Seria wydawnicza Instrukcje i Metody Badań Geologicznych była wydawana w latach 1962-2005. Kolejne numery prezentowały instrukcje wykonywania określonych badań geologicznych, polskie standardy klasyfikacji i nazewnictwa w różnych dziedzinach geologii oraz różne metody badawcze znajdujące zastosowanie w trakcie realizacji projektów.

KONTAKT

mgr Ewa Dąbrowska-Jędrusik

tel. 22 45 92 472, 22 45 92 480
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dział Wydawnictw
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

 

ARCHIWUM

Z. 59. Badania katodoluminescencyjne minerałów. Oprac.: M. Sikorska. 2005.

Z. 58. Kompleksowa interpretacja badań geofizycznych północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Oprac.: L. Dziewińska, Z. Petecki. 2004.

Z. 57. Cechsztyńsko-mezozoiczny kompleks strukturalny Kujaw w świetle cyfrowej analizy danych teledetekcyjnych. Oprac.: A. Piątkowska. 2003.

Z. 56. Badania współczesnych naprężeń skorupy ziemskiej w głębokich otworach wiertniczych w Polsce metodą analizy struktur breakouts. Oprac.: M. Jarosiński. 1999.

Z. 55. Wpływ odprowadzania ścieków na akumulację metali ciężkich w osadach wybranych rzek Polski. Oprac.: I. Bojakowska. 1995.

Z. 54. Strefy nieciagłości tektonicznych w świetle korelacji wielotematycznych danych geologicznych na przykładzie okolic Żarnowca i Ziemii Kłodzkiej. Oprac.: M. Graniczny. 1994.

Z. 53. Wpływ czynnika antropogenicznego na procesy geochemiczne w powierzchniowych warstwach litosfery. Oprac.: I. Bojakowska. 1994.

Z. 52. Materiały z V Konferencji „Analityka w słuzbie geologii”, 9–11.X.1991 r. 1992.

Z. 51. Badania elementów tektoniki na potrzeby kartografiii wiertniczej i powierzchniowej. Oprac.: M.P. Mierzejewski red. nauk. 1992.

Z. 50. Fotolineamenty i ich znaczenie geologiczne. Oprac.: M. Graniczny. 1989.

Z. 49. Zasady metodyczne opracowania map i atlasów geologiczno-inżynierskich obszarów zurbanizowanych i perspektywicznej zabudowy powierzchniowej. Oprac.: B. Jakubowicz, W. Łodzińska. 1989.

Z. 48. Klasyfikacja i nazewnictwo skał magmowych oraz materiałów piroklastycznych. Oprac.: W. Ryka, 1987. Wyd. II zaktualizowane i uzupełnione z. 41 Instrukcji i metod badań geologicznych.

Z. 47. Zasady polskiej klasyfikacji, terminologii i nomenklatury stratygraficznej czwartorzędu. Oprac.: J. Goździk, Z. Janczyk-Kopikowa, K. Konecka-Betley, L. Lindner, T. Madeyska, A. Makowska, J.E. Mojski, J. Rzechowski, red. nauk. J.E. Mojski, 1988.

Z. 46. Analiza chemiczna wód naturalnych. Oznaczanie składników podstawowych. Oprac.: A. Chabło, K. Jakimowicz-Hna- tyszak, Z. Jońca, E. Majzner, E. Górecka, 1986.

Z. 45. Zasady określania warunków geologiczno-inżynierskich przy ustalaniu zasobów złóż kopalin stałych. Oprac. B. Jakubicz, S. Smagała. 1983.

Z. 44. Metody interpretacji geologicznej zdjęć satelitarnych wybranych obszarów Polski. Oprac.: J. Bażyński. 1982.

Z. 43. Wytyczne określania współczynnika filtracji i oporności właściwej gruntu do głębokości 10 m metodą polową. Oprac.: M. Borowczyk, Z. Frankowski. 1980.

Z. 42. Kompleksowe badania geofizyczne stosowane przy poszukiwaniu złóż surowców mineralnych stałych (na przykładzie wybranych regionów Polski). Oprac.: C. Królikowski, J. Rokicki, S. Rulski, S. Wybraniec. 1980.

Z. 41. Klasyfikacja i nazewnictwo skał magmowych. Oprac.: W. Ryka. 1979.

Z. 40. Wytyczne wykonywania badań lessów metodami polowymi. Oprac.: M. Borowczyk, Z. Frankowski. 1979.

Z. 39. Badanie tendencji rozwojowych w wykorzystywaniu kopalin. Oprac. E. Wutcen. 1979.

Z. 32. Badania geologiczne i laboratoryjne w zastosowaniu do poszukiwań złóż pierwiastków rzadkich i promieniotwórczych. Cz. 3. Analiza chemiczna rud toru i ziem rzadkich. Oprac. A. Jęczalik. 1980.

Z. 32. Badania geologiczne i laboratoryjne w zastosowaniu do poszukiwań złóż pierwiastków rzadkich i promieniotwórczych. Cz. 1. Badania geologiczne. 1976.

Z. 31. Zarys przetwarzania cyfrowego w sejsmice. 1976.

Z. 30. Klasyfikacja i nazewnictwo skał plutonicznych. 1975.

Z. 29. Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego lekką sondą stożkową i sondą obrotową. 1975.

Z. 28. Tymczasowe wytyczne do sporządzania mapy osadów dennych Bałtyku w skali 1:200 000. 1975.

Z. 27. Zasady inwentaryzacji i katalogowania geologicznych kolekcji dokumentalnych. 1974.

Z. 26. Wytyczne dokumentowania geologiczno-inżynierskiego dla obiektów liniowych. 1974.

Z. 25. Stopień wapnistości i metody przeliczeń analiz chemicznych skał węglanowych. 1974.

Z. 24. Interpretacja materiałów geofizyki wiertniczej. (Przedruk. Schlumberger). Cz. 1. Zasady interpretacji. Cz. 2. Album nomogramów interpretacyjnych. 1974.

Z. 23. Wydzielanie frakcji ziarnowych ze skał metodami separacji grawimetrycznej. 1974.

Z. 22. Metoda punktowa analizy geometrycznej na tle podstawowych zagadnień opisu skał. 1973.

Z. 21. Instrukcja w sprawie sporządzania i wydania mapy hydrogeologicznej Polski 1:200 000. 1972.

Z. 20. Geofizyka wiertnicza a stratygrafia. (Przedruk. Autor: O. Serra). 1973.

Z. 19. Zasady archiwizacji i informacji oraz kierunki rozwoju automatycznego przetwarzania danych geologicznych. 1972.

Z. 18. Instrukcja do badań petrograficznych skał osadowych z rdzeni otworów wiertniczych. 1972.

Z. 17. Metodyczne zasady oceny zasobów wód podziemnych w strukturach regionalnych. 1972.

Z. 16. Metody kompleksowej analizy facjalnej. 1962.

Z. 15. Instrukcja w sprawie zasad określania warunków geologiczno-inżynierskich przy ustalaniu zasobów złóż kopalń stałych eksploatowanych metodą podziemną w kategorii C2 i C1. 1971.

Z. 14. Pobieranie próbek wód z odwiertów (Przedruk. Autor: J. Krajča). 1970.

Z. 13.

Z. 12. Instrukcja w sprawie zasad określania warunków hydrogeologicznych przy ustalaniu zasobów złóż kopalin stałych. 1967.

Z. 11. Metodyczne wskazówki przy projektowaniu badań i zestawianiu dokumentacji geologiczno-inżynierskich dla zapór wodnych. 1964.

Z. 10. Datowanie bezwzględne skał i minerałów metodą potasowo-argonową. 1964.

Z. 9. Tymczasowa instrukcja dla ręcznych wierceń geologiczno-inżynierskich. 1965.

Z. 8. Metody badań stratygraficznych. 1963.

Z. 7. Tymczasowe zasady sporządzania mapy kopalin budowlanych Polski w skali 1:100 000. 1963.

Z. 6. Instrukcja w sprawie sporządzania i wydania szczegółowej mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. 1964.

Z. 5. Tymczasowe zasady sporządzania szczegółowej mapy geologiczno-inżynierskiej Polski w skali 1:50 000 i 1:25 000. 1962.

Z. 4.

Z. 3. Metodyka badań metalogenicznych oraz zasady sporządzania mapy metalogenicznej. Metodyka poszukiwań geochemicznych. 1962.

Z. 2. Metody poszukiwania i rozpoznawania wysadowych złóż solnych. 1962.

Z. 1. Tymczasowa instrukcja dla opróbowania złóż rud metali kolorowych na metale rzadkie oraz obliczenie ich zasobów. 1962.