grafika ilustracyjnaW dniu 27 lutego 2024 r. w Offenburgu w Niemczech odbyły się międzynarodowe warsztaty pt. „Warsztaty statystyczne dotyczące płytkiej energii geotermalnej w Europie”, realizowane w ramach niemieckiego projektu WärmeGut.

Celem projektu WärmeGut jest stworzenie zharmonizowanej ogólnokrajowej metodologii mapowania potencjału wykorzystania płytkiej geotermii oraz opracowanie rocznych i wieloletnich statystyk dotyczących mocy zainstalowanej gruntowych pomp ciepła (GPC) dla całego kraju. W warsztatach wzięli udział delegaci z Niemiec, Szwecji, Austrii, Hiszpanii i Polski.

grupa osób pozujących do zdjęć


Państwowy Instytut Geologiczny PIG reprezentowała mgr Marta Szlasa. z Katedry Geologii Inżynierskiej, który wygłosił prezentację pt. „Statystyka rozwoju płytkiej energetyki geotermalnej w Polsce”. Przedstawia statystyki dla gruntowych pomp ciepła za rok 2022, obliczone na podstawie powykonawczych dokumentacji geologicznych innych, sporządzonych dla instalacji gruntowych pomp ciepła. Dokumentacje te są digitalizowane i gromadzone w ramach zadania Państwowej Służby Geologicznej (PSG) pt. „Mapa potencjału geotermalnego Polski niskotemperaturowego (MPGN) w skali 1:50 000. Faza I – zadanie trwające”.

Jednym z celów powyższego projektu jest aktualizacja i utrzymanie „Krajowej bazy danych GIS dotyczącej niskotemperaturowej energii geotermalnej (BDGNT)”. Zadanie to gromadzi dane zawarte w innej dokumentacji geologicznej (DGI) przygotowanej na potrzeby pozyskiwania ciepła ziemskiego.

Gruntowe pompy ciepła (GPC) instalowane są w budynkach o różnym przeznaczeniu i wielkości. Znajdują zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym, a także w budynkach biurowych, handlowych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Ze względu na tak szeroki zakres zastosowań moc gruntowych pomp ciepła waha się od kilku kilowatów do kilku tysięcy kilowatów. W prezentacji przedstawiono metodologię tworzenia rzetelnych statystyk na podstawie faktycznie wykonanych instalacji GPC za rok 2022. Statystyki te podzielono ze względu na moc instalacji (poniżej i powyżej 20kW), co pozwoliło na analizę rozwoju rynku GPC nie tylko pod względem liczby instalacji, ale przede wszystkim ich mocy. Ma to istotne znaczenie dla rozwoju rynku GPC, gdyż dane dotyczące mocy instalacji mają większe znaczenie jako element miksu energetycznego kraju niż tylko liczba sprzedanych jednostek.

Spotkanie w Offenburgu należy uznać za bardzo udane. Wiedza zdobyta od partnerów z Niemiec, Austrii, Hiszpanii i Szwecji z pewnością będzie pomocna przy zadaniach Instytutu związanych z płytkim zagospodarowaniem geotermalnym. Tematy takie jak „Mapa potencjału geotermalnego niskotemperaturowego” zostaną opracowane w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas warsztatów. Wesprze także plany zawarte w „Wieloletnim programie rozwoju wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce”.

Aktywny udział delegata PIG-PIB wyraźnie zaznaczył obecność Instytutu na arenie międzynarodowej i podkreślił jego znaczenie jako nowoczesnej jednostki zajmującej się niskotemperaturowymi pracami geotermalnymi.