Zadania

W ramach projektu WPKG realizowane są następujące zadania:

  • WPKG/1 - Analiza potrzeb interesariuszy Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej. W ramach analizy potrzeb zbierane są oczekiwania użytkowników (wewnętrznych i zewnętrznych) odnośnie wyboru i sposobu prezentacji właściwych dziedzinowych produktów kartograficznych i związanych z tym funkcjonalności przyszłej aplikacji WPKG.
  • WPKG/2 - Kwerenda i systematyka produktów kartograficznych jakie będą objęte przedsięwzięciem WPKG. Kwerenda obejmuje gotowe produkty kartograficzne tj. mapy w postaci rastrowej albo wektorowej oraz w postaci ciągłych warstw danych przestrzennych. Celem zadania, poza sporządzeniem spisu produktów kartograficznych PIG-PIB, jest opracowanie ich systematyki i nazewnictwa – spójnych logicznie i optymalnych technologicznie.
  • WPKG/3 - Zwiększenie zasobów cyfrowych danych kartograficznych. Na podstawie wyników kwerendy (zadania WPKG/2) odpowiednie zasoby będą wybierane i kierowane do skanowania, nadawania georeferencji i cyfrowania (np. zasoby historyczne, archiwalne, nowe zasoby pozyskane w ramach WPKG, zasoby niespełniające standardów jakości przyjętych dla plików rastrowych etc.)
  • WPKG/4 - Prace integracyjne na potrzeby spójnego udostępniania danych do bazy publikacyjnej i aplikacji WPKG obejmą utworzenie wspólnego schematu/wspólnej bazy integracyjnej w strukturze CBDG dla zasobów danych przestrzennych (które zaciągane będą z produkcyjnych systemów dziedzinowych) jak również integrację kluczowych słowników (np. lokalizacyjnych).
  • WPKG/5 - Utworzenie publikacyjnej bazy danych WPKG z zachowaniem integracji z bazą danych CBDG oraz udostępnienie danych z bazy produkcyjnej. Baza obejmować będzie zarówno nowe produkty kartograficzne jak i zasoby archiwalne.
  • WPKG/6 - Utworzenie repozytorium plikowego dla danych rastrowych i zgromadzenie plików. W repozytorium przechowywane będą skany map i załączników (przekroje geologiczne, szkice geomorfologiczne etc.) tj. pliki rastrowe w wersji ciężkiej (do archiwizacji) i lekkiej (do publikacji), objaśnienia tekstowe (pliki PDF) oraz paczki danych wektorowych. Punktem wyjścia dla struktury repozytorium będzie systematyka opracowana w zadaniu WPKG/2 (Kwerenda…).
  • WPKG/7 - Utworzenie aplikacji webowej WPKG zgodnej z architekturą informatyczną PIG-PIB. Aplikacja będzie miała charakter responsywny i będzie można z niej korzystać zarówno na komputerach stacjonarnych jak i na urządzeniach mobilnych. Funkcjonalność aplikacji dostosowana będzie m.in. do wyników zadania WPKG/1 tj. do zidentyfikowanych potrzeb interesariuszy.
  • WPKG/8 - Przygotowanie i udostępnienie danych kartograficznych w aplikacji webowej WPKG. Przygotowane zostaną odpowiednie usługi danych przestrzennych (REST) oraz usługi sieciowe służące do pobierania danych z repozytorium plikowego WPKG.
  • WPKG/9 – Przygotowanie projektu technicznego architektury infrastruktury WPKG. Zadanie prowadzone jest w ramach koordynacji realizacji prac WPKG. Projekt techniczny obejmuje zarówno wymienione powyżej elementy infrastruktury tj. bazę integracyjną, bazę publikacyjną, repozytorium plikowe i aplikację webową jak również mechanizmy ich współdziałania oraz uzgodnione standardy i procedury.