pg_okl_1_2011_02pg_okl_4_2011_02

97
Nasi w Filadelfii
Publications of Polish authors in leading international Earth science journals
Jacek Grabowski, Marek Narkiewicz

RAPORTY Z PRAC ZAMAWIANYCH PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA
REPORTS ON PROJECTS ORDERED BY THE MINISTRY OF ENVIRONMENT

98
Ocena możliwości występowania mineralizacji uranowej w Polsce na podstawie wyników prac geologiczno-poszukiwawczych
Possibilities of occurrences of uranium mineralization in Poland as shown by results of geological prospecting
Andrzej Solecki, Wojciech Śliwiński, Irena Wojciechowska, Dagmara Tchorz-Trzeciakiewicz, Piotr Syryczyński, Marzena Sadowska, Bartosz Makowski

KALENDARIUM
CALENDAR

111
Informacje o przyszłych wydarzeniach
Information on upcoming events
Barbara Żbikowska

114
Przegląd ważniejszych wydarzeń
Review of the most important events
Barbara Żbikowska

CO W PRASIE PISZCZY
PRESS REVIEW

116
Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – grudzień 2010
The top news highlights – December 2010
Mirosław Rutkowski

NASI W FILADELFII

119
Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi
Publications of Polish authors in leading international Earth science journals
Katarzyna Narkiewicz, Marek Narkiewicz, Jacek Grabowski

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE
CONGRESSES, SYMPOSIA AND CONFERENCES

123
XXI Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego – Żarki-Letnisko, 13–16.09.2010
21st Scientific Conference of the Palaeontological Section of the Polish Geological Society – Żarki-Letnisko, 13– 16.09.2010
Wojciech Krawczyński, Michał Zatoń

125
9. Europejska Konferencja Geoparkowa – Lesbos, Grecja, 1–5.10.2010
9th European Geoparks Conference – Lesbos, Greece, 1–5.10.2010
Anna Fijałkowska-Mader, Michał Poros

WYDARZENIA
EVENTS

126
Człowiek – ewolucja niezwykła. Zaczęło się od Darwina... – wystawa w Pałacu Kultury i Nauki – Warszawa, 30.11.2010–29.10.2011
Man – an example of unusual evolution. It started with Darwin… – exhibition at the Palace of Culture and Science Warsaw, 30.11.2010–29.10.2011
Maja Kowalska

128
Skarby z kopalni widmo – otwarcie wystawy w Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN – Warszawa, 20.12.2010
Treasures from a ghost mine – opening of exhibition at the Museum of Evolution of the Polish Academy of Sciences Institute Paleobiology – Warsaw, 20.12.2010
Maja Kowalska

129
Światło i Przyroda – wystawa fotografii przyrodniczej Michała Budzyńskiego w Muzeum Ziemi PAN – Warszawa,  5–30.01.2011
Light and Nature – exhibition of natural photography of Michał Budzyński at the Museum of Earth, Polish Academy of Sciences – Warsaw, 5–30.01.2011
Karolina Jackowiak

130
Ministerstwo Środowiska zagrało z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – 9.01.2011
The Ministry of the Environment played with the Great Orchestra of Christmas Charity
Maja Kowalska

130
Geopic, czyli geologiczne zdjęcie dnia
Geopic – Geology Picture of the Day
Maja Kowalska

RECENZJE
REVIEWS

132
J. Rey & S. Galeotti (red.) – Stratigraphy. Terminology and practice
Marek Narkiewicz

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
ECONOMIC NEWS

134
Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego
Updates on crude oil and natural gas
Jerzy Zagórski

GAWĘDY O KAMIENIU
TALES ABOUT STONE

137
Wapienie Salzburga – „królewskie marmury” w Polsce i na Litwie
Salzburg Limestones – “Royal marbles” in Poland and Lithuania
Ryszard Kryza, Christian F. Uhlir, Grażyna Kryza, Erika Striškiene, Volker Höck

KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY
GEOLOGICAL KALEIDOSCOPE

146
Konkrecje hiatusowe – charakterystyka i wykorzystanie
Hiatus nodules and their characteristics and use
Michał Zatoń

ARTYKUŁY INFORMACYJNE
INFORMATIONAL ARTICLES

HISTORIA GEOLOGII
HISTORY OF GEOLOGY

148
Nieznane dokumenty na temat bogactw mineralnych Rzeczypospolitej przechowywane w archiwach Departamentu Historycznego Ministerstwa Obrony Narodowej w Vincennes koło Paryża
Hitherto unknown Poland‘s mineral resources reports in the Archives of the French Army at the Vincennes Castle near Paris
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski

ARTYKUŁY POLEMICZNE
POLEMIC ARTICLES

151
Zawiłe ścieżki badań, czyli historia odkrycia tropów tetrapodów w Zachełmiu (Góry Świętokrzyskie)
Twisted trails of science: history of discovery of tetrapod tracks at Zachełmie (Holy Cross Mts.)
Zbigniew Złonkiewicz

154
Odkrycie i fantazje – czyli prawdziwa historia badań nad tropami czworonogów w Zachełmiu (Góry Świętokrzyskie) i innych osobliwości towarzyszących badaniom naukowym
Discovery and fantasies – a real story of studies on tetrapod tracks at Zachełmie (Holy Cross Mts.) and curiosities accompanying scientific studies
Grzegorz Niedźwiedzki, Piotr Szrek

ARTYKUŁY NAUKOWE
SCIENTIFIC ARTICLES

PALEONTOLOGIA
PALEONTOLOGY

157
Mikrokonchidy – mało znana grupa kopalnych organizmów i ich występowanie w górnym karbonie Górnego Śląska
Microconchids – a little known group of fossil organisms and their occurrence in the Upper Carboniferous of the Upper Silesia
Michał Zatoń, Dawid Mazurek