nature Photography 2009
– post-competition exhibition
in the Museum of the Earth,
Polish Academy of Sciences
– Warsaw, 1–28.10.2010

Karolina Jackowiak

1056
Nagrody Ministra Środowiska
– Warszawa, 18.10.2010

The Awards of Minister
of the Environment
– Warsaw, 18.10.2010

Mirosław Rutkowski


WSPOMNIENIA
AD MEMORIAM

1058
Danuta Małecka
1929–2010

Stefan Krajewski

1059
Przemówienie
Włodzimierza Humnickiego
podczas uroczystości pogrzebowych
Śp. Profesor Danuty Małeckiej
na Cmentarzu Powązkowskim
– Warszawa, 21.06.2010

Professor Danuta Małecka's
Memorial Speech by Włodzimierz
Humnicki – the Powązki Cementery
– Warsaw, 21.06.2010

Włodzimierz Humnicki

WIADOMOŚCI
GOSPODARCZE
ECONOMIC NEWS

1060
Aktualia ropy naftowej
i gazu ziemnego

Updates on crude oil
and natural gas

Jerzy Zagórski

ARTYKUŁY INFORMACYJNE
INFORMATIONAL ARTICLES

1063
Opracowanie bazy danych
węgli kamiennego i brunatnego
na potrzeby zgazowania węgla
w ramach projektu Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju

Database created for coal gasification
within the frame of the National Centre
for Research and Development Project

Andrzej Strugała, Grzegorz Czerski

1065
Karkonoski Park Narodowy
z otuliną jako geopark krajowy

Karkonosze National Park with
its buffer zone certified
as the National Geopark

Roksana Knapik, Piotr Migoń

RECENZOWANE
ARTYKUŁY NAUKOWE
REVIEWED SCIENTIFIC
ARTICLES

1070
Refleksje krytyczne
nad austro-węgierskimi
reliktami w stratygrafii
dolnego triasu w Tatrach

Critical comments on the
Austro-Hungarian relics
in the Lower Triassic
stratigraphy in the Tatra
Mountains

Michał Szulczewski

1079
Skamieniałości śladowe
wczesnego i środkowego
triasu domeny Fatricum
w Tatrach i ich znaczenie
paleośrodowiskowe

Early and Middle Triassic
trace fossils of the Fatricum
domain in the Tatra Mountains
and their palaeoenvironmental
significance

Tomasz Rychliński, Alfred Uchman

1087
Ocena wpływu migracji
pestycydów chloroorganicznych
z wybranych mogilników, zlokalizowanych
w różnych warunkach geologicznych,
na zanieczyszczenie osadów
i wód podziemnych

Assesment of organochlorine
pesticides migration from selected
disposal sites localized under different
geological conditions and its impact
on soil and groundwater contamination

Wojciech Wołkowicz

1098
Udział mikroorganizmów
w przebiegu procesów
biogeochemicznych w geologicznych
środowiskach przypowierzchniowych.
Część II – mikroorganizmy beztlenowe

Participation of microorganisms
in biogeochemical processes
in geological near-surface environment.
Part II – Anaerobic microorganisms

Dorota Wolicka

1103
Pierwsze radiowęglowe (14C)
datowania kości ssaków ze żwirowni
w Krosinku (Wielkopolska)

First radiocarbon dating of mammal
bones from the gravel-pit
at Krosinko (Wielkopolska)

Michał Lorenc, Kamila Pawłowska