MENTE ET MALLEO
GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU
MENTE ET MALLEOTHE CHIEF
GEOLOGIST OF POLAND

338
Czy chcę osuszyć Gopło?
Do I want to drain Lake Gopło?
Henryk Jacek Jezierski

W UNII EUROPEJSKIEJ
IN THE EUROPEAN UNION

341
Energia ze źródeł odnawialnych
ważnym elementem unijnej
polityki energetycznej
Renewable energy resources
as important factors
of the EU energy policy
Maciej Podemski
 
KALENDARIUM
CALENDAR

345
Informacje
o przyszłych wydarzeniach

Information on upcoming
events
Barbara Żbikowska

349
Przegląd
ważniejszych wydarzeń
Review of the most
important events
Barbara Żbikowska

KONGRESY,
SYMPOZJA I KONFERENCJE
CONGRESSES, SYMPOSIA
AND CONFERENCES

350
Konferencja naukowo-techniczna
Ropa i gaz a skały węglanowe
południowej Polski
— Czarna k. Ustrzyk Dolnych,
16–18.04.2008
Scientific-technical conference Oil,
gas and carbonate rocks of southern
Poland — Czarna, April 16–18, 2008
Karolina Wojnicka

351
XX Konferencja Naukowa
Paleobiologów i Biostratygrafów PTG
— Święta Katarzyna pod Łysicą,
10–13.09.2007
20th scientific conference
of paleobiologists and biostratigraphers
of the Polish Geological Society
— Święta Katarzyna pod Łysicą,
September 10–13, 2007
Anna Żylińska, Barbara Studencka

KRONIKA
CHRONICLE

353
Zbiory, kolekcje minerałów,
skał, skamieniałości z Pogórza
i Gór Kaczawskich
— wystawa
w Muzeum Złota w Złotoryi
Collections of minerals, rocks
and fossils from Pogórze
and Kaczawskie Mts. — exhibition
at the Museum of Gold, Złotoryja
Joanna Kielar

355
Fossil Art — skamieniałe
dzieła natury
— wystawa
w Muzeum Ewolucji Instytutu
Paleobiologii PAN
Fossil Art — fossilized arts
of nature — exhibition
at the Museum of Evolution
of the Polish Academy
of Sciences Institute
of Paleobiology
Michał Banaś

356
Czeski geolog — profesor
Pavel Bosák nowym członkiem
zagranicznym Polskiej Akademii
Umiejętności
Czech geologist — Professor
Pavel Bosák as a new foreign
member of the Polish Academy
of Arts and Sciences
Jerzy Głazek

WSPOMNIENIA
AD MEMORIAM

359
Władysław Pożaryski
1910–2008
Tadeusz M. Peryt

RECENZJE
REVIEWS

361
H. French — The Periglacial
Environment, 3rd Edition
Barbara Woronko, Maciej Dąbski

361
P.J. Brenchley & P.F. Rawson
— The geology of England
and Wales, 2nd Edition
Marek Narkiewicz


WIADOMOŚCI
GOSPODARCZE
ECONOMIC NEWS

363
Aktualia ropy naftowej
i gazu ziemnego
Updates on crude oil
and natural gas
Jerzy Zagórski

ARTYKUŁY INFORMACYJNE
INFORMATIONAL ARTICLES

366
Józef Siemiradzki (1858–1933)
— geolog niezwykły
Józef Siemiradzki (1858–1933)
— an unusual geologist
Marek Graniczny, Joanna Kacprzak,
Leszek Marks,Halina Urban

373
Działalność Konstantego
Jelskiego (1837–1896)
w zakresie geologii
Activity of Konstanty
Jelski (1837–1896)
in the field of geology
Tarkowski Radosław,
Daszkiewicz Piotr

378
Czy mezozoiczna rewolucja
morska wywarła wpływ
na preferencje batymetryczne
liliowców łodygowych?
Has the Mesozoic marine
revolution influenced
bathymetric preferences
of stalked crinoids?
Przemysław Gorzelak, Mariusz A. Salamon

RECENZOWANE
ARTYKUŁY NAUKOWE
REVIEWED SCIENTIFIC
ARTICLES

380
Ewolucja systemu
hydrograficznego i szaty
roślinnej dorzecza górnej
Piławy i górnej Drawy
(Pomorze Środkowe)
Evolution of the hydrographic
system and vegetation
in the drainage basin
of the upper Piława
and the upper Drawa Rivers
(Middle Pomerania)
Józef Lewandowski, Małgorzata Nita

391
Geologiczna regionalizacja
Polski — zasady ogólne
i schemat podziału w planie
podkenozoicznym i podpermskim
Geological regional subdivision
of Poland: general guidelines
and proposed schemes
of sub-Cenozoic and sub-Permian
units
Marek Narkiewicz, Ryszard Dadlez

398
Czy i gdzie mamy w Polsce
ślady przedostatniego interglacjału
(lubawskiego, lubelskiego)?
Is the penultimate (Lubavian, Lublinian)
interglacial present in Poland
and where are its traces?
Leszek Lindner

404
Nowe stanowiska
laminowanych osadów
jeziornych na Pojezierzu Kaszubskim
New sites of laminated lake
sediments in Kashubian Lakeland
Wojciech Tylmann, Magdalena Zawadzka

409
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
INSTRUCTION FOR AUTHORS