• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

slajd autostrada

W dniu 9 maja 2018 r. podczas XXIV Międzynarodowych Targów AUTOSTRADA-POLSKA 2018 w Kielcach odbyła się konferencja p.t.: „ROZPOZNANIE PODŁOŻA BUDOWLANEGO W DROGOWNICTWIE W ŚWIETLE EUROKODU 7”. Konferencja została zorganizowana przez Państwowy Instytut Geologiczny - PIB przy wsparciu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie i Politechniki Warszawskiej.

Konferencja rozpoczęła się od przywitania gości i uczestników. Podczas otwarcia wystąpili Pan Marcin Nowacki, Zastępca Dyrektora Departamentu Studiów w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA, Pan dr Marcin Kos, Zastępca Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Kielcach oraz Pan Paweł Zysk, opiekun merytoryczny projektu z Departamentu Studiów w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

targiautostrada 1

Pan Marcin Nowacki, Zastępca Dyrektora Departamentu Studiów w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje uczestnikom konferencji informację o projekcie i jego wadze dla GDDKiA

targiautostrada 2

Pan Paweł Zysk, opiekun merytoryczny projektu z Departamentu Studiów w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przekazał uczestnikom konferencji informację o stałej współpracy, podczas realizacji projektu, między przedstawicielami konsorcjum naukowego, a GDDKiA

targiautostrada 3

Pan dr Marcin Kos, Zastępca Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Kielcach powitał uczestników konferencji, życzył dobrych obrad i zachęcił do spędzania czasu w Kielcach i pięknych okolicach miasta

Podczas Konferencji, w 8 referatach, konsorcjum naukowe: Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie oraz Politechnika Warszawska zaprezentowało wyniki projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad p.n. Nowoczesne badania podłoża gruntowego w drogownictwie.

Wykonawcy projektu przedstawili, opracowane w ramach projektu RID – Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Publikacja zawiera propozycję wymaganego, minimalnego zakresu badań podłoża budowlanego (część 1), wymagania do obliczeń stateczności skarp nasypów i wykopów (część 2) oraz do projektowania i prowadzenia geomonitoringu (część 3) dla dróg zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Wytyczne wprowadzają standaryzację prowadzenia badań, obliczeń i monitoringu oraz przygotowywania dokumentacji z badań podłoża budowlanego.

Blok referatów rozpoczął referat wprowadzający, który dotyczył projektu RID i efektów badań terenowych i laboratoryjnych wykonanych w ramach jego realizacji w okresie 2 lat.

W kolejnych referatach zaprezentowano część 1 wytycznych – Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie. Uczestników konferencji zapoznano z przedmiotem i zakresem stosowania Wytycznych, założeniami do projektowania badań podłoża budowlanego, metodyką wykonywania pomiarów i badań geodezyjnych, fotogrametrycznych, teledetekcyjnych oraz geofizycznych, standardami opracowywania modelu geologicznego, a także z zaleceniami do prowadzenia dokumentacji w technologii GIS i BIM.

targiautostrada 4

Dr Marta Sokołowska prezentuje referat Projektowanie badań podłoża na potrzeby budownictwa drogowego

targiautostrada 5

Dr inż. Łukasz Ortyl przedstawia problematykę pomiarów geodezyjnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych wykonywanych podczas badań podłoża budowlanego

targiautostrada 6

Mgr inż. Grzegorz Pacanowski zapoznaje uczestników konferencji z najczęściej stosowanymi badaniami geofizycznymi w drogownictwie

targiautostrada 7

Dr Edyta Majer przybliża uczestnikom konferencji założenia dotyczące standaryzacji opracowania modelu geologicznego w drogownictwie

targiautostrada 8

Mgr inż. Grzegorz Ryżyński omawia zalecenia do prowadzenia dokumentacji projektowej w technologii GIS I BIM

W referacie zamykającym przedstawiono część 3 wytycznych – Wytyczne prowadzenia monitoringu podłoża gruntowego i elementów konstrukcyjnych dla nowobudowanych oraz modernizowanych budowli drogowych.

targiautostrada 9

Dr inż. Aleksandra Borecka szczegółowo przybliża tematykę geomonitoringu w zakresie monitoringu podłoża gruntowego i elementów konstrukcyjnych

Konferencję zakończyła gorąca dyskusja, zwłaszcza wśród przedstawicieli wykonawców, wywołana propozycją ścisłego powiązania wierceń z sondowaniami, oraz koniecznością przeprowadzania ich zgodnie z europejską normą, która wymaga wykorzystania specjalistycznego sprzętu. Obawy przedsiębiorców wzbudziła również skala standaryzacji elektronicznej opracowań dotyczących badań podłoża budowlanego, które mają być wykonywane według jednego, konkretnie określonego schematu. Eksperci udzielali wyjaśnień i tłumaczyli zalety nowych rozwiązań, które niebawem trafią do konsultacji zewnętrznych.

targiautostrada 10

Dr Edyta Majer moderuje ożywioną dyskusję podsumowującą blok prezentacji

targiautostrada 11 targiautostrada 12

Najaktywniejsi uczestnicy konferencji zostali nagrodzeni publikacją Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego w świetle wymagań Eurokodu 7

Zgodnie z przypuszczeniami organizatorów, tematyka konferencji przyciągnęła liczne grono uczestników. W konferencji udział wzięło prawie 70 osób. Szeroki przekrój uczestników spotkania obejmował przedstawicieli firm wykonujących badania podłoża, pracowników GDDKiA, projektantów oraz przedstawicieli uczelni.

targiautostrada 13

Relacja z konferencji dostępna na stronie internetowej PIG-PIB.

 

Tekst: Edyta Majer, Andrzej Rudnicki, Anna Stawicka

Zdjęcia: Marta Sokołowska, Grzegorz Ryżyński, Andrzej Rudnicki