WSPÓŁPRACA KRAJOWA I ZAGRANICZNA

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB prowadzi działania na arenie międzynarodowej.

PIG-PIB jest członkiem organizacji zrzeszającej europejskie służby geologiczne – EuroGeoSurveys (EGS) z siedzibą w Brukseli. Pracownicy państwowej służby geologicznej biorą udział w pracach grup eksperckich i zadaniowych realizując długofalową strategię EGS.

Państwowa służba geologiczna współpracowała z Międzynarodową Agencją Energii w Paryżu (MAE) w celu prowadzenia analizy uwarunkowań bezpieczeństwa surowcowego Polski na tle czynników międzynarodowych.

Państwowa służba geologiczna aktywnie działa także poza kontynentem europejskim. Eksperci z PIG-PIB uczestniczą w pracach organizacji międzynarodowych skupiających się na poszukiwaniu i pozyskiwaniu perspektywicznych źródeł zasobów umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego, co stanowi podstawę funkcjonowania gospodarki narodowej oraz zapewnia zrównoważony rozwój przemysłu. Delegaci reprezentujący Polskę to eksperci w zakresie geologii, w tym geologii morza i geologii środowiskowej, ekonomii oraz informacji geologicznej. Zaangażowanie Polski zostało wielokrotnie doceniane poprzez powoływanie polskich ekspertów na członków Zarządu, Komisji oraz Prezydentów Rady.

Współpraca z instytucjami zagranicznymi, w tym służbami geologicznymi wielu państw oraz zagranicznymi ośrodkami badawczymi umożliwia Polsce zapewnienie zaopatrzenia w niezbędne surowce na następne dziesięciolecia, co jest zgodne ze światowym trendem rozwoju najbardziej rozwiniętych gospodarek. Wartością dodaną zaangażowania w powyższe zadania jest promocja Polski na rynku międzynarodowym jako kluczowego partnera w projektach dążących do zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego.

Kierunki działań