Cała kartografia geologiczna

w jednym miejscu

Czym jest WPKG?

Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej (WPKG) to złożone przedsięwzięcie organizacyjne mające na celu usystematyzowanie, uporządkowanie i zgromadzenie w zbiorczym zasobie danych (bazie danych GIS i repozytorium plikowym) wszystkich produktów kartograficznych Państwowego Instytutu Geologicznego, a następnie ich udostępnienie w Internecie za pomocą nowoczesnych rozwiązań publikacyjnych umożliwiających przeglądanie i analizowanie danych online.

Cele projektu

 1. Zabezpieczenie od strony organizacyjnej, technicznej i informatycznej osiągnięcia spójnych efektów prac kartograficznych realizowanych w PIG-PIB.
 2. Powstanie jednej, opartej o najnowszą technologię, zaktualizowanej bazy danych kartografii geologicznej wraz z jej udostępnieniem poprzez wspólną platformę w postaci aplikacji webowej WPKG.
 3. WPKG obejmie:
  • Szczegółową Mapę Geologiczną Polski w skali 1:50 000,
  • Mapy Geologiczne Polski w skali 1:200 000, 1:500 000 i 1:1 000 000,
  • polską część Międzynarodowej Mapy Czwartorzędu Europy w skali 1:2 500 000 (IQUAME),
  • Mapę Hydrogeologiczną Polski,
  • Mapę Geośrodowiskową Polski
  i inne mapy seryjne, przeglądowe, regionalne i tematyczne.
 4. Aplikacja WPKG zintegruje udostępnianie map w postaci arkuszowej oraz w postaci ciągłych warstw danych przestrzennych poprzez utworzenie centralnego punktu dostępowego do wszystkich znanych zasobów kartografii geologicznej.
 5. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą prace niezbędne do aktualizacji narzędzi i procesu przygotowywania Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 (SMGP) do udostępniania.

W dniach 14-15 grudnia 2022 r. odbyło się 5 Forum Państwowej Służby Geologicznej (PSG) i Państwowej Służby Hydrogeologicznej (PSH) pt. "Kartografia geologiczna - po co i dla kogo?". Jeden z referatów tego wydarzenia dotyczył Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej i został wygłoszony przez kierowniczkę projektu, mgr Katarzynę Jóźwik.  5 Forum PSG i PSH było wydarzeniem zorganizowanym online i zgromadziło szerokie grono odbiorców. W obradach uczestniczyło blisko 400 osób, w tym przedstawiciele geologicznej administracji rządowej i samorządowej, urzędów miast, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, wyższych uczelni, przedsiębiorstw geologicznych, a także instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną, ochronę środowiska, gospodarkę morską i planowanie przestrzenne.  - Cała wiedza o budowie geologicznej Polski, dorobek wielu pokoleń badaczy jest przedstawiona na mapach geologicznych. Odwzorowanie budowy geologicznej – powierzchniowej i wgłębnej jest warunkiem racjonalnego zarządzania środowiskiem i stanowi podstawę do podejmowania ważnych decyzji gospodarczych – powiedział otwierając Forum dr Piotr Dziadzio – Główny Geolog Kraju, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Wystąpienie Głównego Geologa Kraju dr Piotra Dziadzio podczas 5 Forum PSG i PSH Wskazując rolę PIG-PIB w realizacji tego typu prac dodał: „Dzisiaj ważnym zadaniem państwowej służby geologicznej jest jak najszybsze zakończenie prac cyfrowych nad całą edycją (wszystkimi arkuszami) Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski i Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200 000 oraz przygotowanie nowej ciągłej bazy danych cyfrowych dla całego kraju, przystosowanej do bieżącej aktualizacji”. O tym, jak ważny dla społeczeństwa jest dostęp do wyników prac kartografii geologicznej i map geologicznych oraz pozyskanie tych danych powiedział dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat otwierając 5. Forum PSG i PSH. Zwrócił jednocześnie uwagę: ” - Dzisiaj tradycyjne, drukowane mapy wychodzą już z użycia i są zastępowane dostępnością do informacji cyfrowej, a szczególnie wektorowej. Wymusza to realizację zadań kartografii geologicznej i udostępnianie tej informacji jako cyfrowych danych przestrzennych, osadzonych w systemach GIS i pozwalających na ich bezpośrednie wykorzystanie w analizach przestrzennych. Taki sposób realizacji prac kartografii geologicznej umożliwi również ich łatwiejszą aktualizację i udostępnianie wszystkim zainteresowanym poprzez dostęp internetowy.” Dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat podczas 5 Forum PSG i PSH 5 Forum PSG i PSH poprowadził Zastępca dyrektora ds. służby geologicznej dr Andrzej Głuszyński Podczas zasadniczej części 5 Forum PSG i PSH omówiono najważniejsze realizowanych obecnie prac z zakresu kartografii geologicznej. Jedna z 18 prezentacji dotyczyła przyszłych rozwiązań w udostępnianiu zasobów kartografii geologicznej tj. Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej WPKG. Katarzyna Jóźwik przedstawiła główne założenia powstającej Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej Mgr Katarzyna Jóźwik: pdf Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej (WPKG): Mapy geologiczne w nowej odsłonie (15.85 MB)  

Miło nam poinformować, że Pani Katarzyna Jóźwik z Zakładu Kartografii Geologicznej PIG-PIB otrzymała nominację do nagrody "Naukowiec Przyszłości 2023" w kategorii "Kobieta nauki, która zmienia świat" za realizację projektu pn. "Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej". Wyróżnienie przyznawane jest przez Forum Inteligentnego Rozwoju. „Naukowiec Przyszłości" to nagroda wizerunkowa dedykowana osobom prowadzącym działalność naukową - obejmującą badania podstawowe, aplikacyjne, prace rozwojowe lub twórczość artystyczną - chcącym, aby ich praca trafiała do praktyki gospodarczej.  Celem nagrody jest odkrywanie, upublicznianie i docenianie pracy oraz postawy autorów badań, które mogą mieć korzystny wpływ na przyszłość życia społecznego w jego różnych dziedzinach. Nagroda odnosi się do wpływu badań na przyszłość. Misją Nagrody jest budowanie pozytywnego i interesującego wizerunku nauki. Zdaniem wielu ekspertów, to zadanie me tylko dla instytucji naukowych i edukacyjnych, ale także dla samych praktyków konkretnych dziedzin poprzez większą promocję indywidualnych sukcesów, a wcześniej założeń i dotychczasowych wyników badań, co powinno przełożyć się na poprawę wizerunku całej polskiej nauki. Przy wyborze Nominowanych i Laureatów Nagrody brana jest w równym stopniu nowatorskość realizowanych projektów, jak również podejście autora badań lub osoby zarządzającej jednostką naukową/uczelnią do promocji i informacji o wadze prowadzonej działalności dla lepszej przyszłości w ramach komunikacji pozabadawczej z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Gratulujemy wyróżnienia!

W 2021 roku jury przyznające Polskie Nagrody Inteligentnego Rozwoju dostrzegło potencjał projektu pn. "Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej" i doceniło go, przyznając prestiżowe wyróżnienie w kategorii "Innowacyjna digitalizacja i udostępnianie danych". Z tej okazji organizatorzy konkursu przeprowadzili wywiad z Katarzyną Jóźwik, kierownikiem projektu WPKG. Materiał został zaprezentowany w formie podcastu na portalu Rzecz o Innowacjach. Podczas rozmowy poruszono najważniejsze aspekty związane z budową Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej. Na wstępie Katarzyna Jóźwik omówiła genezę projektu i główne założenia prowadzonych prac. Ogromne zasoby kartografii geologicznej, będące w posiadaniu Państwowego Instytutu Geologicznego dotyczą szerokiego spektrum zagadnień, jednak istniejące obecnie rozwiązania i funkcjonalności nie pozwalają użytkownikom w pełni z nich korzystać. Dotyczy to szczególnie wykonania wielowymiarowej analizy danych przestrzennych. W dalszej części audycji zostały przedstawione cele projektu, czyli utworzenie centralnego repozytorium kartografii geologicznej wraz zapewnieniem łatwego i otwartego dostępu do zgromadzonych zasobów. Po uruchomieniu WPKG użytkownicy zyskają możliwość pobierania danych w przyjaznych formatach i analizowania ich niezależnie od tego, czy posiadają specjalistyczne, dedykowane oprogramowanie. Stworzy to równe szanse dla wszystkich i wyrówna dostęp do wiedzy w społeczeństwie. Podsumowując, korzystanie z map i innych produktów kartografii geologicznej będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy z Katarzyną Jóźwik: https://rzeczo.pl/rzecz-o-innowacjach-podcast-35