Do końca roku inwestorzy będą mieli do dyspozycji 15 atlasów geologiczno-inżynierskich obszarów miejskich. Informacje w nich zawarte decydują o bezpieczeństwie wszelkich inwestycji realizowanych na terenach zurbanizowanych. Autorem atlasów jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB). Projekt finansuje w formie dotacji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie zatwierdzonego przez ministra środowiska Planu prac Państwowej Służby Geologicznej.

Oprócz prac nad atlasami PIG-PIB prowadzi także bazę danych geologiczno-inżynierskich (BDGI). Chodzi o dokumentację warunków geologicznych podziemnej przestrzeni miast. Baza zawiera odpowiednio przygotowane informacje geologiczne, które służą planowaniu przestrzennemu, wskazywaniu obszarów o korzystnych warunkach do inwestowania, właściwemu wyborowi lokalizacji osiedli mieszkaniowych czy wytyczaniu infrastruktury drogowej i podziemnej. Dane z bazy PIG-PIB będą niezbędne do realizacji idei Inteligentnego Miasta (Smart City), którego częścią jest nowoczesna infrastruktura służąca m.in. zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu i wyższej jakości życia mieszkańców. To się już dzieje, a Instytut wspiera tę ideę, prowadząc bazę danych geologiczno-inżynierskich dzięki finansowaniu przez NFOŚiGW. BDGI to baza płytkich otworów o głębokości od kilku do kilkudziesięciu metrów, które znajdują się głównie na obszarach miejskich. Są one gromadzone na potrzeby projektowania oraz oceny warunków geologicznych do inwestowania w mieście.

Dzięki finansowaniu projektu przez NFOŚiGW w latach 1998–2012 sporządzono dziewięć atlasów geologiczno-inżynierskich opartych na danych z BDGI – dla Katowic, Krakowa, Poznania, Łodzi, Rybnika, Trójmiasta, Wałbrzycha, Warszawy oraz Wrocławia. Od roku 2013 projekt jest kontynuowany, również dzięki finansowaniu ze środków NFOŚiGW. W wyniku tych prac Instytut gromadzi dane dla kolejnych aglomeracji i powiatów oraz stale poprawia ich jakość. Do końca 2017 r. powstanie sześć nowych atlasów – dla Bydgoszczy, Koszalina, powiatu płockiego i piaseczyńskiego oraz klifów gdyńskiego i kaszubskiego. Dla atlasów lubelskiego i szczecińskiego już opracowano studia wykonalności.

atlasy geologiczno inzynierskie

Harmonogram realizacji atlasów geologiczno-inżynierskich w PIG-PIB

PIG-PIB przy finansowym wsparciu NFOŚiGW, realizując projekt, wspiera działania związane z zarządzaniem informacją i jej prezentowaniem na poziomie obiektu budowlanego (Building Information Modeling – BIM) lub miasta (City Information Modeling – CIM). Model CIM umożliwia zarządzanie całym miastem z uwzględnieniem różnych aspektów, takich jak: transport, zapotrzebowanie na energię, wpływ katastrof naturalnych, ochrona przeciwpowodziowa i inne.

PIG-PIB, realizując projekt, wprowadza geologię do wielu dziedzin gospodarki oraz popularyzuje wiedzę o geologii i uświadamia społeczeństwu, że to co kryje się pod ziemią, jest podstawą funkcjonowania i rozwoju państwa.

Istniejące Atlasy zwierają dane z blisko 260 tys. otworów wiertniczych oraz 3200 arkuszy różnotematycznych map. Od roku 2018 PIG-PIB udostępni w swoich bazach danych kolejne 66 tys. otworów.

Więcej informacji na stronie http://atlasy.pgi.gov.pl

autor: Andrzej Rudnicki