Inne surowce skalne

Surowce skalne obejmują bardzo zróżnicowaną grupę skał, do której zaliczane są kopaliny stałe nie będące surowcami energetycznymi, metalicznymi i chemicznymi. Mogą być to skały zwięzłe, jak również okruchowe i ilaste, najczęściej zalegające na powierzchni ziemi lub na stosunkowo niedużych głębokościach.

Oprócz wymienionych wcześniej skał do surowców skalnych zalicza się także:

 • bentonity i iły bentonitowe
 • gliny ogniotrwałe
 • krzemienie
 • kwarcyty ogniotrwałe
 • kwarc żyłowy
 • łupki fyllitowe, kwarcowe i i łyszczykowe
 • osady glaukonitonośne
 • magnezyty
 • tzw. surowce dla prac inżynierskich
 • surowce ilaste ceramiki budowlanej, do produkcji cementu i kruszywa lekkiego
 • kaoliny
 • skalenie

Do surowców skalnych zalicza się także gips i anhydryt, torfy oraz bursztyn.