Kolekcje geologiczne

Wybitny geolog Józef Morozewicz, twórca i pierwszy dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego, w 1919 roku, w czasie projektowania budynków Instytutu podkreślał, że muszą posiadać „Muzeum, które by pomieściło możliwie kompletny zbiór okazów kopalnych, na ziemiach polskich znalezionych, oraz które by przechowywało oryginały i rzeczowe dowody rozpraw naukowych, przez P.G.I. drukiem ogłaszanych.

Tak też się stało. Kolekcje geologiczne zaczęto gromadzić od początku istnienia Instytutu. Zaczątkiem były zbiory J. Samsonowicza i J. Czarnockiego oraz okazy geologiczne przeniesione w latach 20-tych z Muzeum Przemysłu i Rolnictwa oraz Politechniki Warszawskiej.W 1939 roku rozpoczęła się rejestracja zasobów w Księdze Nabytków. W inwentarzu znajdowało się wówczas około 200 kolekcji, siedemdziesiąt lat później zbiór zawierał ponad 4 000 kolekcji.

Dziś Muzeum Geologiczne PIG - PIB w Warszawie jest jedynym w Polsce muzeum, które przechowuje kompletny zbiór skał występujących na terenie Polski, w pełni odzwierciedlający jej budowę geologiczną. Większość muzealiów, a jest ich obecnie ponad 500 tysięcy, została zgromadzona dzięki badaniom geologicznym prowadzonym przez Instytut na terenie całego kraju.

Wielki zbiór kolekcji geologicznych, konsekwentnie tworzony, został podzielony na działy:

  • Dział surowców
  • Dział paleozoologiczno-stratygraficzny
  • Dział paleobotaniczno-stratygraficzny
  • Dział skał i minerałów
  • Dział zbiorów dokumentacyjnych do szczegółowego zdjęcia geologicznego
  • Dział zagadnień geologii dynamicznej
  • Dział preparatów do badań mikroskopowych w świetle przechodzącym
  • Dział mikropaleontologiczny

 

 

Zbiory muzealne w Centralnej Bazie Danych Geologicznych

Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG) jest największym w Polsce zbiorem cyfrowych danych geologicznych. Są to między innymi szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalnych dokumentacjach geologicznych i różnego typu badaniach geofizycznych. Kolekcje geologiczne to podsystem CBDG. Są to dane o kolekcjach paleontologicznych, paleobotanicznych, mineralogicznych i petrograficznych gromadzonych w postaci okazów, polerów, płytek cienkich i preparatów. Zawiera on dane pochodzące z bazy ARCHIMUZ oraz od 2006 roku jest systematycznie zasilany kolejnymi danymi. Kolekcje geologiczne połączone są z innymi podsystemami CBDG (Otwory i Dokumenty).

Kolekcje geologiczne w CBDG