GEOLOGIA ŚRODOWISKOWA

Zadania państwowej służby geologicznej dotyczą aktualnych problemów środowiskowych, które są wynikiem presji człowieka na środowisko glebowe, gruntowe, wodne oraz powietrze.

Państwowa służba geologiczna prowadzi prace dotyczące:

  • zagrożeń dla środowiska powodowanych procesem poszukiwania, rozpoznawania i wydobycia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów,
  • państwowego monitoringu środowiska,
  • gospodarki odpadami, w tym składowaniem odpadów promieniotwórczych i rekultywacją,
  • programów ochrony środowiska i raportów początkowych związanych z oceną stanu środowiska.

Państwowa służba geologiczna prowadzi monitoring wybranych elementów środowiska na terenie i wokół Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie oraz na zlecenie GIOŚ monitoring jakości wód powierzchniowych w zakresie badań i oceny osadów rzek i jezior w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, którego wyniki są podstawą raportowania do UE i wynikają z zobowiązań międzynarodowych.

Ważnym rozwojowym kierunkiem działań państwowej służby geologicznej jest również koordynowanie działań związanych z tworzeniem geoparków krajowych, wspomaganiem wiedzą dotyczącą wymaganych procedur w tym zakresie oraz propagowaniem tej tematyki.Geoparki są uznawane za najefektywniejsze narzędzie ochrony georóżnorodności, a zarazem narządziem edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Według wskazań UNESCO, zarówno na etapie powstawania oraz funkcjonowania geoparków, zasadniczą rolę przypisuje się Państwowej Służbie Geologicznej. Powinna ona dostarczać podstawowej informacji na temat wartości obiektów dziedzictwa geologicznego oraz możliwości ich udostępnienia.

Służba geologiczna pełni również funkcję merytorycznego wsparcia dla wszelkich krajowych inicjatyw geoturystycznych i geoparkowych. Obecnie w Polsce funkcjonuje tylko jeden geopark światowy UNESCO, jakim jest transgraniczny polsko-niemiecki Geopark Łuk Mużakowa. Pozostałe obszary np. Karkonoski Park Narodowy, Geopark Góra św. Anny, Geopark Kielce, Geopark Małopolski Przełom Wisły, Geopark Wzgórz Niemczańskich czy Geopark Skamieniały Las znajdują się w zróżnicowanej fazie rozwoju i tylko wybrane z nich planują przystąpić do sieci geoparków UNESCO.

Kierunki działań