KAROL SABATH
Pożegnanie
Farewell

PRZEGLĄD...
W WYDARZENIACH
PRZEGLĄD...IN EVENTS

893
Geologiczne, gospodarcze
i społeczne znaczenie odkrycia
złoża rud miedzi
, relacja
z Konferencji Naukowo-Technicznej,
Lubin, 26–28.09.2007
Geological, economic and social
meaning of copper deposit discovery.
Report on the Scientific and Technical
Conference, Lubin, 26–28.09.2007

Iwona B. Litwin, Wojciech Kaczmarek

897
Inauguracja roku akademickiego,
Wydział Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska, Akademia
Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica,
Kraków, 2.10.2007
Inauguration of the academic year,
Faculty of Geology, Geophysics
and Environmental Protection,
AGH University of Science
and Technology named
after Stanisław Staszic,
Cracow, 2.10.2007

Iwona B. Litwin


W UNII EUROPEJSKIEJ
IN THE EUROPEAN UNION

899
Informacje o stanie środowiska
naturalnego w  Unii Europejskiej
Information on the state
of the European Union
natural environment

Maciej Podemski

KALENDARIUM
CALENDAR

902
Informacje
o przyszłych wydarzeniach

Information on upcoming
events

Barbara Żbikowska

903
Przegląd
ważniejszych wydarzeń

Review of the most
important events
Barbara Żbikowska

KONGRESY,
SYMPOZJA I KONFERENCJE
CONGRESSES, SYMPOSIA
AND CONFERENCES

905
Międzynarodowa konferencja
Praktyki terenowe w systemie
edukacji
, Krym, 2007
International conference
The field trips in the system
of education, Crimea, 2007
Robert Niedźwiedzki

906
EUROCLAY — Europejska
Konferencja Ilasta
,
Aveiro, Portugalia,
22–27.07.2007
EUROCLAY — European
Clay Meetings,
Aveiro, Portugal,
22–27.07.2007
Aleksandra Kozłowska,
Marta Kuberska

909
9th Biennial SGA
Meeting Mineral Exploration
and Research: Digging Deeper
,
Dublin, Irlandia, 20–23.08.2007

Stanisław Z. Mikulski,
Sławomir Oszczepalski

913
LXXVIII Zjazd Polskiego
Towarzystwa Geologicznego
Budowa geologiczna regionu
lubelskiego i problemy ochrony
litosfery
,
Lublin, 29.08–1.09.2007
The 78th Congress of the Polish
Geological Society Geological
structure of Lublin region
and issues in litosphere protection,
Lublin, 29.08–1.09.2007
Marian Harasimiuk, Przemysław Mroczek

915
Sprawozdanie z 59. sesji naukowej
Międzynarodowego Komitetu Petrologii
Węgla (ICCP),
Victoria, Kanada, 19–25.08.2007
Report on 59th Annual Meeting
of the International Committee
for Coal and Organic Petrology (ICCP),
Victoria, Canada, 19–25.08.2007
Barbara Kwiecińska, Sławomira Pusz

916
13. Warsztaty Sedymentologiczne
Strefy glacimarginalne Wielkopolski
— zapis osadowy i ekspresja morfologiczna
,
Wielkopolska, 24–28.09.2007
The 13th Sedimentological Workshop
Glaciomarginal zones in Wielkopolska
— sedimentary nature
and morphological expression,
Wielkopolska, 24–28.09.2007

Arkadiusz Jaksa

KRONIKA
CHRONICLE

918
Jubileusz Patrona
Muzeum Ziemi Lubińskiej,
Siedziba Biura Zarządu KGHM,
Lubin, 26–28.09.2007
Jubilee of the Patron
of the Museum of Lubin Earth,
Head Office KGHM,
Lubin, 26–28.09.2007

Marek Rippel

RECENZJE
REVIEWS

920
Księga Pamiątkowa
absolwentów Wydziału
Geologii Uniwersytetu
Warszawskiego 1952–2007
Memory Book of graduates
of the Geological Department
at the University of Warsaw
1952–2007

Zbigniew Wójcik

WIADOMOŚCI
GOSPODARCZE
ECONOMIC NEWS

922
Aktualia ropy
naftowej i gazu ziemnego
Updates on crude oil
and natural gas

Jerzy Zagórski

ARTYKUŁY INFORMACYJNE
INFORMATIONAL ARTICLES

925
Ludwik Zejszner
— wybitny człowiek
i przyrodnik, jeden
z pionierów kartografii
geologicznej w Polsce
Ludwik Zejszner
— celebrity naturalist,
one of the pioneers
of geological cartography
in Poland
Marek Graniczny, Joanna Kacprzak,
Halina Urban, Piotr Krzywiec

932
Antoni Graniczny
(14.03.1916–2.05.1957)
i Jego wkład w poszukiwania
złożowe w Polsce
Antoni Graniczny
(14.03.1916–2.05.1957)
and his involvement
in searches of Polish deposits
Halina Urban

934
O głowonogach ze zbiorów
Muzeum Geologii Złóż Wydziału
Górnictwa i Geologii Politechniki
Śląskiej w Gliwicach
Cephalopod from the Museum
of  Deposits Geology at the Faculty
of Mining and Geology (Silesian
Technical University) in Gliwice

Iwona Machłajewska, Ewa Krzeszowska

SESJA NAUKOWA
POŚWIĘCONA PAMIĘCI
PROFESORA ZBIGNIEWA KOTAŃSKIEGO

Warszawa, 17.05.2007
pod redakcją
Tadeusza M. Peryta

PROFESSOR
ZBIGNIEW KOTAŃSKI
— MEMORIAL SCIENTIFIC SESSION

Warsaw, 17.05.2007
edited by
Tadeusz M. Peryt

938
Profesor Zbigniew Kotański
— przewodnik geologiczny
po Tatrach
Professor Zbigniew Kotański
— Geological Guide
to the Tatra Mountains

Zbigniew Cymerman

947
Trias tatrzański
i górnośląski. Stan badań
Tatra and Upper-Silesian Triassic.
State of examinations

Joachim Szulc

951
Kenozoiczne słodkowodne
osady węglanowe w Karpatach
Centralnych — przegląd
wybranych zagadnień
Cenozoic freshwater carbonates
in the Central Carpathians
— a review of selected issues

Michał Gradziński

955
Od map ścięcia poziomego
do przestrzennego modelu
wgłębnej budowy
geologicznej Polski
From maps of horizontal section
to the special model of deep
geological structure of Poland
Krystyna Piotrowska

959
Geoturystyka
w Górach Świętokrzyskich
Geotourism in the Holy
Cross Mountains

Włodzimierz Mizerski

RECENZOWANE
ARTYKUŁY NAUKOWE
REVIEWED SCIENTIFIC
ARTICLES

961
Ząb morskiego
krokodylomorfa z jury
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
A tooth of a marine crocodylomorph
from the Jurassic of the Cracow-
-Częstochowa Upland

Michał Zatoń

965
Lokalizacja wschodniego
uskoku głównego w mezozoicznym
podłożu Poznania
Location of the major eastern fault
in the Mesozoic substratum
of the City of Poznań

Marek Widera, Robert Karman

971
Litostratygrafia dolnego syluru
w odsłonięciu Bardo Stawy
(południowa część Gór Świętokrzyskich)
— związek ze zmianami poziomu morza
i cyrkulacją oceaniczną
Lithostratigraphy of the Lower Silurian
in Bardo Stawy (southern Holy Cross
Mountains): relation to sea-level
changes and oceanographic circulation
Wiesław Trela, Sylwester Salwa