GEOINFORMACJA

Podstawą realizacji zadań wykonywanych przez państwową służbę geologiczną jest zapewnienie wszechstronnego wsparcia IT, w zakresie utrzymania i rozwoju wykorzystywanych systemów informatycznych.

Zarządzanie geoinformacją z wykorzystaniem architektury systemów informatycznych pozwala uporządkować i usystematyzować zasoby baz danych państwowej służby geologicznej w jedno zintegrowane rozwiązanie informatyczne. Podjęte działania zmierzają do budowy dedykowanej infrastruktury IT (sieć korporacyjna, centrum przetwarzania danych) oraz przygotowania narzędzi wspomagających gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji geologicznej.

Cel zaplanowanych działań:

  • zapewnienie wydajnej infrastruktury technicznej, obejmującej nowoczesne centrum przetwarzania danych geologicznych i sieć korporacyjną,
  • usprawnienie procesów zarządzania projektami informatycznymi PSG, zarządzania architekturą systemów informatycznych, w tym zbiorem rozwiązań IT, infrastrukturą i standardami technologicznymi,
  • zapewnienie nadzoru i kontroli jakości funkcjonowania procesów w projektach informatycznych,
  • wdrożenie nowoczesnych metod wytwarzania oprogramowania z wykorzystaniem zewnętrznych partnerów informatycznych,
  • stworzenie spójnych zbiorów zasad i norm przetwarzania zgromadzonych danych pod kątem bezpieczeństwa.

Podstawowym zadaniem w zakresie geoinformacji jest integracja, podniesienie kompletności i jakości danych. W tym celu planuje się budowę Polskiej Referencyjnej Platformy Geologicznej. Rozwiązanie to pozwoli stworzyć platformę wiedzy wspomagającą potrzeby informacyjne, decyzyjne i edukacyjne w zakresie zarządzania zasobami podziemnymi.

Pierwszym etapem prac jest wyszczególnienie danych referencyjnych. Integracja przyniesie wymierne korzyści, z których wymienić można: ograniczenie zbędnego wprowadzania danych już istniejących i podniesienie wiarygodności informacji. Podjęte działania wpłyną także na obniżenie i racjonalizację kosztów zarządzania rozproszonymi dotychczas zasobami.

Docelowo integracja obejmie wszystkie dane merytoryczne w PIG-PIB, co umożliwi realizację celów stawianych przed społeczeństwem informacyjnym zapewniając dostęp do informacji geologicznej dla naukowców, przedsiębiorców i obywateli.

Kierunki działań