bilans perspektywicznych zasobów kopalin

 

icon Bilans Perspektywicznych Zasobów Kopalin Polski wg stanu na 31.12.2009 (9.41 MB)

 

 

 

 

 

 

 

Bilans Perspektywicznych Zasobów Kopalin Polski został wykonany na zlecenie Ministra Środowiska, a sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to kolejna publikacja tego typu, przygotowana po dłuższej, bo aż 17-letniej przerwie od poprzedniego wydania. Konieczność ciągłej aktualizacji bilansu zasobów perspektywicznych wynika przede wszystkim z postępu w badaniu budowy geologicznej kraju. Celem nadrzędnym opracowania jest zapewnienie rządowi możliwie dokładnej informacji o bazie surowcowej państwa.

Zasoby przewidywane i obszary występowania kopalin podstawowych i niektórych kopalin pospolitych wydzielono w trzech kategoriach, tj. prognostycznych, perspektywicznych i hipotetycznych. To zróżnicowanie kategorii uwzględnia aktualną wiedzę o typach złóż, jednostkach geostrukturalnych, formacjach skalnych oraz przesłankach i oznakach występowania złóż w odniesieniu do kryteriów geologicznych i bilansowości złóż. Dla kopalin pospolitych, takich jak kopaliny ilaste ceramiki budowlanej czy kruszywo naturalne piaskowo-żwirowe, podstawowym materiałem do analiz i wydzielenia obszarów perspektywicznych i prognostycznych były informacje zawarte na Mapie Geologiczno-Gospodarczej i Mapie Geośrodowiskowej Polski, w skali 1:50 000. W stosunku do poprzednich opracowań kopalinom pospolitym poświęcono więcej miejsca, z uwagi na ich rosnące znaczenie dla budownictwa ogólnego i drogowego. Ze względu na powszechność występowania tych kopalin w zbliżonych warunkach geologicznych, na powierzchni ziemi bądź pod niewielkim nadkładem, zastosowano dla określenia ich zasobów prognostycznych i perspektywicznych klucz geograficzno-administracyjny, ułatwiający ich lokalizację. Z uwagi na funkcjonalność zdecydowano się na zamieszczenie w obrębie poszczególnych rozdziałów swego rodzaju ekstraktów, w których zawarte są najważniejsze informacje o danej kopalinie, jej zasobach udokumentowanych i perspektywicznych, zestawionych najczęściej w formie tabel.

W opracowaniu niniejszym szczególną uwagę zwrócono na problematykę ochrony środowiska. Jest to element bardzo istotny w przypadku niektórych kopalin, których złoża występują na obszarach chronionych, co często wyklucza eksploatację.


KONTAKT

Stanisław Wołkowicz
Zakład Surowców Mineralnych i Kopalin Energetycznych
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 22 459 2584