• drogi-nowoczesne-metody-2.jpg
  • drogi-nowoczesne-metody.jpg

okladka cz.1 okladka cz.2 okladka cz.3 1 okladka cz.3 2

27 czerwca 2019 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad podpisał zarządzenie nr 22 w sprawie wprowadzenia do stosowania w GDDKiA „Wytycznych badań podłoża budowlanego na potrzeby budownictwa drogowego”.

 Wytyczne będą stosowane do nowych zamówień publicznych dla inwestycji drogowych realizowanych na drogach krajowych i autostradach w przypadku budowy i przebudowy, a także remontu dróg pod warunkiem szczegółowej analizy zakresu inwestycji.

Wytyczne są efektem projektu naukowego „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”, który został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ramach wspólnego przedsięwzięcia Rozwój Innowacji Drogowych (RID).

logo ridlogo ridncbr logo pllogo gddik

Wytyczne składają się z trzech części:

  • Część 1: Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie,
  • Część 2: Wytyczne do oceny stateczności skarp i zboczy na potrzeby budownictwa drogowego,
  • Część 3: Geomonitoring. Monitoring podłoża budowlanego i elementów konstrukcyjnych.

Zostały opracowane przez konsorcjum naukowe w składzie Państwowy Instytut Geologiczny – PIB (lider), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (partner), Politechnika Warszawska (partner).

pig pib logo 01         agh         logo pw

Przedmiot i zakres stosowania Wytycznych nawiązuje do potrzeb GDDKiA, jako zamawiającego w świetle ustawy prawo zamówień publicznych oraz jako Zarządzającego drogami krajowymi na podstawie ustawy o drogach publicznych.

Wytyczne dostosowano do sposobu prowadzenia inwestycji drogowych przez GDDKiA na etapach przygotowania, realizacji i eksploatacji zgodnie z Zarządzeniami GDDKiA nr 17/2009 i 58/2015. Rozpoznanie podłoża budowlanego inwestycji drogowej jest wieloetapowe, zaś kontrakty prowadzone są w dwóch formułach Projektuj i buduj (P&B) oraz Buduj (B). Zamawiający (GDDKiA) ponosi ryzyko za badania podłoża budowlanego na etapach studiów i etapie koncepcji programowej w formule Projektuj i buduj oraz na etapie projektu budowlanego w przypadku formuły Buduj. Spodziewanym efektem wdrożenia Wytycznych powinno być zmniejszenie ryzyka w zakresie rozpoznania podłoża budowlanego ze strony Zamawiającego (GDDKiA). W związku z tym w dokumencie założono obligatoryjny minimalny zakres prac dokumentacyjnych w tym badań podłoża budowlanego na tych etapach procesu inwestycyjnego, gdzie ryzyko za badania podłoża budowlanego ponosi Zamawiający.

Należy zwrócić uwagę, że Wytyczne są skierowane do wielu grup zawodowych biorących udział w procesie inwestycyjnym. W związku z tym uczestnicy tego procesu powinni korzystać z tych elementów dokumentu, które dotyczą ich roli w dokumentowaniu podłoża budowlanego.

W Wytycznych zarekomendowano, aby zarządcy dróg publicznych implementowali opracowany dokument w celu wprowadzenia standardów w zakresie prac dokumentacyjnych w tym projektowania i wykonywania badań podłoża budowlanego. Ogólnokrajowa standaryzacja umożliwi wymianę danych i doświadczeń oraz porównanie informacji o podłożu budowlanym, a także zmianach, jakie w nim zachodzą w związku z powstawaniem i eksploatacją dróg publicznych.

Szczegółowe informacje o projekcie „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie” i Wytycznych na stronach:

https://www.pgi.gov.pl/drogi.html

http://www.rid.agh.edu.pl/

Link do Zarządzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego":

https://www.gddkia.gov.pl/pl/3812/Rok-2019

Autor: Edyta Majer