Cała kartografia geologiczna

w jednym miejscu

Czym jest WPKG?

Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej (WPKG) to złożone przedsięwzięcie organizacyjne mające na celu usystematyzowanie, uporządkowanie i zgromadzenie w zbiorczym zasobie danych (bazie danych GIS i repozytorium plikowym) wszystkich produktów kartograficznych Państwowego Instytutu Geologicznego, a następnie ich udostępnienie w Internecie za pomocą nowoczesnych rozwiązań publikacyjnych umożliwiających przeglądanie i analizowanie danych online.

Cele projektu

 1. Zabezpieczenie od strony organizacyjnej, technicznej i informatycznej osiągnięcia spójnych efektów prac kartograficznych realizowanych w PIG-PIB.
 2. Powstanie jednej, opartej o najnowszą technologię, zaktualizowanej bazy danych kartografii geologicznej wraz z jej udostępnieniem poprzez wspólną platformę w postaci aplikacji webowej WPKG.
 3. WPKG obejmie:
  • Szczegółową Mapę Geologiczną Polski w skali 1:50 000,
  • Mapy Geologiczne Polski w skali 1:200 000, 1:500 000 i 1:1 000 000,
  • polską część Międzynarodowej Mapy Czwartorzędu Europy w skali 1:2 500 000 (IQUAME),
  • Mapę Hydrogeologiczną Polski,
  • Mapę Geośrodowiskową Polski
  i inne mapy seryjne, przeglądowe, regionalne i tematyczne.
 4. Aplikacja WPKG zintegruje udostępnianie map w postaci arkuszowej oraz w postaci ciągłych warstw danych przestrzennych poprzez utworzenie centralnego punktu dostępowego do wszystkich znanych zasobów kartografii geologicznej.
 5. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą prace niezbędne do aktualizacji narzędzi i procesu przygotowywania Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 (SMGP) do udostępniania.

Miło nam poinformować, że Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy dostał nominację do tytułu Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2021 za realizację projektu pn. "Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej". Symbol to ogólnopolski program, którego celem jest promowanie najlepszych, symbolicznych w swoich branżach podmiotów. Laureatami programu są firmy i instytucje, które cechują się innowacyjnością, rozumieją rolę prestiżu w budowaniu silnej pozycji w branży oraz stale przekształcają swoje środowisko za pomocą inteligentnych mechanizmów opartych na wiedzy i kompetencjach. List nominacyjny do nagrody Symbol 2021  Nominowany projekt pn. „Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej” (akronim WPKG) jest złożonym i strategicznym projektem państwowej służby geologicznej. Kierownikiem projektu jest Katarzyna Jóźwik z Zakładu Kartografii Geologicznej. Celem projektu jest integracja zasobów polskiej kartografii geologicznej poprzez ich usystematyzowanie, uporządkowanie i zgromadzenie w zbiorczym zasobie danych (bazie danych GIS i repozytorium plikowym), a następnie udostępnienie poprzez specjalnie w tym celu zaprojektowaną aplikację/przeglądarkę mapową. W ramach WPKG do końca 2023 roku zgromadzonych i udostępnionych zostanie łącznie około 20 tys. produktów kartograficznych w postaci plików graficznych i tekstowych oraz usług danych przestrzennych. Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej połączy zarówno najnowsze produkty kartograficzne, jak i archiwalne mapy geologiczne opracowane przez PIG-PIB i inne jednostki naukowe przez ostatnie dziesięciolecia. Takie rozwiązanie zapewni przyjazne dla użytkownika narzędzia wyszukiwania, analizy i pobierania danych oraz umożliwi równoległe korzystanie z danych z wielu innych źródeł. Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej zawierać będzie nie tylko mapy w wersji cyfrowej, ale również wiele przydatnych informacji, np. o litologii, wieku i genezie skał. Planowane jest wyposażenie aplikacji w funkcje do wykonywania różnorodnych analiz przestrzennych, a także możliwość kierowania prostych i złożonych zapytań do bazy danych. Dzięki temu możliwe będzie określenie lokalizacji obiektów odpowiadających wybranym parametrom, np. wybranie konkretnych wydzieleń litologicznych na terenie danej jednostki administracyjnej. Z uwagi na skalę udostępnienia zasobów kartograficznych i zakres narzędzi GIS jakie dostępne będą dla użytkowników bezpośrednio w przeglądarce, WPKG jest projektem innowacyjnym również na poziomie kraju. Beneficjentami projektu będą wszyscy, którzy korzystają z map i zbiorów danych geologicznych - zarówno przedsiębiorstwa, jednostki samorządowe, jednostki naukowe, środowisko akademickie, jak i studenci oraz pozostali obywatele, chcący uzyskać dane o budowie geologicznej terenu, warunkach hydrogeologicznych czy środowiskowych. Równolegle w projekcie WPKG realizowane są także prace związane z budową nowej wersji systemu informatycznego Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000 (SMGP), która jest podstawowym produktem kartografii geologicznej PIG-PIB i stanowi dane źródłowe dla wielu innych opracowań geologicznych i tematycznych.

Z wielką przyjemnością informujemy, że realizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB projekt pn. „Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej” został nagrodzony Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2021 w kategorii Innowacyjna digitalizacja i udostępnianie danych. Organizatorem wyróżnienia jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. W konkursie nagradzani są innowatorzy, inwestorzy, osoby i organizacje, których sposób działania i myślenia już lub w przyszłości wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki. Wykazują się przy tym chęcią otwartej komunikacji, upowszechniania i promocji swoich prac od początkowego etapu aż po jego zakończenie. Większość wyróżnionych projektów znajduje się w fazie realizacji. Nagroda jest wyrazem szacunku dla pomysłu, a także planu na przyszłość realizowanego projektu i podejścia do jego promocji. Nagrodzony projekt pn. „Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej” (akronim WPKG) to stanowiący duże wyzwanie, złożony i strategiczny projekt państwowej służby geologicznej. Kierownikiem projektu jest Katarzyna Jóźwik z Zakładu Kartografii Geologicznej. Celem projektu jest integracja zasobów polskiej kartografii geologicznej poprzez ich usystematyzowanie, uporządkowanie i zgromadzenie w zbiorczym zasobie danych (bazie danych GIS i repozytorium plikowym), a następnie udostępnienie poprzez specjalnie w tym celu zaprojektowaną aplikację/przeglądarkę mapową. W ramach WPKG do końca 2023 roku zgromadzonych i udostępnionych zostanie łącznie około 20 tys. produktów kartograficznych w postaci plików graficznych i tekstowych oraz usług danych przestrzennych. Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej połączy zarówno najnowsze produkty kartograficzne, jak i archiwalne mapy geologiczne opracowane przez PIG-PIB i inne jednostki naukowe przez ostatnie dziesięciolecia. Takie rozwiązanie zapewni przyjazne dla użytkownika narzędzia wyszukiwania, analizy i pobierania danych oraz umożliwi równoległe korzystanie z danych z wielu innych źródeł. Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej zawierać będzie nie tylko mapy w wersji cyfrowej, ale również wiele przydatnych informacji, np. o litologii, wieku i genezie skał. Planowane jest wyposażenie aplikacji w funkcje do wykonywania różnorodnych analiz przestrzennych, a także możliwość kierowania prostych i złożonych zapytań do bazy danych. Dzięki temu możliwe będzie określenie lokalizacji obiektów odpowiadających wybranym parametrom, np. wybranie konkretnych wydzieleń litologicznych na terenie danej jednostki administracyjnej. Z uwagi na skalę udostępnienia zasobów kartograficznych i zakres narzędzi GIS jakie dostępne będą dla użytkowników bezpośrednio w przeglądarce, WPKG jest projektem innowacyjnym również na poziomie kraju. Beneficjentami projektu będą wszyscy, którzy korzystają z map i zbiorów danych geologicznych - zarówno przedsiębiorstwa, jednostki samorządowe, jednostki naukowe, środowisko akademickie, jak i studenci oraz pozostali obywatele, chcący uzyskać dane o budowie geologicznej terenu, warunkach hydrogeologicznych czy środowiskowych. Równolegle w projekcie WPKG realizowane są także prace związane z budową nowej wersji systemu informatycznego Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000 (SMGP), która jest podstawowym produktem kartografii geologicznej PIG-PIB i stanowi dane źródłowe dla wielu innych opracowań geologicznych i tematycznych.