WODY MINERALNE, TERMALNE I SOLANKI

Państwowa służba geologiczna prowadzi badania izotopowe wód termalnych występujących w złożach nisko- i śreniotemperaturowych mające na celu określenia ich pochodzenia, wieku, warunków zasilania oraz zagrożeń zasobów.

Kierunki działania

 

  • Perspektywiczne i prognostyczne zasoby solanek, wód leczniczych i termalnych

  1. Opracowanie szczegółowej mapy potencjału geotermalnego wraz z charakterystyką geośrodowiskowych uwarunkowań wykorzystania energii wód termalnych aglomeracji warszawskiej
  2. Identyfikacja głównych zbiorników solanek, wód leczniczych i termalnych jako obszarów perspektywicznych do zagospodarowania i wymagających szczególnej ochrony
  3. Dokumentowanie zasobów eksploatacyjnych ujęć wód leczniczych – poradnik metodyczny oraz prowadzenie centrum konsultacyjnego dla geologów i organów administracji geologicznej.