BAZY DANYCH

Państwowa służba geologiczna przygotowuje krajowy bilans zasobów złóż kopalin, który podlega akceptacji Ministra Środowiska. Corocznie ewidencjonowanych jest ponad tysiąc dokumentów geologicznych gromadzonych w Narodowym Archiwum Geologicznym i bazie Infogeoskarb oraz ponad 5 tysięcy formularzy sprawozdawczych dokumentujących zmiany zasobów złóż kopalin. Dane uzyskane z tego tytułu nie tylko stanowią źródło informacji prezentowanej w formie wydawanej corocznie publikacji książkowej, ale także dostępne są szerokiemu gronu odbiorców na bieżąco w postaci danych zgromadzonych w bazie MIDAS, cyfrowych przestrzennych danych wektorowych udokumentowanych złóż kopalin, umożliwiających ich dalsze przetwarzania lub serwisów mapowych zawierających standardowe formy prezentacyjne (Surowce mineralne Polski).

Państwowa służba geologiczna prowadzi Rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla. Rejestr stanowi szczegółową ewidencję wszystkich obszarów górniczych wyznaczonych w Polsce. Prowadzony jest w postaci ksiąg rejestrowych oraz w aktualizowanej na bieżąco, ogólnodostępnej bazie danych MIDAS (podsystem Rejestr Obszarów Górniczych - ROG) zarówno w postaci metadanych jak i danych przestrzennych.

Obecnie w rejestrze zgromadzona jest informacja dotycząca blisko 14 tysięcy obszarów górniczych (aktualnych i zniesionych). Corocznie załatwianych jest ponad 2 tysiące spraw związanych z wpisem, wykreśleniem bądź zmianą obszarów górniczych.

Od roku 2012 uruchomiono usługę sprawdzenia granic projektowanych obszarów górniczych pod względem ewentualnych kolizji z innymi obszarami górniczymi już zarejestrowanymi w ROG oraz poprawności wyznaczanych współrzędnych.

Dzięki bieżącemu dobowemu uaktualnianiu informacji w ogólnie dostępnych systemach i serwisach dotyczących złóż kopalin, prowadzonych w ramach zadań PSG (MIDAS, ROG, Infogeoskarb, Surowce mineralne Polski) corocznie korzysta ponad 50 tysięcy użytkowników dokonując ponad 600 tysięcy odsłon. Szerokim zainteresowaniem cieszy się zarówno usługa wms, jak i możliwość pobrania plików shp m.in. na potrzeby organów samorządowych (głównie informacja przestrzenna niezbędna dla należytego planowania i zagospodarowania przestrzennego) jak i instytucji państwowych. Szczegółowe informacje o ujęciach oraz zasobach wód leczniczych, termalnych i solanek gromadzone są w Banku Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin.

Dane udostępniane m.in. poprzez aplikację internetową SPD PSH wykorzystywane są w głównej mierze przez organy administracji geologicznej oraz przedsiębiorstwa geologiczne  i inwestorów zainteresowanych poszukiwaniem, ujmowaniem oraz racjonalnym zagospodarowaniem wód podziemnych zaliczonych do kopalin.  Z uwagi na szczególny charakter  wód podziemnych jako kopaliny  PSG wykonuje i gromadzi w Banku Danych wyniki badań mających na celu szczegółowe rozpoznanie warunków ich występowania i potencjalnych zagrożeń.

Państwowa służba geologiczna prowadzi zadania oparte o wykorzystanie i integrację zasobów informacji przestrzennej, w celu otrzymania informacji o miejscach występowania potencjalnych kolizji przestrzennych bez konieczności przeszukiwania branżowych baz danych oraz posiadania wiedzy eksperckiej z zakresu geologii, ochrony środowiska, planowania przestrzennego i GIS.  W zadaniach tych wykorzystuje się narzędzia pozwalające na analizowanie interakcji pomiędzy trzema aspektami zagospodarowania przestrzeni: geologicznym, środowiskowym i powierzchniowym (rozumianym jako istniejące i projektowane formy zagospodarowania terenu). 

Kierunki działań