798
Zmiany
w zespole redakcyjnym
Przeglądu Geologicznego
Changes in the editorial
staff of Przegląd Geologiczny
Redakcja

801
List podsekretarza stanu,
głównego geologa kraju
w sprawie powołania
Polskiej Służby Geologicznej
The letter
of the Undersectretary of State,
Chief National Geologist
concerning foundation
of the Polish Geological Survey
Mariusz-Orion Jędrysek

W UNII EUROPEJSKIEJ
IN THE EUROPEAN UNION

816
Problemy środowiska
w Regionalnych Programach
Operacyjnych NSRO
na lata 2007–2013
Environmental problems
in the Regional Operational
Programmes NSRO
2007–2013
Maciej Podemski

KALENDARIUM
CALENDAR

821
Informacje
o przyszłych wydarzeniach

Information on upcoming events

Barbara Żbikowska

824
Przegląd
ważniejszych wydarzeń
Review of the most
important events
Barbara Żbikowska

KONGRESY,
SYMPOZJA I KONFERENCJE
CONGRESSES, SYMPOSIA
AND CONFERENCES

825
Sprawozdanie z III Krajowej
Konferencji Naukowo-Technicznej
Geologia stosowana i ochrona
środowiska,
Suchedniów, 15.06.2007
Report on the 3rd National Scientific
and Technical Conference Applied
Geology and Environmental
Protection,
Suchedniów, 15.06.2007

Piotr Calicki

827
Międzynarodowe Sympozjum
Paleobotaniczne Paleobotanika
i ewolucja świata roślinnego
— niektóre aktualne zagadnienia,
Paryż, 23–25.05.2007
International Symposium
Palaeobotany and the Evolution
of Plants — Current Issues,
Paris, 23–25.05.2007
Adam T. Halamski

831
X Międzynarodowy Kongres
Kopalnych Koralowców i Gąbek,
St. Petersburg, 12–16.08.2007
10th International Symposium
of Fossil Cnidaria and Porifera,
St. Petersburg, 12–16.08.2007
Mikołaj K. Zapalski, Benoît Hubert,
Bruno Mistiaen

KRONIKA
CHRONICLE

832
XVI Szkoła Kartograficzna
Kartograficzne programy
komputerowe — konfrontacja
teorii z praktyką,
Wrocław, 16–18.05.2007
16th Cartographic School
Cartographic software
— Confrontation of theory
with practice,
Wrocław, 16–18.05.2007
Bożena Gastoł-Palechowska,
Barbara Jaranowska,
Jacek Kocyła

WSPOMNIENIA
REMEMBRANCES

834
Stefan Śliwiński 1918–2007
Marian Banaś, Ksenia Mochnacka,
Adam Piestrzyński

RECENZJE
REVIEWS

835
M.P. Shcherbak & O.B. Bobrov
— Mineral Deposits of Ukraine
Andrzej Solecki

WIADOMOŚCI
GOSPODARCZE
ECONOMIC NEWS

837
Aktualia ropy
naftowej i gazu ziemnego
Updates on crude oil
and natural gas
Jerzy Zagórski

GEOFELIETON
GEOFEUILLETON

840
Prawo własności złóż
— urojenia i rzeczywistość
Ownership of mineral deposits
— illusion and reality
Andrzej Solecki

ARTYKUŁY INFORMACYJNE
INFORMATIONAL ARTICLES

843
Kaliningradzki Kombinat
Bursztynu — historia i perspektywy
Kaliningrad Amber Factory
— history and prospects
Zoja Kostiaszowa

845
Nowe dane dotyczące
historii polskiej geologii,
przedstawione po raz pierwszy
na konferencji Buffon i Polska
w Stacji Naukowej PAN w Paryżu
New data on the history
of Polish geology, for the first
time presented during
the conference Buffon and Poland
in the Scientific Centre of the Polish
Academy of Sciences in Paris
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski

849
Alternatywna koncepcja
zwiększenia bezpieczeństwa
energetycznego Polski
An alternative concept
of improving Poland’s
energetic security

Stanisław Ostaficzuk

RECENZOWANE
ARTYKUŁY NAUKOWE
REVIEWED SCIENTIFIC
ARTICLES

853
Ewolucja przestrzeni
porowej w piaskowcach
górnego karbonu i dolnego
permu Pomorza Zachodniego
Evolution of pore space
in the Upper Carboniferous
and Lower Permian sandstones
from Western Pomerania
Marta Kuberska, Aleksandra Kozłowska,
Anna Maliszewska, Arkadiusz Buniak

861
Rola zróżnicowania
wytrzymałości skał
w genezie rzeźby Masywu
Ślęży (Przedgórze Sudeckie)
The role of spatial variability
in rock strength in the origin
of relief of the Ślęża Massif
(Sudetic Foreland)
Agnieszka Placek

870
Środkowotriasowa
ichnofauna kręgowców
z „warstw z Krynek”
w Górach Świętokrzyskich
— wstępny przegląd
Middle Triassic vertebrate
ichnofauna from the “Krynki Beds”
in the Holy Cross Mountains
— preliminary review
Grzegorz Niedźwiedzki, Adrian Kin,
Zbigniew Remin, Maciej Małkiewicz

880
Inwersyjne obrazowanie
oporu w rejonie złoża Zn-Pb
Zawiercie źródłem informacji
na temat budowy geologicznej
Application of electrical
resistivity tomography (ERT)
in the Zawiercie Zn-Pb ore area
as a source of information on the
geological structure
Jerzy Cabała, Krzysztof Jochymczyk,
Artur Poręba