ZARZĄDZANIE GÓROTWOREM

W ramach rozpoznania budowy geologicznej kraju państwowa służba geologiczna wykonuje modele struktur geologicznych głębokiego podłoża, w tym parametryczne modele 3D i 4D budowy geologicznej wybranych obszarów kraju.

Państwowa służba geologiczna w swojej działalności wykorzystuje najnowsze osiągnięcia nauki i stosuje najnowocześniejsze metody wspierające tradycyjną geologię. W Laboratorium Modelowania Struktur i Procesów Geologicznych powstają przestrzenne, statyczne modele budowy geologicznej w różnych skalach i rozdzielczości oraz modele dynamiczne – procesów geologicznych. Modele służą m.in. kartografii przestrzennej, modelowaniu zjawisk geologicznych i mechanizmów prowadzących do powstawania obserwowanych struktur geologicznych.

Państwowa służba geologiczna wykonała dotychczas kilkadziesiąt modeli struktur geologicznych, o różnorodnej tematyce (budowa geologiczna, złoża, geotermia, geozagrożenia i in.).

Kierunki działań

  1. Modelowanie 3D budowy geologicznej kraju i regionów – narzędzie analiz strategicznych pod kątem wykorzystania zasobów, przestrzeni podziemnej (magazynowanie i składowanie) i konfliktowości

  • Modelowanie pokrywy osadowej polskich basenów sedymentacyjnych
  • Opracowanie "Krajowego Planu Zarządzania Górotworem”