1081
Rozmowa
z prof. Mariuszem-Orionem
Jędryskiem na temat polskiej
geotermii i udzielenia dotacji
Fundacji Lux Veritatis
A conversation
with Mariusz-Orion Jędrysek
on the geothermy of Poland
and granting subsidy to the
Lux Veritatis Foundation
Redakcja


PRZEGLĄD...
W WYDARZENIACH
PRZEGLĄD...IN EVENTS

1085
Geotermia w Polsce
— doświadczenia, stan aktualny,
perspektywy rozwoju. Relacja
z obrad Ogólnopolskiego Kongresu
Geotermalnego — Radziejowice,
17–19.10.2007
Geothermy in Poland
— experiences, current situation,
development prospects. A report
on the proceedings of the Polish
Geothermal Congress — Radziejowice,
October 17–19th, 2007
Iwona B. Litwin, Beata Kępińska


W UNII EUROPEJSKIEJ
IN THE EUROPEAN UNION

1089
Europejska polityka
dobrego sąsiedztwa
The European
Neighbourhood Policy
Maciej Podemski

KALENDARIUM
CALENDAR

1091
Informacje
o przyszłych wydarzeniach
Information on upcoming
events
Barbara Żbikowska

1092
Przegląd
ważniejszych wydarzeń
Review of the most
important events
Barbara Żbikowska

KONGRESY,
SYMPOZJA I KONFERENCJE
CONGRESSES, SYMPOSIA
AND CONFERENCES

1094
Polski Kongres Górniczy
— Kraków, 19–21.09.2007
The Polish Mining Congress
— Kraków, September 19–21st, 2007
Adam Maksymowicz

1097
Warsztaty terenowe
Eurogranites 2007
— Granitoids in Poland
— Wrocław–Karpacz–
–Kraków–Zakopane,
1–6.09.2007
Field workshop
Eurogranites 2007
— Granitoids in Poland
— Wrocław–Karpacz–
–Kraków–Zakopane,
September 1–6th, 2007
Janina Wiszniewska, Aleksandra Gawęda,
Ewa Krzemińska

1101
VII Ogólnopolska
konferencja Neotektonika Polski
— Szczecin, 25–26.09.2007
The 7th Conference
Neotectonics of Poland
— Szczecin, September 25–26th, 2007
Witold Zuchiewicz

1102
14. Ukraińsko-Polskie
Seminarium Terenowe Znaczenie
i ranga stratygraficzna ocieplenia
korszewskiego (lubelskiego)
— Sokal–Łuck, Ukraina,
12–16.09.2007
14th Ukrainian-Polish Field
Seminar The significance
and stratigraphic rank
of the Korszew (Lublin) warming
— Sokal–Łuck, Ukraine,
September 12–16th, 2007
Maria Łanczont, Przemysław Mroczek

KRONIKA
CHRONICLE

1104
Obchody 55. rocznicy
utworzenia Wydziału Geologii
na Uniwersytecie Warszawskim,
26.10.2007
Celebrations of the 55th
anniversary of the opening
of the Faculty of Geology
at the University of Warsaw,
October 26th, 2007
Kamilla Jasińska-Tutak

WSPOMNIENIA
REMEMBRANCES

1105
Karol Sabath 1963–2007
Włodzimierz Mizerski

1106
Pożegnanie Karola
Farewell to Karol
Jarosław Stolarski

RECENZJE
REVIEWS

1107
A. Ber — Mapa glacitektoniczna
Polski 1 : 1 000 000
A. Ber — Glaciotectonic map
of Poland, 1 : 1,000,000
Andrzej Kraiński

WIADOMOŚCI
GOSPODARCZE
ECONOMIC NEWS

1109
Aktualia ropy
naftowej i gazu ziemnego
Updates on crude oil
and natural gas
Jerzy Zagórski

ODKRYCIA
DISCOVERIES

1112
Archeocjaty
wapieni wojcieszowskich
Archaeocyatha from
the Wojcieszów Limestone
Dawid Białek, Paweł Raczyński,
Przemysław Sztajner, Dominik Zawadzki

1117
Aparaty brachialne
ramienionogów — kolekcja
G. Du- bara (1896–1977)
Brachial apparatus of brachiopods
— G. Dubar’s (1896–1977) collection
Adam T. Halamski, Mikołaj K. Zapalski,
Denise Brice, Bruno Mistiaen

ARTYKUŁY INFORMACYJNE
INFORMATIONAL ARTICLES

1119
Terminologia nauk
przyrodniczych i jej
kształt językowy
— przyczynek do dyskusji
Treminology in nature
sciences and its linguistic
structure — contribution
to discussion
Bartłomiej Rzonca, Jakub Niedźwiedź

1123
Mało znana rozprawa
Jean-Emmanuela
Giliberta (1741–1814)
— interesujący dokument
historii polskiej geologii
Hardly known thesis
of Jean-Emmanuel
Gilibert (1741–1814)
— an interesting document
of history of the Polish geology
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski

1130
Paleoekologia torfowisk
— źródło informacji o historii
klimatu i wpływie człowieka
na środowisko
Palaeoecology of peatlands
— a source of data on climate
history and human impact
Mariusz Lamentowicz

RECENZOWANE
ARTYKUŁY NAUKOWE
REVIEWED SCIENTIFIC
ARTICLES

1136
Model przestrzenny
intruzji bardziańskiej
w okolicach Zagórza (region
kielecki Gór Świętokrzyskich)
w świetle wyników nowych
badań magnetycznych
Spatial model of the Bardo
intrusion in the vicinity of Zagórze
(Kielce region of the Holy Cross Mts)
in the light of a new magnetic survey
Jerzy Nawrocki, Olga Polechońska,
Sylwester Salwa

1143
Oddziaływanie wizualne
wyrobisk odkrywkowych
na przykładzie wybranych
obiektów w Małopolsce
Visual impact of selected
quarries in the Małopolska Region
Barbara Radwanek-Bąk

1149
Zastosowanie metod
znacznikowych na tle
rozpoznania regionalnych
warunków hydrogeologicznych
zbiornika Zakopane
The use of tracer methods
in examining regional
hydrogeological conditions
of the Zakopane
groundwater basin
Jerzy J. Małecki

1162
SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2007
TABLE OF CONTENTS
OF THE YEAR BOOK 2007