Miło nam poinformować, że Pani Katarzyna Jóźwik z Zakładu Kartografii Geologicznej PIG-PIB otrzymała nominację do nagrody "Naukowiec Przyszłości 2023" w kategorii "Kobieta nauki, która zmienia świat" za realizację projektu pn. "Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej". Wyróżnienie przyznawane jest przez Forum Inteligentnego Rozwoju. „Naukowiec Przyszłości" to nagroda wizerunkowa dedykowana osobom prowadzącym działalność naukową - obejmującą badania podstawowe, aplikacyjne, prace rozwojowe lub twórczość artystyczną - chcącym, aby ich praca trafiała do praktyki gospodarczej.  Celem nagrody jest odkrywanie, upublicznianie i docenianie pracy oraz postawy autorów badań, które mogą mieć korzystny wpływ na przyszłość życia społecznego w jego różnych dziedzinach. Nagroda odnosi się do wpływu badań na przyszłość. Misją Nagrody jest budowanie pozytywnego i interesującego wizerunku nauki. Zdaniem wielu ekspertów, to zadanie me tylko dla instytucji naukowych i edukacyjnych, ale także dla samych praktyków konkretnych dziedzin poprzez większą promocję indywidualnych sukcesów, a wcześniej założeń i dotychczasowych wyników badań, co powinno przełożyć się na poprawę wizerunku całej polskiej nauki. Przy wyborze Nominowanych i Laureatów Nagrody brana jest w równym stopniu nowatorskość realizowanych projektów, jak również podejście autora badań lub osoby zarządzającej jednostką naukową/uczelnią do promocji i informacji o wadze prowadzonej działalności dla lepszej przyszłości w ramach komunikacji pozabadawczej z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Gratulujemy wyróżnienia!

W 2021 roku jury przyznające Polskie Nagrody Inteligentnego Rozwoju dostrzegło potencjał projektu pn. "Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej" i doceniło go, przyznając prestiżowe wyróżnienie w kategorii "Innowacyjna digitalizacja i udostępnianie danych". Z tej okazji organizatorzy konkursu przeprowadzili wywiad z Katarzyną Jóźwik, kierownikiem projektu WPKG. Materiał został zaprezentowany w formie podcastu na portalu Rzecz o Innowacjach. Podczas rozmowy poruszono najważniejsze aspekty związane z budową Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej. Na wstępie Katarzyna Jóźwik omówiła genezę projektu i główne założenia prowadzonych prac. Ogromne zasoby kartografii geologicznej, będące w posiadaniu Państwowego Instytutu Geologicznego dotyczą szerokiego spektrum zagadnień, jednak istniejące obecnie rozwiązania i funkcjonalności nie pozwalają użytkownikom w pełni z nich korzystać. Dotyczy to szczególnie wykonania wielowymiarowej analizy danych przestrzennych. W dalszej części audycji zostały przedstawione cele projektu, czyli utworzenie centralnego repozytorium kartografii geologicznej wraz zapewnieniem łatwego i otwartego dostępu do zgromadzonych zasobów. Po uruchomieniu WPKG użytkownicy zyskają możliwość pobierania danych w przyjaznych formatach i analizowania ich niezależnie od tego, czy posiadają specjalistyczne, dedykowane oprogramowanie. Stworzy to równe szanse dla wszystkich i wyrówna dostęp do wiedzy w społeczeństwie. Podsumowując, korzystanie z map i innych produktów kartografii geologicznej będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy z Katarzyną Jóźwik: https://rzeczo.pl/rzecz-o-innowacjach-podcast-35  

Podczas zorganizowanej w dniach 26-27 października 2021 r. XLIII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej zaprezentowany został poster pt. "Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej: wszystkie mapy geologiczne w jednym miejscu".  Wydarzenie pod hasłem "Kartografia dla wszystkich i dla każdego" odbywało się trybie zdalnym. Organizatorem konferencji był Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego wraz z Zakładem Geoinformatyki Kartografii i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Poster poświęcony Wspólnej Platformie Kartografii Geologicznej zaprezentowała Katarzyna Jóźwik, kierownik projektu WPKG. Konferencja stanowiła kolejną odsłonę dorocznych spotkań środowiska kartografów i sympatyków map, które organizowane są od 1968 roku. Tym razem skupiono uwagę przede wszystkim na uprawianiu kartografii przez coraz liczniejsze rzesze pasjonatów map spoza grona zawodowego tej dyscypliny. Ten obszar aktywności społecznej, zwany neokartografią, dynamicznie rozwija się dzięki powszechności dostępu do technologii informatycznych, w tym internetowych. Problematyka konferencji dotyczyła również kartografii urzędowej, a także aktualnego stanu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce. Omówiono aspekty związane z współczesnym użytkowaniem map, kartografią w zarządzaniu kryzysowym oraz społecznościowe inicjatywy kartograficzne. Przedstawiono sposoby prezentacji kartografii w mediach elektronicznych oraz mapy we współczesnej szkole. Dużo uwagi poświęcono geowizualizacji i metodyce kartograficznej, jak również kształceniu kartografów w dobie pandemii.

Miło nam donieść, że w październikowym numerze czasopisma "Geodeta" ukazał się artykuł o projekcie Wspólnej Platformy kartografii Geologicznej, zatytułowany "Geologia bez tajemnic". Artykuł przedstawia najważniejsze założenia projektu, etapy realizacji, planowane efekty i dotychczasowe działania. Zapraszamy do lektury. Skrót materiału można przeglądać w internetowym Archiwum, po zarejestrowaniu w systemie. Link: https://geoforum.pl/archiwum-geodety/pdf/1322/archiwum-geodety-pliki-pdf Geodeta - Magazyn Geoinformacyjny Nr 10 (317), październik 2021 r.

Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbyło się w dniach 26-29 września 2021 r. w Toruniu zgromadziło licznych przedstawicieli świata nauki, administracji i biznesu. Podczas wydarzenia Państwowy Instytut Geologiczny-PIB reprezentowali: zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju Piotr Szrek oraz Katarzyna Jóźwik z Zakładu Kartografii Geologicznej, kierownik projektu pn. „Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej”. Zadanie to zostało nagrodzone Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2021 w kategorii "Innowacyjna digitalizacja i udostępnianie danych".

Miło nam poinformować, że Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy dostał nominację do tytułu Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2021 za realizację projektu pn. "Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej". Symbol to ogólnopolski program, którego celem jest promowanie najlepszych, symbolicznych w swoich branżach podmiotów. Laureatami programu są firmy i instytucje, które cechują się innowacyjnością, rozumieją rolę prestiżu w budowaniu silnej pozycji w branży oraz stale przekształcają swoje środowisko za pomocą inteligentnych mechanizmów opartych na wiedzy i kompetencjach. List nominacyjny do nagrody Symbol 2021  Nominowany projekt pn. „Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej” (akronim WPKG) jest złożonym i strategicznym projektem państwowej służby geologicznej. Kierownikiem projektu jest Katarzyna Jóźwik z Zakładu Kartografii Geologicznej. Celem projektu jest integracja zasobów polskiej kartografii geologicznej poprzez ich usystematyzowanie, uporządkowanie i zgromadzenie w zbiorczym zasobie danych (bazie danych GIS i repozytorium plikowym), a następnie udostępnienie poprzez specjalnie w tym celu zaprojektowaną aplikację/przeglądarkę mapową. W ramach WPKG do końca 2023 roku zgromadzonych i udostępnionych zostanie łącznie około 20 tys. produktów kartograficznych w postaci plików graficznych i tekstowych oraz usług danych przestrzennych. Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej połączy zarówno najnowsze produkty kartograficzne, jak i archiwalne mapy geologiczne opracowane przez PIG-PIB i inne jednostki naukowe przez ostatnie dziesięciolecia. Takie rozwiązanie zapewni przyjazne dla użytkownika narzędzia wyszukiwania, analizy i pobierania danych oraz umożliwi równoległe korzystanie z danych z wielu innych źródeł. Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej zawierać będzie nie tylko mapy w wersji cyfrowej, ale również wiele przydatnych informacji, np. o litologii, wieku i genezie skał. Planowane jest wyposażenie aplikacji w funkcje do wykonywania różnorodnych analiz przestrzennych, a także możliwość kierowania prostych i złożonych zapytań do bazy danych. Dzięki temu możliwe będzie określenie lokalizacji obiektów odpowiadających wybranym parametrom, np. wybranie konkretnych wydzieleń litologicznych na terenie danej jednostki administracyjnej. Z uwagi na skalę udostępnienia zasobów kartograficznych i zakres narzędzi GIS jakie dostępne będą dla użytkowników bezpośrednio w przeglądarce, WPKG jest projektem innowacyjnym również na poziomie kraju. Beneficjentami projektu będą wszyscy, którzy korzystają z map i zbiorów danych geologicznych - zarówno przedsiębiorstwa, jednostki samorządowe, jednostki naukowe, środowisko akademickie, jak i studenci oraz pozostali obywatele, chcący uzyskać dane o budowie geologicznej terenu, warunkach hydrogeologicznych czy środowiskowych. Równolegle w projekcie WPKG realizowane są także prace związane z budową nowej wersji systemu informatycznego Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000 (SMGP), która jest podstawowym produktem kartografii geologicznej PIG-PIB i stanowi dane źródłowe dla wielu innych opracowań geologicznych i tematycznych.