Cała kartografia geologiczna

w jednym miejscu

Czym jest WPKG?

Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej (WPKG) to złożone przedsięwzięcie organizacyjne mające na celu usystematyzowanie, uporządkowanie i zgromadzenie w zbiorczym zasobie danych (bazie danych GIS i repozytorium plikowym) wszystkich produktów kartograficznych Państwowego Instytutu Geologicznego, a następnie ich udostępnienie w Internecie za pomocą nowoczesnych rozwiązań publikacyjnych umożliwiających przeglądanie i analizowanie danych online.

Cele projektu

 1. Zabezpieczenie od strony organizacyjnej, technicznej i informatycznej osiągnięcia spójnych efektów prac kartograficznych realizowanych w PIG-PIB.
 2. Powstanie jednej, opartej o najnowszą technologię, zaktualizowanej bazy danych kartografii geologicznej wraz z jej udostępnieniem poprzez wspólną platformę w postaci aplikacji webowej WPKG.
 3. WPKG obejmie:
  • Szczegółową Mapę Geologiczną Polski w skali 1:50 000,
  • Mapy Geologiczne Polski w skali 1:200 000, 1:500 000 i 1:1 000 000,
  • polską część Międzynarodowej Mapy Czwartorzędu Europy w skali 1:2 500 000 (IQUAME),
  • Mapę Hydrogeologiczną Polski,
  • Mapę Geośrodowiskową Polski
  i inne mapy seryjne, przeglądowe, regionalne i tematyczne.
 4. Aplikacja WPKG zintegruje udostępnianie map w postaci arkuszowej oraz w postaci ciągłych warstw danych przestrzennych poprzez utworzenie centralnego punktu dostępowego do wszystkich znanych zasobów kartografii geologicznej.
 5. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą prace niezbędne do aktualizacji narzędzi i procesu przygotowywania Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 (SMGP) do udostępniania.

Miło nam poinformować, że Pani Katarzyna Jóźwik z Zakładu Kartografii Geologicznej PIG-PIB otrzymała nominację do nagrody "Naukowiec Przyszłości 2023" w kategorii "Kobieta nauki, która zmienia świat" za realizację projektu pn. "Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej". Wyróżnienie przyznawane jest przez Forum Inteligentnego Rozwoju. „Naukowiec Przyszłości" to nagroda wizerunkowa dedykowana osobom prowadzącym działalność naukową - obejmującą badania podstawowe, aplikacyjne, prace rozwojowe lub twórczość artystyczną - chcącym, aby ich praca trafiała do praktyki gospodarczej.  Celem nagrody jest odkrywanie, upublicznianie i docenianie pracy oraz postawy autorów badań, które mogą mieć korzystny wpływ na przyszłość życia społecznego w jego różnych dziedzinach. Nagroda odnosi się do wpływu badań na przyszłość. Misją Nagrody jest budowanie pozytywnego i interesującego wizerunku nauki. Zdaniem wielu ekspertów, to zadanie me tylko dla instytucji naukowych i edukacyjnych, ale także dla samych praktyków konkretnych dziedzin poprzez większą promocję indywidualnych sukcesów, a wcześniej założeń i dotychczasowych wyników badań, co powinno przełożyć się na poprawę wizerunku całej polskiej nauki. Przy wyborze Nominowanych i Laureatów Nagrody brana jest w równym stopniu nowatorskość realizowanych projektów, jak również podejście autora badań lub osoby zarządzającej jednostką naukową/uczelnią do promocji i informacji o wadze prowadzonej działalności dla lepszej przyszłości w ramach komunikacji pozabadawczej z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Gratulujemy wyróżnienia!

W 2021 roku jury przyznające Polskie Nagrody Inteligentnego Rozwoju dostrzegło potencjał projektu pn. "Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej" i doceniło go, przyznając prestiżowe wyróżnienie w kategorii "Innowacyjna digitalizacja i udostępnianie danych". Z tej okazji organizatorzy konkursu przeprowadzili wywiad z Katarzyną Jóźwik, kierownikiem projektu WPKG. Materiał został zaprezentowany w formie podcastu na portalu Rzecz o Innowacjach. Podczas rozmowy poruszono najważniejsze aspekty związane z budową Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej. Na wstępie Katarzyna Jóźwik omówiła genezę projektu i główne założenia prowadzonych prac. Ogromne zasoby kartografii geologicznej, będące w posiadaniu Państwowego Instytutu Geologicznego dotyczą szerokiego spektrum zagadnień, jednak istniejące obecnie rozwiązania i funkcjonalności nie pozwalają użytkownikom w pełni z nich korzystać. Dotyczy to szczególnie wykonania wielowymiarowej analizy danych przestrzennych. W dalszej części audycji zostały przedstawione cele projektu, czyli utworzenie centralnego repozytorium kartografii geologicznej wraz zapewnieniem łatwego i otwartego dostępu do zgromadzonych zasobów. Po uruchomieniu WPKG użytkownicy zyskają możliwość pobierania danych w przyjaznych formatach i analizowania ich niezależnie od tego, czy posiadają specjalistyczne, dedykowane oprogramowanie. Stworzy to równe szanse dla wszystkich i wyrówna dostęp do wiedzy w społeczeństwie. Podsumowując, korzystanie z map i innych produktów kartografii geologicznej będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy z Katarzyną Jóźwik: https://rzeczo.pl/rzecz-o-innowacjach-podcast-35  

Podczas zorganizowanej w dniach 26-27 października 2021 r. XLIII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej zaprezentowany został poster pt. "Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej: wszystkie mapy geologiczne w jednym miejscu".  Wydarzenie pod hasłem "Kartografia dla wszystkich i dla każdego" odbywało się trybie zdalnym. Organizatorem konferencji był Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego wraz z Zakładem Geoinformatyki Kartografii i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Poster poświęcony Wspólnej Platformie Kartografii Geologicznej zaprezentowała Katarzyna Jóźwik, kierownik projektu WPKG. Konferencja stanowiła kolejną odsłonę dorocznych spotkań środowiska kartografów i sympatyków map, które organizowane są od 1968 roku. Tym razem skupiono uwagę przede wszystkim na uprawianiu kartografii przez coraz liczniejsze rzesze pasjonatów map spoza grona zawodowego tej dyscypliny. Ten obszar aktywności społecznej, zwany neokartografią, dynamicznie rozwija się dzięki powszechności dostępu do technologii informatycznych, w tym internetowych. Problematyka konferencji dotyczyła również kartografii urzędowej, a także aktualnego stanu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce. Omówiono aspekty związane z współczesnym użytkowaniem map, kartografią w zarządzaniu kryzysowym oraz społecznościowe inicjatywy kartograficzne. Przedstawiono sposoby prezentacji kartografii w mediach elektronicznych oraz mapy we współczesnej szkole. Dużo uwagi poświęcono geowizualizacji i metodyce kartograficznej, jak również kształceniu kartografów w dobie pandemii.