Geologia dla drogownictwa - konferencja "Rozpoznanie podłoża budowlanego w drogownictwie w świetle Eurokodu 7"

Wzrost jakości i wiarygodności badań podłoża budowlanego, usprawnienie i zestandaryzowanie procesu opracowania dokumentacji z badań podłoża – to główne efekty prac realizowanych na rzecz Rozwoju Innowacji Drogowych (RID) przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), AGH i PW. Eksperci Instytutu i Uczelni podzielili się wynikami swoich badań z przedstawicielami branży drogowej podczas Międzynarodowych Targów Autostrada w Kielcach na Konferencji "Rozpoznanie podłoża budowlanego w drogownictwie w świetle Eurokodu 7".

Prace są prowadzone przez konsorcjum naukowe tworzone przez PIG-PIB (lider), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika Warszawska w ramach projektu „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”. Jest on częścią wspólnego przedsięwzięcia (RID) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

autostrady1

Pan Marcin Nowacki, Zastępca Dyrektora Departamentu Studiów w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Przedstawił w imieniu Zamawiającego oczekiwane efekty realizacji projektu RID – Wytyczne badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego.

Zespół geologów inżynierskich, geotechników, geofizyków i geodetów zaangażowanych w projekt opracował m.in. zbiór wytycznych dla badań podłoża budowlanego. Dzięki nim proces inwestycyjny będzie sprawniejszy, a rozpoznanie gruntu pod obiekty drogowe dokładniejsze i znacznie bardziej rzetelne niż dotychczas. Wytyczne określają minimalny zakres badań gruntów i skał, które należy wykonać przed rozpoczęciem budowy, w jej trakcie oraz podczas eksploatacji, czyli na każdym etapie inwestycji. Są one jasno i konkretnie określone, co inwestorowi ułatwi przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia, a wykonawcom oferty przetargowej. Kontrola wykonawców będzie prostsza, gdyż dokumenty zawierające wyniki badań podłoża zostaną ujednolicone, przez co staną się porównywalne i bardziej przejrzyste. Wprowadzony zostanie także obowiązek przekazywania dokumentacji również w formie elektronicznej. Wdrożenie nowych wytycznych może wpłynąć, poprzez sprecyzowanie kryteriów wykonywania badań, na zmniejszenie liczby roszczeń wykonawców wobec inwestorów z tytułu nieprzewidzianych niekorzystnych warunków gruntowych.

autostrady2

Dr Edyta Majer moderuje ożywioną dyskusję podsumowującą blok prezentacji. Najaktywniejsi dyskutanci zostali nagrodzeni publikacją pt.: „Zasady dokumentowania geologiczno - inżynierskiego w świetle wymagań Eurokodu 7”

Dotychczas nie było to w pełni możliwe, ponieważ obowiązująca od 20 lat instrukcja badań podłoża gruntowego nie określała wymaganego do wykonania zakresu rozpoznania gruntów i skał, liczby i rodzaju sondowań, badań geofizycznych, geodezyjnych, czy laboratoryjnych. W efekcie wykonywano dużą liczbę badań najtańszych, ale nie zawsze najbardziej przydatnych do projektowania obiektów budownictwa drogowego. Teraz to się zmieni jeśli wytyczne opracowane przez PIG-PIB, AGH i Politechnikę Warszawską zostaną przyjęte.

Nic zatem dziwnego, że konferencja "Rozpoznanie podłoża budowlanego w drogownictwie w świetle Eurokodu 7", którą zorganizował PIG-PIB podczas targów Autostrada w Kielcach cieszyła się dużym zainteresowaniem wykonawców i ekspertów, ale przede wszystkim inwestorów, w tym kierownictwa największego z nich w Polsce czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Specjaliści z PIG-PIB i AGH zaprezentowali wytyczne badań podłoża i prowadzenia jego monitoringu. Gorącą dyskusję, zwłaszcza wśród przedstawicieli wykonawców, wywołała propozycja ścisłego powiązania wierceń z sondowaniami, oraz konieczność ich wykonywania zgodnie z europejską normą, która wymaga wykorzystania specjalistycznego sprzętu. Obawy przedsiębiorców wzbudziła też skala standaryzacji elektronicznej opracowań geologicznych, które mają być wykonywane według jednego konkretnie określonego schematu. Eksperci udzielali wyjaśnień i tłumaczyli zalety nowych rozwiązań, które niebawem trafią na konsultacje zewnętrzne.

autostrady5

Zgodnie z przypuszczeniami organizatorów tematyka konferencji przyciągnęła liczne grono uczestników. W konferencji udział wzięło prawie 70 osób. Szeroki przekrój uczestników konferencji obejmował przedstawicieli firm wykonujących badania podłoża, pracowników GDDKiA, projektantów i przedstawicieli uczelni.

Zainteresowaniem gości targów cieszyło się też stoisko PIG-PIB. Zwiedzający mogli zapoznać się tam z problematyką geologiczną związaną z budownictwem drogowym oraz ze sposobami dostępu do bazy danych geologiczno-inżynierskich.

autostrady3

Jak zwykle zasoby baz danych PIG-PIB prezentowane przez Wojciecha Paciurę cieszyły się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających stoisko Instytutu.

Międzynarodowe Targi Autostrada w Kielcach to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce. W tym roku zgromadziło kilkuset wystawców z kraju i z zagranicy.

autostrady4

Na stoisku PIG-PIB udzielano bieżących konsultacji i porad merytorycznych dotyczących różnych zagadnień z zakresu geologii i rozpoznania podłoża gruntowego.

Strona internetowa projektu

Autor: Edyta Majer, Andrzej Rudnicki
Zdjęcia: Marta Sokołowska, Grzegorz Ryżyński, Andrzej Rudnicki

 

logotyp 05Udział PIG-PIB jako wystawcy w XXIV Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA został zrealizowany w ramach tematu: Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej, sfinansowanego ze środków NFOŚiGW